ข่าวสาร

ข่าว แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่อง ที่ขอออกใบรับรองพระแท้ ปี 2562

2019-01-03


ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "มกราคม" 2562  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B040162-1/2    Chen  Wenying  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    2.B040162-2/4    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 3 รายการ

    3.B040162-3/1    คุณ ไพรัตน์  มั่งทัศน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    4.B040162-4/5    บารมีพระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

    5.B040162-5/1    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    6.B040162-6/1    คุณ ทินกร  ยิ่งยง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    7.B040162-7/10  คุณ ทองเจริญ  เพิ่มทรัพย์หิรัญ  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 8 รายการ

    8.B040162-8/1    บ้าน 99  พระเครื่องสูงเนิน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    9.B040162-9/2    คุณ นธี  ฉิมฉวี  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  10.B040162-10/1  คุณ บุญส่ง  ชมภู่  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  11.B040162-11/10คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  12.B040162-12/6  คุณ ปานเพชร  คงสบาย  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 4 รายการ

  13.B040162-13/2  คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  14.B050162-1/3    คุณ กิติศักดิ์  สุรัตนพงษ์ชัย  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้รายการ

  15.B050162-2/2    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  16.B050162-3/22  คุณ สุนัน  ขุนทอง  ส่งตรวจสอบ 22 รายการ, รายการ

  17.B080162-1/2    คุณ ทนงศักดิ์  สมัครสมาน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้รายการ

  18.B080162-2/2    คุณ สมเกียรติ  ทองเลิศ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  19.B080162-3/1    คุณ คณาธิป  สมพงค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  20.B080162-4/2    คุณ ทวีศักดิ์  เหมะชยางกูร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้รายการ

  21.B080162-5/16  คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 16 รายการ, แท้ 14, ไม่แท้ 2 รายการ

  22.B080162-6/2    คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  23.B090162-1/11  คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 11 รายการ, แท้ 11 รายการ

  24.B100162-1/2    คุณ นิพนธ์  โกสุมมาลัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  25.B100162-2/1    คุณ เรืองศักดิ์  เอี่ยมชัยภูมิ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  26.B120162-1/1    คุณ สุธี  แก้วชนะ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้รายการ

  27.B120162-2/7    คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  28.B120162-3/29  คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 29 รายการ, แท้ 29 รายการ

  29.B120162-4/5    คุณ บรรพต  สายไพสงค์  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้รายการ

  30.B120162-5/2    คุณ เอสเธอร์  วีระกรกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  31.B120162-6/1    คุณ สุธี  แก้วชนะ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  32.B150162-1/1    คุณ ทวีศักดิ์  รักษาวงค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้รายการ

  33.B150162-2/5    คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  34.B150162-3/15  คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ  ส่งตรวจสอบ 15 รายการ, แท้ 14, ไม่แท้ 1 รายการ

  35.B160162-1/1    คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, รายการ

  36.B160162-2/1    คุณ วีระยุทธ  เพ็งเลิศ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, รายการ

  37.B160162-3/1    คุณ สุธี  แก้วชนะ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, รายการ

  38.B160162-4/1    คุณ พรรณกร  อ้อมแก้ว  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, รายการ

  39.B160162-5/5    คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, รายการ

  40.B170162-1/1    คุณ ผดุง  แซ่พัง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, รายการ

  41.B170162-2/1    คุณ สุธี  แก้วชนะ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, รายการ

  42.B170162-3/1    คุณ พิพัฒน์  ชุมภูทอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, รายการ

  43.B170162-4/2    คุณ สิทธศักดิ์  สุ่มแสนหาญ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, รายการ

  44.B170162-5/2    คุณ ภาคิน  ตระกูลมีทอง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, รายการ

  45.B170162-6/1    คุณ คณาธิป  สมพงค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, รายการ

  46.B170162-7/3    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, รายการ

  47.B170162-8/2    คุณ นิพนธ์  โกสุมมาลัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, รายการ

  48.B170162-9/3    คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, รายการ

  49.B180162-/    คุณ   ส่งตรวจสอบ  รายการ, รายการ

  50.B180162-/    คุณ   ส่งตรวจสอบ  รายการ, รายการ

  51.B180162-/    คุณ   ส่งตรวจสอบ  รายการ, รายการ

  52.B180162-/    คุณ   ส่งตรวจสอบ  รายการ, รายการ

  53.B180162-/    คุณ   ส่งตรวจสอบ  รายการ, รายการ

* ตกค้าง ของเดือน "ธันวาคม"  ปี 2561 *

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "ธันวาคม" 2561  มีรายละเอียดดังนี้..

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B191261-1/2    คุณ จิรกิตติ์  สุขนาบัว  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    2.B191261-2/5    คุณ ภาคิน  ตระกูลมีทอง  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, ไม่แท้ 5 รายการ

    3.B191261-3/2    คุณ ธารา  อุ่นยานโกวิท  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    4.B201261-1/1    คุณ ปิยะดา  พรมศรีจันทร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    5.B211261-1/1    ส.อ. หัสนัย  มั่นคง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้รายการ

    6.B221261-1/1    คุณ ณฐภัทร  พันธุกานต์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    7.B221261-2/1    ร้านพิริยะการพิมพ์ (คุณโอ้)  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    8.B221261-3/6    คุณ สายันต์  สอนหลง  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 4 รายการ

    9.B241261-1/1    คุณ วิชัย  เดชาปรัชญา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  10.B251261-1/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้รายการ

  11.B251261-2/1    คุณ ศิวเวชช์  สุทธิวงษ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  12.B251261-3/3    คุณ ธนากร  ธนชิตพิพัฒ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

Scroll