ข่าวสาร

ข่าว * แจ้งการ ส่งออก พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวัน เดือนมกราคม ปี 2562 *

2019-01-07


บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 15 มกราคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 15 มกราคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ.......PS43000475950

  2. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......PS43000475951

  3. คุณ เรืองศักดิ์  เอี่ยมชัยภูมิ.......PS43000475952

  4. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......PS43000475953

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 15 มกราคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 15 มกราคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ นิพนธ์  โกสุมมาลัย.......ED672274093TH

  2. คุณ ทวีศักดิ์  เหมะชยางกูร.......ED672274102TH

  3. คุณ สมเกียรติ  ทองเลิศ.......ED672274116TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 14 มกราคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 14 มกราคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ คณาธิป  สมพงค์.......ED672272251TH

  2. คุณ สมบุญ  คล้ายสิทธิ์.......ED672272265TH

  3. คุณ โปษัณ  วันเปี้ย.......ED672272282TH

  4. คุณ นันทวุธ  พุทธโกษา.......ED672272296TH

  5. คุณ ทนงศักดิ์  สมัครสมาน.......ED672272305TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 11 มกราคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 11 มกราคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......PS43000474144

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 11 มกราคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 11 มกราคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ปานเพชร  คงสบาย.......ED672216657TH

  2. คุณ บุญส่ง  ชมภู่.......ED672216665TH

  3. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.......ED672216674TH

  4. คุณ นธี  ฉิมฉวี.......ED672216688TH

  5. คุณ ไกรสร  ศรีศักดิ์.......ED672216691TH

  6. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......ED672216705TH

  7. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED672216714TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 8 มกราคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 8 มกราคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ณฐภัทร  พันธุกานต์.......PS43000472568

  2. คุณ Chen  Wenying.......PS43000472569

  3. คุณ วาสนา  ฮาดเนาลี.......PS43000472570

  4. คุณ สายันณ์  สอนหลง.......PS43000472571

  5. คุณ ณัฐวุฒิ  พิริยะศุภกิจ.......PS43000472572

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 8 มกราคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 8 มกราคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ วิชัย  เดชาปรัชญา.......ED666672034TH

  2. คุณ ทินกร  ยิ่งยง.......ED666672051TH

  3. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......ED666672065TH

  4. คุณ ไพรัตน์  มั่งทัศน์.......ED666672079TH

  5. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......ED666672082TH

  6. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......ED666672096TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 7 มกราคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 7 มกราคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ภาคิน  ตระกูลมีทอง.......PS43000471895

  2. ส.ต.ต. จิรกิตติ์  สุขนาบัว.......PS43000471898

  3. คุณ ปิยะดา  พรมศรีจันทร์.......PS43000471899

  4. คุณ ธารา  อุ่นยานโกวิท.......PS43000471901

  5. คุณ ธนากร  ธนชิตพิพัฒ.......PS43000471902

  6. ส.อ. หัสนัย  มั่นคง.......PS43000471904

  7. คุณ ศิวเวชช์  สุทธิวงษ์.......PS43000471906

 

Scroll