ข่าวสาร

ข่าว แจ้งรายการส่งออกพัสดุไปรษณีย์ EMS ประจำวัน ปี 2562

2019-01-07


 

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 27 ธันวาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ฤกษ์ชัย  แย้มวงษ์.......EI548160416TH

  2. คุณ สุธี  แก้วชนะ.......EI548160420TH

  3. คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา.......EI548160433TH

  4. คุณ คณาธิป  สมพงศ์.......EI548160447TH

  5. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......EI548160455TH

  6. คุณ เทวา  โสภากุล.......EI548160464TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 12 ธันวาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ มงคล  แซ่เจียง.......EI481694875TH

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.......EI481694884TH

  3. คุณ กรกช  รักษาสัตย์.......EI481694898TH

  4. คุณ มงคล  เกตุดิษฐ.......EI481694907TH

  5. คุณ วิรุฬห์วิชญ์  เทียนสว่าง.......EI481694915TH

  6. คุณ โอม  ศิริบุญรักษา.......EI481694924TH

  7. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......EI481694938TH

  8. คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์.......EI481694941TH

  9. คุณ โสรัตน์  อินทรพาณิชย์.......EI481694955TH

10. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......EI481694969TH

11. คุณ สุธี  แก้วชนะ.......EI481694972TH

12. คุณ เชิดพงษ์  ศรีบุญเรือง.......EI481694986TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 9 ธันวาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ พีท  เอราวัณ.......EI481653142TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 3 ธันวาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ พีท  เอราวัณ.......EI481601573TH

  2. คุณ เฉลิมศักดิ์  ตั้งชีววัฒนกุล.......EI481601587TH

  3. คุณ นิกร  คล้ายทอง.......EI481601595TH

  4. คุณ ภูริพัฒ  ภู่ศรี.......EI481601600TH

  5. คุณ ไพบูลย์  ตั๋นคำ.......EI481601613TH

  6. คุณ มงคล  เกตุดิษฐ.......EI481601627TH

  7. คุณ ศิริลักษณ์  โล่รัตนกุล.......EI481601635TH

  8. คุณ จิรเดช  วงษ์ทองทิว.......EI481601644TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ทินภัทร  ชาดง.......EI461761854TH

  2. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.......EI461761868TH

  3. คุณ ทศพร  วุฒิเผ่า.......EI461761871TH

  4. คุณ เทวเทพ  สีระวัตร.......EI461761885TH

  5. คุณ นิรุต  เหลืองแดง.......EI461761899TH

  6. คุณ อาทิตย์  เมธีผาติกุล.......EI461761908TH

  7. บ้านช้างทอง  เครื่องรางสยาม.......EI461761911TH

  8. คุณ โสรัตน์  อินทรพาณิชย์.......EI461761925TH

  9. คุณ ณัฐวัตร  ลังกาพินธุ์.......EI461761939TH

10. คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล.......EI461761942TH

11. คุณ อภีม  คู่พิทักษ์.......EI461761956TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์.......EI436185174TH

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.......EI436185188TH

  3. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......EI436185191TH

  4. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโขติ.......EI436185205TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......EI418341567TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ มงคล  แซ่เจียง.......EI393949650TH

  2. คุณ จิรเดช  วงษ์ทองทิว.......EI393949663TH

  3. คุณ โสรัตน์  อินทรพาณิชย์.......EI393949677TH

  4. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......EI393949685TH

  5. คุณ เทวา  โสภากุล.......EI393949694TH

  6. คุณ บัญฑิต  สะคำวัง.......EI393949709TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ พงศกร  คันธา.......EI418321063TH

  2. คุณ ไพบูลย์  ตั๋นคำ.......EI418321077TH

  3. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.......EI418321085TH

  4. คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา.......EI418321094TH

  5. คุณ มงคล  เกตุดิษฐ.......EI418321103TH

  6. คุณ คณาธิป  สมพงค์.......EI418321117TH

  7. บ้านช้างทอง  เครื่องรางสยาม.......EI418321125TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

รอบเช้า

  1. คุณ ธนนท์  น้อยกำเนิด.......EI393912164TH

  2. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.......EI393912178TH

  3. คุณ สมัย  พรสินธุเศรษฐ์.......EI393912181TH

  4. คุณ สุธีรวัฒน์  แก้วชะนะ.......EI393912195TH

  5. คุณ ณรงค์  ลิ้มสมบูรณ์.......EI393912204TH

  6. คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ.......EI393912218TH

  7. คุณ ทินภัทร  ชาดง.......EI393912221TH

  8. คุณ สุนทร  พุฒแก้ว.......EI393912235TH

  9. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......EI393912249TH

10. คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์.......EI393912252TH

11. คุณ ฉัตรชัย  จันทร์สมาน.......EI393912266TH

รอบเย็น

  1. คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์.......EI373529579TH

  2. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......EI373529582TH

  3. คุณ เทวา  โสภากุล.......EI373529596TH

  4. บ้านช้างทอง  เครื่องรางสยาม.......EI373529605TH

  5. คุณ ษณกร  บุญหนัก.......EI373529619TH

  6. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......EI373529622TH

  7. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......EI373529636TH

  8. คุณ อภีม  คู่พิทักษ์.......EI373529640TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ อาทิตย์  เมธีผาติกุล.......EI373539797TH

  2. คุณ ณัฐวัตร  ลังกาพินธุ์.......EI373539806TH

  3. คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง.......EI373539810TH

  4. คุณ สมพร  พุฒแก้ว.......EI373539823TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 30 ตุลาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......EI373514659TH

  2. คุณ ณัฐวัตร  ลังกาพินธุ์.......EI373514662TH

  3. คุณ มงคล  เกตุดิษฐ.......EI373514676TH

  4. คุณ ฤทธิชัย  อุปัน.......EI373514680TH

  5. คุณ รจนา  กนกมหกุล.......EI373514693TH

  6. พ.ต.ท. สมชาย  จำเริญขจรสุข.......EI373514702TH

  7. คุณ เฉลิมวุฒิ  ไพศาลพันธ์.......EI373514716TH

  8. คุณ มงคล  แซ่เจียง.......EI373514720TH

  9. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......EI373514733TH

10. คุณ พงศกร  คันธา.......EI373514747TH

11. คุณ มาโนช  มะโนน้อม.......EI373514755TH

12. คุณ โสรัตน์  อินทรพาณิชย์.......EI373514764TH

13. คุณ บัณฑิต  สะคำวัง.......EI373514778TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 28 ตุลาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......EI373510780TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 24 ตุลาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ กฤษฎา  ศุภเสรีสกุล.......EI353171098TH

  2. ส.ต.อ. ฉัตรตระกูล  งวนทอง.......EI353171107TH

  3. คุณ รังสรรค์  อิสยะห์รังสรรค์.......EI353171115TH

  4. คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง.......EI353171124TH

  5. คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย.......EI353171138TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 21 ตุลาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.......EI329059840TH

  2. คุณ มงคล  แซ่เจียง.......EI329059853TH

  3. คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์.......EI329059867TH

  4. คุณ เอก  หาดใหญ่.......EI329059875TH

  5. คุณ เทวา  โสภากุล.......EI329059884TH

  6. คุณ อภิชาต  บัวเล็ก.......EI329059898TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 19 ตุลาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สุธี  หอประยูรวิทย์.......EI334654376TH

  2. คุณ พชรพล  หล้าจันทะ.......EI334654380TH

  3. คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล.......EI334654393TH

  4. คุณ สมศักดิ์  อรุณรัตน์.......EI334654402TH

  5. คุณ เบริ์ด  เอราวัณ.......EI334654416TH

  6. คุณ ฤทธิชัย  อุปัน.......EI334654420TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 16 ตุลาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......EI329070377TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 15 ตุลาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทพชัย  เฟื่องชูนุช.......EI306279017TH

  2. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......EI306279025TH

  3. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......EI306279034TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 12 ตุลาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล.......EI277621797TH

  2. คุณ กัมปนาท  แซ่ไป๋.......EI277621806TH

  3. คุณ วันเผด็จ  อุประวงษา.......EI276621810TH

  4. คุณ ปิยสนธ์  เพ็ชรโก.......EI277621823TH

  5. คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี.......EI276621837TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 9 ตุลาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ณัฐวุฒิ  วิริยะศุภกิจ.......EI306258414TH

  2. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......EI306258428TH

  3. คุณ สุธี  แก้วชะนะ.......EI306258431TH

  4. คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม.......EI306258445TH

  5. คุณ เทวา  โสภากุล.......EI306258459TH

  6. คุณ พงศธร  คันธา.......EI306258462TH

  7. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......EI306258476TH

  8. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......EI306258480TH

  9. คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล.......EI306258493TH

10. คุณ มงคล  แซ่เจียง.......EI306258502TH

11. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......EI306258516TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 2 ตุลาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ปิยสนธ์  เพ็ชรโก.......EI284370635TH

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.......EI284370649TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 29 กันยายน 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 29 กันยายน 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. พ.ต.ต. จิตร  วงษ์ทองทิว.......EI273709105TH

  2. คุณ ณรงค์  จันทรภัครดี.......EI273709119TH

  3. คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร.......EI273709122TH

  4. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.......EI273709136TH

  5. คุณ มณีรัตน์.......EI273709140TH

  6. คุณ นภดล  โชคพานิชย์.......EI273709153TH

  7. คุณ สมเกียรติ  ทองเลิศ.......EI273709167TH

  8. คุณ มาโนช  มะโนน้อม.......EI273709175TH

  9. คุณ สุริยะ  น้อยป้อม.......EI273709184TH

10. คุณ ภาคิน  ตระกูลมีทอง.......EI273709198TH

11. คุณ วิวา  สีแจ๋ม.......EI273709207TH

12. คุณ สมัย  พรสินธุเศรษฐ์.......EI273709215TH

13. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......EI273709224TH

14. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.......EI273709238TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 26 กันยายน 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 26 กันยายน 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์.......EI260374116TH

  2. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......EI260374120TH

  3. คุณ เทวา  โสภากุล.......EI260374133TH

  4. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......EI260374147TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 24 กันยายน 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 24 กันยายน 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ บัณฑิต  สะคำวัง.......EI260351526TH

  2. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......EI260351530TH

  3. คุณ พสิษฐ์  เสมาปรุง.......EI260351543TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 23 กันยายน 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 23 กันยายน 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เอก  หาดใหญ่.......EI260332495TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 22 กันยายน 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 22 กันยายน 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ จรัลชัย  ห้วงน้ำ.......EI234576870TH

  2. คุณ สุรศักดิ์  เสวก.......EI234576883TH

  3. คุณ พงศกร  คันธา.......EI234576897TH

  4. คุณ วีรษิต  จิรพณิช.......EI234576906TH

  5. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......EI234576910TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 19 กันยายน 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 19 กันยายน 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สุริยัน  แสงแก้ว.......EI240183333TH

  2. พ.ต.ท. สมชาย  จำเริญขจรสุข.......EI240183347TH

  3. คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร.......EI240183355TH

  4. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.......EI240183364TH

  5. คุณ ปานเพชร  คงสบาย.......EI240183378TH

  6. คุณ วิรุฬห์วิชญ์  เทียนสว่าง.......EI240183381TH

  7. คุุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......EI240183395TH

  8. คุณ เทวา  โสภากุล.......EI240183404TH

  9. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......EI240183418TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 17 กันยายน 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 17 กันยายน 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ไพบูลย์  ตั๋นคำ.......EI240109355TH

  2. คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง.......EI240109369TH

  3. คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม.......EI240109372TH

  4. คุณ อนุศักดิ์  วาดวงค์.......EI240109386TH

  5. คุณ สมภพ  สงคราม.......EI240109390TH

  6. คุณ จิรเดช  วงษ์ทองทิว.......EI240109409TH

  7. คุณ กัมปนาท  แซ่ไป๋.......EI240109412TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 16 กันยายน 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 16 กันยายน 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

รอบเช้า

  1. คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย.......EI240106172TH

รอบเย็น

  1. คุณ ต้อม  พญาไม้.......EI240119967TH

  2. คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล.......EI240119975TH

  3. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......EI240119984TH

  4. คุณ สุรศักดิ์  แคว้งอินทร์.......EI240119998TH

  5. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......EI240120007TH

  6. คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์.......EI240150012TH

  7. คุณ ธนยศ  สายไฮคำ.......EI240150026TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 11 กันยายน 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 11 กันยายน 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ณัฐวัตร  ลังกาพินธุ์.......EI219182274TH

  2. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.......EI219182288TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 9 กันยายน 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 9 กันยายน 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

รอบเช้า

  1. คุณ นิรุต  เหลืองแดง.......EI219122681TH

  2. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......EI219122695TH

  3. คุณ สมัย  พรสินธุเศรษฐ์.......EI219122704TH

  4. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......EI219122718TH

  5. พ.ต.ท. สมชาย  จำเริญขจรสุข.......EI219122721TH

  6. คุณ นธี  ฉิมฉวี.......EI219122735TH

  7. คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม.......EI219122749TH

  8. คุณ สิทธิพร  ตรีเทพ.......EI219122752TH

  9. คุณ นิพพาน  นานานุวัฒน์.......EI219122766TH

10. คุณ วิรุฬห์วิชญ์  เทียนสว่าง.......EI219122770TH

11. คุณ เฉลิมวุฒิ  ไพศาลพันธ์.......EI219122783TH

12. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......EI219122797TH

13. คุณ เฉลิมศักดิ์  ตั้งชีววัฒนกุล.......EI219122806TH

14. คุณ นนทศักดิ์   ศรีน่วม.......EI219122810TH

15. คุณ พงศกร  คันธา.......EI219122823TH

รอบเย็น

  1. คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล.......EI197659621TH

  2. คุณ ภคพณ  จางวาง.......EI197659635TH

  3. คุณ เฉลิมศักดิ์  พิลึกดีเดช.......EI197659649TH

  4. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......EI197659652TH

  5. คุณ สุวิทย์  แซ่ตั้ง.......EI197659666TH

  6. คุณ มงคล  แซ่เจียง.......EI197659670TH

  7. คุณ สุนัน  ขุนทอง.......EI197659683TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 6 กันยายน 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 6 กันยายน 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ มงคล  เกตุดิษฐ.......EI197667132TH

  2. คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล.......EI197667146TH

  3. คุณ ผดุลเกียรติ  พรมทอง.......EI197667150TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 5 กันยายน 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 5 กันยายน 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.......EI197692018TH

  2. คุณ สุธี  แก้วชนะ.......EI197692021TH

  3. คุณ เทวา  โสภากุล.......EI197692035TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 2 กันยายน 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 2 กันยายน 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.......EI170944971TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 30 สิงหาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ นฤเบศร์  ศรีวิชัย.......EI170984834TH

  2. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......EI170984848TH

  3. คุณ มงคล  แซ่เจียง.......EI1709484851TH

  4. คุณ ภาณุวัสส  มหากาญจนะ.......EI1709484865TH

  5. คุณ ฮาปีซา.......EI170984879TH

  6. คุณ นิรุตน์  มั่นคง.......EI170984882TH

  7. คุณ ภูมิรัฐ  สวนเรียบ.......EI170984896TH

  8. คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ.......EI170984905TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 28 สิงหาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ชำนาญ  คงนวล.......EI170940419TH

  2. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.......EI170940422TH

  3. คุณ เทวา  โสภากุล.......EI170940436TH

  4. คุณ นิติธรรม  พงศ์ธนากุล.......EI170940440TH

  5. คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร.......EI170909586TH

  6. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......EI170909590TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 27 สิงหาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ มงคล  แซ่เจียง.......EI153366955TH

  2. คุณ ชนะพล  .......EI153366964TH

  3. คุณ ธนิต  ดวงสร้อยทอง.......EI153366978TH

  4. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......EI153366981TH

  5. พ.ต.ท. สมชาย  จำเริญขจรสุข.......EI153366995TH

  6. คุณ เฉลิมศักดิ์  พิลึกดีเดช.......EI153367001TH

  7. คุณ อังกูร  ผดุงชัยทวี.......EI153367015TH

  8. คุณ นรินทร์  พงษ์ศิริ.......EI153367029TH

  9. คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์.......EI153367032TH

10. คุณ ภูมิระพี  ฟองงาม.......EI153367046TH

11. คุณ นิพนธ์  โกสุมมาลัย.......EI153367050TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 21 สิงหาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ปิยสนธ์  เพ็ชรโก.......EI132856358TH

  2. คุณ ทนงศักดิ์  จารุเจตน์.......EI132856361TH

  3. คุณ ศิริชัย  รัตนสงคราม.......EI132856375TH

  4. คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร.......EI132856389TH

  5. คุณ ธนนท์  น้อยกำเนิด.......EI132856392TH

  6. คุณ กิติยาพร  ภาโอภาส.......EI132856415TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 19 สิงหาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล.......EI132808255TH

  2. คุณ ปิยสนธ์  เพ็ชรโก.......EI132808264TH

  3. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......EI132808278TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 16 สิงหาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ นพร  พุทธานุกรณ์.......EI132804965TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 15 สิงหาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......EI111547413TH

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.......EI111547427TH

  3. คุณ สุรศักดิ์  แคว้งอินทร์.......EI111547435TH

  4. คุณ สรยา  สมานจิตร.......EI111547444TH

  5. คุณ วิชัย  เต็งรัตน์ล้อม.......EI111547458TH

  6. คุณ อนุศักดิ์  วาดวงค์.......EI111547461TH

  7. คุณ เอก  หาดใหญ่.......EI111547475TH

  8. คุณ กัมปนาท  แซ่ไป๋.......EI111547489TH

  9. คุณ วิวา  สีแจ๋ม.......EI111547492TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 13 สิงหาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. พ.ต.ท. สมชาย  จำเริญขจรสุข.......EI111598225TH

  2. คุณ วิไลวรรณ  นาคีสินธ์.......EI111598239TH

  3. คุณ เอกรัตน์  ปถะคามินทร์.......EI111598242TH

  4. คุณ นฤเบศร์  ศรีวิชัย.......EI111598256TH

  5. คุณ เทวเทพ  สีระวัตร.......EI111598260TH

  6. คุณ จีระพงษ์  โพพันธุ์.......EI111598273TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 7 สิงหาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา.......EI090437137TH

  2. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......EI090437145TH

  3. คุณ ธนยศ  สายไฮคำ.......EI090437154TH

  4. คุณ นนทศักดิ์  ศรีน่วม.......EI090437168TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 5 สิงหาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ มงคล  แซ่เจียง.......EI090432894TH

  2. คุณ กิตติภัฏ  พงษ์พานิช.......EI090432903TH

  3. คุณ ฤกษ์ชัย  แย้มวงษ์.......EI090432917TH

  4. คุณ พงษ์พัฒน์  พูลเพิ่ม.......EI090432925TH

  5. คุณ คิศ  เอียมสำอางค์.......EI090432934TH

  6. คุณ เทวา  โสภากุล.......EI090432948TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2562

(พัสดุถึง Kerry Express วันที่ 2 สิงหาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......PS43000547374

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 1 สิงหาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ จิรเดช  วงษ์ทองทิว.......EI090440635TH

  2. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......EI090440649TH

  3. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......EI090440652TH

  4. คุณ อนุศักดิ์  วาดวงค์.......EI090440666TH

  5. คุณ อภิเชษฐ์  แต้บูรพา.......EI090440670TH

  6. คุณ ขันทอง  คำแหง.......EI090440683TH

  7. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......EI090440697TH

  8. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.......EI090440706TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

(พัสดุถึง Kerry Express วันที่ 31 กรกฎาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......PS43000546874

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ Anutida.......EI065677175TH

  2. คุณ กนิษฐ์  ไหมอ่อน.......EI065677189TH

  3. คุณ เฉลิมศักดิ์  พิลึกดีเดช.......EI065677192TH

  4. คุณ ณัฐวัตร  ลังกาพินธุ์.......EI065677201TH

  5. คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล.......EI065677215TH

  6. คุณ ทนงศักดิ์  จารุเจตน์.......EI065677229TH

  7. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......EI065677232TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวเทพ  สีระวัตร.......EI040443510TH

  2. คุณ มงคล  เกตุดิษฐ.......EI040443523TH

  3. คุณ สุรศักดิ์  เสวก.......EI040443537TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ พชรพล  หล้าจันทะ.......EI045258231TH

  2. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......EI045258245TH

  3. Wiwa.......EI045258259TH

  4. คุณ นิรัตน์  พึ่งพา.......EI045258262TH

  5. คุณ ประจักษ์  ศรีวิชัย.......EI045258276TH

  6. คุณ สุธี  แก้วชนะ.......EI045258280TH

  7. คุณ ณัฐวัตร  ลังกาพินธุ์.......EI045258293TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ นิติธรรม  พงศ์ธนากุล.......EI045238002TH

  2. คุณ มงคล  แซ่เจียง.......EI045238016TH

  3. ร.ต.ท. วีระยุทธ์  เพ็งเลิศ.......EI045238020TH

  4. คุณ พงศกร  คันธา.......EI045238033TH

  5. คุณ ปภาวิน  สุวรรณาลัย.......EI045238047TH

  6. คุณ ชยุต  ชิตรัตนธรรม.......EI045238055TH

  7. คุณ ฤกษ์ชัย  แย้มวงษ์.......EI045238064TH

  8. คุณ อัครพล  นาคทองคำ.......EI045238078TH

  9. คุณ ไชยสิทธิ์  ปานบุตร.......EI045238081TH

10. คุณ ปิยสนธ์  เพ็ชรโก.......EI045238095TH

11. คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม.......EI045238104TH

12. คุณ วีรษิต  จิรพณิช.......EI045238118TH

13. คุณ สุพล  จารุศรีวรกุล.......EI045238121TH

14. พ.ต.ท. สมชาย  จำเริญขจรสุข.......EI045238135TH

15. คุณ ขันทอง  คำแหง.......EI045238149TH

16. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......EI045238152TH

17. คุณ จุรีรัตน์  อินทร์จอหอ.......EI045238166TH

18. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.......EI045238170TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สมศักดิ์  อรุณรัตน์.......EI044955491TH

  2. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......EI044955505TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

(พัสดุถึง Kerry Express วันที่ 19 กรกฎาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ นพนาธาร  เกิดพิพัฒน์.......PS43000543949

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.......PS43000543950

  3. คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์.......PS43000543951

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ พรสัณฑ์  ผิวทองงาม.......EI045215681TH

  2. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......EI045215695TH

  3. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......EI045215704TH

  4. คุณ สุนทร  หมอนทอง.......EI045215718TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธีรพันธ์ุ  จันทรางศุ.......EI040421620TH

  2. คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ.......EI040421633TH

  3. คุณ เอกรัฐ  คงศักดิ์พรชัย.......EI040421647TH

  4. คุณ เตชะโดม  นาคพัฒน์.......EI040421655TH

  5. คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล.......EI040421664TH

  6. คุณ สมชาย  คล้ายอิ่ม.......EI040421678TH

  7. คุณ ชัยฤทธิ์  มาสำราญ.......EI040421681TH

  8. คุณ อาหวัง.......EI040421695TH

  9. คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา.......EI040421704TH

10. คุณ ชัยรักษ์  มลชัยสวัสดิ์.......EI040421718TH

11. คุณ สุธี  แก้วชนะ.......EI040421721TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ขันทอง  คำแหง.......EI023238884TH

  2. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......EI023238898TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

(พัสดุถึง Kerry Express วันที่ 12 กรกฎาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เฟย เฟย.......PS43000542425

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สุทารณ์ ต่วนชะเอม.......EI015559476TH

  2. คุณ เทวา โสภากุล.......EI015559480TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ รนกร  สมสุขเจริญ.......ED990476909TH

  2. คุณ ชโยดม  เตจ๊ะฝั้น.......ED990476912TH

  3. คุณ จีระพงษ์  โพพันธุ์.......ED990476926TH

  4. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED990476930TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 6 กรกฎาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ภัทรพิสิฐ  ธนรัชตานนท์.......ED981365520TH

  2. คุณ กำพล  ดอกพิกุล.......ED981365533TH

  3. คุณ จิรเดช  วงษ์ทองทิว.......ED981365547TH

  4. คุณ เทวเทเพ  สีระวัตร.......ED981365555TH

  5. คุณ กัมปนาท  แซ่ไป๋.......ED981365564TH

  6. คุณ ปิยสนธ์  เพ็ชรโก.......ED981365578TH

  7. คุณ ศิริพงษ์  ชื่นชม.......ED981365581TH

  8. คุณ นภดล  โชคพานิชย์.......ED981365595TH

  9. คุณ รังสรรค์  อิสยะห์รังสรรค์.......ED981365604TH

10. คุณ นเรศ  มูลเมืองมา.......ED981365618TH

11. คุณ นิติธรรม  พงศ์ธนากุล.......ED981365621TH

12. คุณ วรวุฒิ  คงสืบ.......ED981365635TH

13. คุณ ธนนท์  น้อยกำเนิด.......ED981365649TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ พรพจน์  สังเกตุ.......ED990425062TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

(พัสดุถึง Kerry Express วันที่ 3 กรกฎาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......PS43000539595

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ชัยรักษ์  มูลชัยสวัสดิ์.......ED990442370TH

  2. เชียงใหม่พุทธศิลป์.......ED990442383TH

  3. คุณ จิรเดช  วงษ์ทองทิว.......ED990442397TH

  4. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......ED990442406TH

  5. คุณ ฮาพีชา.......ED990442410TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เอก  หาดใหญ่.......ED990408387TH

  2. คุณ ต้น  อุทยาน.......ED990408395TH

  3. คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา.......ED990408400TH

  4. คุณ พรสัณฑ์  ผิวทองงาม.......ED990408413TH

  5. คุณ ไพบูลย์  สุนทรทวีโรจน์.......ED990408427TH

  6. ร.ต.ท. วีระยุทธ์  เพ็งเลิศ.......ED990408435TH

  7. คุณ เชน  มหานิยม.......ED990408444TH

  8. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED990408458TH

  9. คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล.......ED990408461TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2562

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 28 มิถุนายน 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......PS43000538308

  2. คุณ นพนาธาร  เกิดพิพัฒน์.......PS43000538309

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 26 มิถุนายน 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ศิริพงษ์  ชื่นชม.......ED950151878TH

  2. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......ED950151881TH

  3. คุณ เฟย เฟย.......ED950151895TH

  4. คุณ นฤพล  รัตนสิงหา.......ED950151904TH

  5. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED950151918TH

  6. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.......ED950151921TH

  7. คุณ สมชาย  คล้ายอิ่ม.......ED950151935TH

  8. คุณ นิรุตน์  มั่นคง.......ED950151949TH

  9. คุณ กัมปนาท  แซ่ไป่.......ED950151952TH

10. คุณ สุรศักดิ์  เสวก.......ED950151966TH

11. คุณ พงษ์พันธ์  ถาเกตศรี.......ED950151970TH

12. คุณ นพร  พุทธานุกรณ์.......ED950151983TH

13. คุณ ชยุทธ์  นามะโน.......ED950151997TH

14. คุณ พีระพล.......ED950152003TH

15. คุณ ชาลี.......ED950152017TH

16. คุณ เฉลิมศักดิ์  ตั้งชีววัฒนกุล.......ED950152025TH

17. คุณ วันเผด็จ  อุประวงษา.......ED950152034TH

18. คุณ ภัทรพิสิฐ  ธนรัชตานนท์.......ED923695067TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2562

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 24 มิถุนายน 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......PS43000536961

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 21 มิถุนายน 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล.......ED929771107TH

  2. คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ.......ED929771115TH

  3. บ้านช้างทอง  เครื่องรางสยาม.......ED929771124TH

  4. คุณ ณัฐวัฒน์  สุขทั่วญาติ.......ED929771138TH

  5. คุณ นิติธรรม.......ED929771141TH

  6. คุณ วสันต์.......ED929771155TH

  7. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED929771169TH

  8. คุณ เอก  หาดใหญ่.......ED929771172TH

  9. คุณ สุริยา  ชอบเฉลียว.......ED929771186TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 19 มิถุนายน 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......ED929751411TH

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED929751425TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 18 มิถุนายน 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED883998005TH

  2. คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล.......ED883998014TH

  3. คุณ กฤษดา  เลิศกฤษลักษณ์.......ED883998028TH

  4. คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์.......ED883998031TH

  5. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......ED883998045TH

  6. คุณ รังสรรค์  อิสยะรังสรรค์.......ED883998059TH

  7. คุณ พิไชร์  ลากูล.......ED883998062TH

  8. คุณ สมชาย  คล้ายอิ่ม.......ED883998076TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 17 มิถุนายน 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สุรศักดิ์  เสวก.......ED883994162TH

  2. คุณ เทวเทพ  สีระวัตร.......ED883994176TH

  3. คุณ ปานเพชร  คงสบาย.......ED883994180TH

  4. คุณ จำนงค์  หงษ์โภคาพันธ์.......ED883994193TH

  5. คุณ เฉลิมศักดิ์  ตั้งชีววัฒนากุล.......ED883994202TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 14 มิถุนายน 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED883990571TH

  2. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED883990585TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 13 มิถุนายน 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สุธี  แก้วชนะ.......ED883943188TH

  2. คุณ สุรศักดิ์  เสวก.......ED883943191TH

  3. คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา.......ED883943205TH

  4. คุณ นิติธรรม.......ED883943214TH

  5. คุณ สมชาย  คล้ายอิ่ม.......ED883943228TH

  6. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED883943231TH

  7. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......ED883943245TH

  8. คุณ ทนงศักดิ์  จารุเจตน์.......ED883943259TH

  9. คุณ ต้อม.......ED883943262TH

10. คุณ กัลยา.......ED883943276TH

11. คุณ ประกาศิต  ยอดเจริญ.......ED883943280TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 12 มิถุนายน 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เพชร.......ED883950087TH

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED883950095TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED883913022TH

  2. คุณ สุคนธ์ทิพย์  สรวงศิริ.......ED883913036TH

  3. คุณ นพร  พุทธานุกรณ์.......ED883913040TH

  4. คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล.......ED883913053TH

  5. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED883913067TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 5 มิถุนายน 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED848536608TH

  2. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED848536611TH

  3. คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ.......ED848536625TH

  4. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......ED848536639TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 4 มิถุนายน 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ณัฐวุฒิ  พิริยะศุภกิจ.......ED848540063TH

  2. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......ED848540077TH

  3. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.......ED848540085TH

  4. คุณ เทวเทพ  สีระวัตร.......ED848540094TH

  5. คุณ สุธี  หอประยูรวิทย์.......ED848540103TH

  6. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......ED848540117TH

  7. คุณ จรัสภัทร  พูลสุข.......ED848540125TH

  8. คุณ เอก  หาดใหญ่.......ED848540134TH

  9. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED848502025TH

10. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED848502034TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 31 พฤษาภคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สมพงษ์  สักลอ.......ED827663671TH

  2. คุณ ตะวันฉาย  สายบัว.......ED827663685TH

  3. ว่าที่ ร.ต. ศักดิ์สยาม  เวียงทอง.......ED827663699TH

  4. คุณ สมชาย  คล้ายอิ่ม.......ED827663708TH

  5. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED827663711TH

  6. คุณ ณัฐ  ณัฐวราภัทร.......ED827663725TH

  7. คุณ สุธี  แก้วชนะ.......ED827663739TH

  8. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED827663742TH

  9. คุณ กรกฎ  สุขลักษณ์.......ED827663756TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 25 พฤษาภคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ไพรัตน์  มั่งทัศน์.......ED810086135TH

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED810086144TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 23 พฤษาภคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ปานเพชร  คงสบาย.......ED810091229TH

  2. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......ED810091232TH

  3. คุณ จิรเดช  วงษ์ทองทิว.......ED810091246TH

  4. คุณ พสิษฐ์  เสมาปรุง.......ED810091250TH

  5. คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ.......ED810091263TH

  6. คุณ รักษ์พล  ฝอยทับทิม.......ED810091277TH

  7. คุณ รังสรรค์  แก้วสมบูรณ์.......ED810091246TH

  8. คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์.......ED810091250TH

  9. คุณ ขันทอง  คำแพ.......ED810091263TH

10. คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ.......ED810091277TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 21 พฤษภาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ อินทนนทิ์  อินมี.......PS43000527922

  2. คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย.......PS43000527924

  3. คุณ เทวา  โสภากุล.......PS43000527926

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 17 พฤษาภคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ โฆษิต.......ED800594062TH

  2. คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา.......ED800594076TH

  3. คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย.......ED800594080TH

  4. คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล.......ED800594093TH

  5. คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์.......ED800594102TH

  6. คุณ จ.อ.จตุพร  สะสุนโท.......ED800594116TH

  7. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED800594120TH

  8. คุณ สุธี  แก้วชนะ.......ED800594133TH

  9. คุณ อานำ.......ED800594147TH

10. คุณ อินทนนทิ์  อินมี.......ED800594155TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 15 พฤษาภคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เอก  หาดใหญ่.......ED800546328TH

  2. คุณ ทินภัทร  รื่นจิตต์.......ED800546331TH

  3. คุณ จิรวัฒน์  เล็กทรัพย์ไพบูลย์.......ED800546345TH

  4. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......ED800546359TH

  5. คุณ ขันทอง  คำแพ.......ED800546362TH

  6. คุณ นิพพาน  นานานุวัฒน์.......ED800546376TH

  7. คุณ วิรุฬห์วิชญ์  เทียนสว่าง.......ED800546380TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 13 พฤษาภคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED800519804TH

  2. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED800519818TH

  3. คุณ เฟย เฟย.......ED800519821TH

  4. คุณ สรยา  สมานจิตร.......ED800519835TH

  5. คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์.......ED800519849TH

  6. คุณ เชน  มหานิยม.......ED800519852TH

  7. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......ED800519866TH

  8. คุณ นิพพิชฌณ์  วงษา.......ED800519870TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 13 พฤษภาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......PS43000525254

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 11 พฤษาภคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 11 พฤษภาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. เชียงใหม่พุทธศิลป์.......ED789284526TH

  2. คุณ สุธี  แก้วชนะ.......ED789284530TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 8 พฤษาภคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เฟย เฟย.......ED789263968TH

  2. คุณ วิรุฬห์วิชญ์  เทียนสว่าง.......ED789263971TH

  3. คุณ รังสรรค์  อิสยะห์รังสรรค์.......ED789263985TH

  4. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......ED789263999TH

  5. คุณ นธี  ฉิมฉวี.......ED789264005TH

  6. คุณ สุธี  แก้วชนะ.......ED789264019TH

  7. คุณ ศุภชัย  คลังแก้ว.......ED789264022TH

  8. คุณ อดุลย์ศักดิ์  สุจา.......ED789264036TH

  9. คุณ ษณกร  บุญหนัก.......ED789264040TH

10. คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา.......ED789264053TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 7 พฤษภาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สุคนธ์ทิพย์  สรวงศิริ.......PS43000523411

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.......PS43000523413

  3. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......PS43000523414

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 2 พฤษภาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย.......WALK000531654

  2. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......PS43000521244

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 30 เมษายน 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 30 เมษายน 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ จรัสภัทร  พูลสุข.......ED786746431TH

  2. คุณ นิพพิชฌน์  วงษา.......ED786750158TH

  3. คุณ อภิพล  เรียบร้อย.......ED786750161TH

  4. คุณ ธนันดร  วิชเวช.......ED786750175TH

  5. คุณ ไพรัตน์  มั่งทัศน์......ED786750189TH

  6. คุณ เฉลิมชัย  คล้ายนิ่ม.......ED786750192TH

  7. คุณ นิพพาน  นานานุวัฒน์.......ED786750201TH

  8. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED786750215TH

  9. คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ.......ED786750229TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 29 เมษายน 2562

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 29 เมษายน 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......PS43000520878

  2. คุณ เฟย  เฟย.......PS43000520880

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 28 เมษายน 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 28 เมษายน 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เอกราช  คัมภีระ.......ED786730286TH

  2. คุณ ปิยสนธ์  เพ็ชรโก.......ED786730290TH

  3. คุณ อภิวิชญ์  เจษฎาพรพันธุ์.......ED786730309TH

  4. คุณ พรสัณฑ์  ผิวทองงาม.......ED786730312TH

  5. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......ED786730326TH

  6. คุณ อินทนนท์  อินมี.......ED786730330TH

  7. คุณ ณรงค์  ลิ้มสมบูรณ์.......ED786730343TH

  8. คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา.......ED786730357TH

  9. คุณ ณัฐวุฒิ  พิริยะศุภกิจ.......ED786730365TH

10. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.......ED786730374TH

11. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......ED786730388TH

12. คุณ ชาลินันท์  คเชนทร์ชัย.......ED786730391TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 27 เมษายน 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 27 เมษายน 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย.......ED786710998TH

  2. คุณ คณาธิป  สมพงค์.......ED786711004TH

  3. คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล.......ED786711018TH

  4. บ้านช้างทอง  เครื่องรางสยาม.......ED786711021TH

  5. คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย.......ED786711035TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 23 เมษายน 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 23 เมษายน 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED778853076TH

  2. คุณ อุทัยภรณ์  เอี่ยมสำอางค์.......ED778853080TH

  3. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......ED778853093TH

  4. คุณ ทนงศักดิ์  จารุเจตน์.......ED778853102TH

  5. คุณ อานำ.......ED778853116TH

  6. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED778853120TH

  7. คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ.......ED778853133TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 19 เมษายน 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 19 เมษายน 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ นาวิน.......ED778820838TH

  2. คุณ พิภพ.......ED778820841TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 11 เมษายน 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 11 เมษายน 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......ED771529210TH

  2. คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ.......ED771529223TH

  3. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED771529237TH

  4. คุณ วันเผด็จ  อุประวงษา.......ED771529245TH

  5. คุณ สุธี  แก้วชนะ.......ED771529254TH

  6. คุณ ธนธร  หลากสุขถม.......ED771529268TH

  7. คุณ ปราโมทย์  อาภัสรธาดา.......ED771529271TH

  8. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......ED771529285TH

  9. คุณ ณัฐวุฒิ  พิริยะศุภกิจ.......ED771529299TH

10. คุณ เฟย เฟย.......ED771529308TH

11. คุณ ขันทอง  คำแพ.......ED771529311TH

12. คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล.......ED771529325TH

13. คุณ เอก  หาดใหญ่.......ED771529339TH

14. คุณ ไพรัตน์  มั่งทัศน์.......ED771529342TH

15. เชียงใหม่พุทธศิลป์.......ED771529356TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 9 เมษายน 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 9 เมษายน 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......ED749974770TH

  2. คุณ ปรางค์รชา  สมิตานนท์.......ED749974783TH

  3. คุณ อนวัช  พ่วงเภตรา.......ED749974797TH

  4. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED749974806TH

  5. คุณ วสันต์  ศรีคำมูล.......ED749974810TH

  6. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......ED749974823TH

  7. คุณ ต้อม  พญาไม้.......ED749974837TH

  8. คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ.......ED749974845TH

  9. คุณ วัชระ  แจ่มใส.......ED749974854TH

10. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED749974868TH

11. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.......ED749974871TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 5 เมษายน 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 5 เมษายน 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เฉิน.......ED762855454TH

  2. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......ED762855468TH

  3. คุณ ขันทอง  คำแพ.......ED762855471TH

  4. คุณ เพชร.......ED762855485TH

  5. คุณ จิรชัย  สนามทอง.......ED762855499TH

  6. คุณ พนาไพร  พุ่มพวง.......ED762855508TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 29 มีนาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.......ED749829211TH

  2. คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา.......ED749829225TH

  3. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......ED749829239TH

  4. คุณ ปรางค์รชา  สมิตานนท์.......ED749829242TH

  5. คุณ เฉิน.......ED749829256TH

  6. คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ.......ED745789959TH

  7. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......ED745789962TH

  8. คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม.......ED745789976TH

  9. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED745789980TH

10. คุณ สุธี  แก้วชนะ.......ED745789993TH

11. คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์.......ED745790002TH

12. คุณ นรินทร์.......ED745790010TH

13. คุณ เพชร.......ED745790023TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 25 มีนาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......PS43000507495

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 24 มีนาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ไพรัตน์  มั่งทัศน์.......EW999111874TH

  2. คุณ ปิยสนธ์  เพ็ชรโก.......EW999111888TH

  3. คุณ อดุลย์ศักดิ์  สุจา.......EW999111891TH

  4. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.......EW999111905TH

  5. คุณ วสันต์  ศรีคำมูล.......EW999111914TH

  6. คุณ หนูพิศ.......EW999111928TH

  7. คุณ ปัญจะ  แก้วมาก.......EW999111931TH

  8. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......EW999111945TH

  9. คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล.......EW999111959TH

10. คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ.......EW999111962TH

11. คุณ พสิษฐ์  เสมาปรุง.......EW999111976TH

12. คุณ กัมปนาท  แซ่ไป้.......EW999111980TH

13. คุณ ชัยรัตน์  เสถียร์.......EW999111993TH

14. คุณ สุทธิพงษ์  กุลตั้งกิจเสรี.......EW999112000TH

15. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.......EW999112013TH

16. คุณ อภิเชษฐ์  แต้บูรพา.......EW999112027TH

17. คุณ เฟย  เฟย.......EW999112035TH

18. คุณ จิรเดช  วงษ์ทองทิว.......EW999112044TH

19. คุณ ภานุมาศ  สิงฆราช.......EW999112058TH

20. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......EW999112061TH

21. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......EW999112075TH

22. คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ.......EW999112089TH

23. คุณ จิรวัฒน์  เล็กทรัพย์ไพบูลย์.......EW999112092TH

24. คุณ มานพ  อินทพันธ์.......EW999112101TH

25. บ. เชียงใหม่พุทธศิลป์.......EW999112115TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 21 มีนาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เอก  หาดใหญ่.......ED745762298TH

  2. คุณ อนุศักดิ์.......ED745762307TH

  3. คุณ ชาลี.......ED745762315TH

  4. คุณ ฉัตรชัย.......ED745762324TH

  5. คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา.......ED745762338TH

  6. คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล.......ED745762341TH

  7. คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ.......ED745762355TH

  8. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED745762369TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 12 มีนาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ณัฐวุฒิ  พิริยะศุภกิจ.......ED736551004TH

  2. คุณ พิพัฒน์  ชุมภูทอง.......ED736551018TH

  3. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED736551021TH

  4. คุณ ไพรัตน์  มั่งทัศน์.......ED736551035TH

  5. คุณ พิชิตชัย  สงึมรัมย์.......ED736551049TH

  6. คุณ ชลทิชา  เลิศวีระศิริกุล.......ED736551035TH

  7. คุณ หนูพิศ.......ED736551049TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 9 มีนาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ.......EF100101775TH

  2. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......EF100101789TH

  3. คุณ เพชร.......EF100101792TH

  4. คุณ วาสนา  ฮาดเนาลี.......EF100101801TH

  5. คุณ สุนัน  ขุนทอง.......EF100101815TH

  6. คุณ ณัฐวุฒิ  พิริยะศุภกิจ.......EF100101829TH

  7. คุณ สุทธิพงศ์.......EF100101832TH

  8. คุณ เทวา  โสภากุล.......EF100101846TH

  9. คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล.......EF100101850TH

10. คุณ ณรงค์ศักดิ์.......EF100101863TH

11. คุณ ปัญจะ  แก้วมาก.......EF100101877TH

12. บ. เชียงใหม่พุทธศิลป์.......EF100101885TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 8 มีนาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา.......ED717458749TH

  2. คุณ อินทนนทิ์  อินมี.......ED717458752TH

  3. คุณ อโรชา  วงศ์ปิยะสุวรรณ.......ED717458766TH

  4. คุณ ชาลินันท์  คเชนทร์ชัย.......ED717458770TH

  5. คุณ พงศ์กรณ์  อัครวัชสรณ์.......ED717458783TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 6 มีนาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ นัตถพล  ผู้นำพล.......EW605412469TH

  2. คุณ สหราช  ศรีหมอก.......EW605412472TH

  3. คุณ ภาคภูมิ  สิทธิวงค์.......EW605412486TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 6 มีนาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ โปษัณ  วันเปี้ย.......PS43000500420

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 5 มีนาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เอกชัย  ภูมิระรื่น.......ED717435439TH

  2. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED717435442TH

  3. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.......ED717435456TH

  4. คุณ ณัฐวุฒิ  พิริยะศุภกิจ.......ED717435460TH

  5. คุณ ปฐมพงศ์  กามนต์.......ED717435473TH

  6. คุณ ไพรัตน์  มั่งทัศน์.......ED717435487TH

  7. คุณ จิรเดช  วงษ์ทองทิว.......ED717435495TH

  8. จ.อ. กิตติศักดิ์  วัฒนเศรษฐ์คุณ.......ED717435500TH

  9. คุณ คงภัค  แพทย์ชีพ.......ED717435513TH

10. คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา.......ED717435527TH

11. คุณ เฟย  เฟย.......ED717435535TH

12. คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ.......ED717435544TH

13. คุณ มงคล  แซ่เจียง.......ED717435558TH

14. คุณ จินตกวี  ศรีวิไล.......ED717435561TH

15. คุณ ณพัช  ธนปทุมวานิช.......ED717435575TH

16. ร้านบ้านช้างทอง  เครื่องรางสยาม.......ED717435589TH

17. คุณ นัฐพงษ์  แก้วไสล.......ED717435592TH

18. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......ED717435601TH

19. บ. เชียงใหม่พุทธศิลป์.......ED717435615TH

20. คุณ รังสรรค์  แก้วสมบูรณ์.......ED717435629TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 5 มีนาคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......PS43000499822

  2. คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ.......PS43000499824

  3. คุณ เพชร.......PS43000499827

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เอก  หาดใหญ่.......ED717306540TH

  2. คุณ อดุลย์ศักดิ์  สุจา.......ED717306553TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ แบงค์.......ED717350971TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร.......ED717311845TH

  2. คุณ นัยฤทธิ์  มาสำราญ.......ED717311859TH

  3. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......ED717311862TH

  4. คุณ จิรเดช  วงษ์ทองทิว.......ED717311876TH

  5. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......ED717311880TH

  6. คุณ สิทธิชัย  สวนส้มจีน.......ED717311893TH

  7. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.......ED717311902TH

  8. คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ.......ED717311916TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ อภิเชษฐ์  แต้บูรพา.......ED713874341TH

  2. จ.อ. กิตติศักดิ์  วัฒนเศรษฐ์คุณ.......ED713874355TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ตะวันฉาย  สายบัว.......PS43000494370

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.......PS43000494371

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ รัศมี  สวนียกานท์.......ED713844058TH

  2. ว่าที่ ร.ต. ศักดิ์สยาม  เวียงทอง.......ED713844061TH

  3. คุณ นพพร  ศักดาศรี.......ED713844075TH

  4. คุณ สุจินต์  โพธิ์เตียน.......ED713844089TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......PS43000493979

  2. คุณ สุธี  แก้วชนะ.......PS43000493980

  3. คุณ ณัฐวุฒิ  พิริยะศุภกิจ.......PS43000493981

  4. คุณ สุรศักดิ์  เสวก.......PS43000493982

  5. คุณ อรอุมา  เขียนขยัน.......PS43000493983

  6. คุณ เรืองศักดิ์  เอี่ยมชัยภูมิ.......PS43000493984

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ตี๋.......ED713808387TH

  2. คุณ สายันณ์  สอนหลง.......ED713808395TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED713820808TH

  2. คุณ เอก  หาดใหญ่.......ED713820811TH

  3. บ้านช้างทอง  เครื่องรางสยาม.......ED713820825TH

  4. คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี.......ED713820839TH

  5. คุณ พงศธร  ทองลิ่ม.......ED713820842TH

  6. คุณ นธี  ฉิมฉวี.......ED713820856TH

  7. คุณ ปรางค์รชา  สมิตานนท์.......ED713820860TH

  8. คุณ ปิยสนธ์  เพ็ชรโก.......ED713820873TH

  9. คุณ สุริยา  ชอบเฉลียว.......ED713820887TH

10. คุณ กิตติพล  สีสม.......ED713820895TH

11. คุณ จินตกวี  ศรีวิไล.......ED713820900TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เพชร.......PS43000489505

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สุรวุฒิ  สุวรรณรัตน์.......ED699389792TH

  2. คุณ พีระพล  โอนิกะ.......ED699389801TH

  3. คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม.......ED699389815TH

  4. คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ.......ED699389877TH

  5. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED699389885TH

  6. คุณ นธี  ฉิมฉวี.......ED699389894TH

  7. คุณ อานำ.......ED699389903TH

  8. คุณ เฟย เฟย.......ED699389917TH

  9. บ. บ้านช้างทอง เครื่องรางสยาม.......ED699389925TH

10. คุณ ทนงศักดิ์  สมัครสมาน.......ED699389934TH

11. คุณ ปาน เบตง.......ED699389948TH

12. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......ED699389951TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ วิรุฬห์วิชญ์  เทียนสว่าง.......ED69936891TH

  2. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......ED69936905TH

  3. คุณ นนท์  ชุปอุปการ.......ED69936914TH

  4. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......ED69936928TH

  5. คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ.......ED69936931TH

  6. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......ED69936945TH

  7. คุณ ประจักษ์  ศรีวิชัย.......ED69936959TH

  8. คุณ ทนงศักดิ์  สมัครสมาน.......ED69936962TH

  9. คุณ ชุมพล  กุลกัลยา.......ED69936976TH

10. คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ.......ED69936980TH

11. คุณ นิพนธ์  โกสุมมาลัย.......ED69936993TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล.......ED699333379TH

  2. คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา.......ED699333382TH

  3. คุณ พงศกร  เรืองวงษ์.......ED699333396TH

  4. คุณ ศิวเวชช์  สุทธิวงษ์.......ED699333405TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี.......PS43000485988

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.......PS43000485989

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ชิษณุพงศ์  ศรีกรุงไกร.......PS43000485488

  2. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.......PS43000485489

  3. บ. บ้านช้างทองกรุ๊ป จำกัด.......PS43000485491

  4. คุณ รังสรรค์  อิสยะรังสรรค์.......PS43000485494

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 25 มกราคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 25 มกราคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ชวลัน  วัฒนะ.......ED687325707TH

  2. คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ.......ED687325715TH

  3. คุณ สุนัน  ขุนทอง.......ED687325724TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 23 มกราคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 23 มกราคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สิทธิพร  ฆารจรัส.......PS43000479686

  2. คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ.......PS43000479687

  3. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.......PS43000479688

  4. คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์.......PS43000479689

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 21 มกราคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 21 มกราคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ.......PS43000478709

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.......PS43000478710

  3. ร.ต.ท. วีระยุทธ์  เพ็งเลิศ.......PS43000478711

  4. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.......PS43000478713

  5. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......PS43000478727

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 21 มกราคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 21 มกราคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สุนัน  ขุนทอง.......ED677937761TH

  2. คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล.......ED677937775TH

  3. คุณ สุธี  แก้วชนะ.......ED677937789TH

  4. คุณ ทวีศักดิ์  รักษาวงค์.......ED677937792TH

  5. คุณ บรรพต  สายไพสงค์.......ED677937801TH

  6. คุณ เอสเธอร์  วีระกรกุล.......ED677937815TH

  7. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......ED677937829TH

  8. คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ.......ED677937832TH

  9. คุณ พรรณกร  อ้อมแก้ว.......ED677937846TH

10. คุณ คณาธิป  สมพงค์.......ED677937850TH

11. คุณ พิพัฒน์  ชุมภูทอง.......ED677937863TH

12. คุณ ภาคิน  ตระกูลมีทอง.......ED677937877TH

13. คุณ นิพนธ์  โกสุมมาลัย.......ED677937885TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 17 มกราคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 17 มกราคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......PS43000477011

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 15 มกราคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 15 มกราคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ.......PS43000475950

  2. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......PS43000475951

  3. คุณ เรืองศักดิ์  เอี่ยมชัยภูมิ.......PS43000475952

  4. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......PS43000475953

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 15 มกราคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 15 มกราคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ นิพนธ์  โกสุมมาลัย.......ED672274093TH

  2. คุณ ทวีศักดิ์  เหมะชยางกูร.......ED672274102TH

  3. คุณ สมเกียรติ  ทองเลิศ.......ED672274116TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 14 มกราคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 14 มกราคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ คณาธิป  สมพงค์.......ED672272251TH

  2. คุณ สมบุญ  คล้ายสิทธิ์.......ED672272265TH

  3. คุณ โปษัณ  วันเปี้ย.......ED672272282TH

  4. คุณ นันทวุธ  พุทธโกษา.......ED672272296TH

  5. คุณ ทนงศักดิ์  สมัครสมาน.......ED672272305TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 11 มกราคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 11 มกราคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......PS43000474144

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 11 มกราคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 11 มกราคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ปานเพชร  คงสบาย.......ED672216657TH

  2. คุณ บุญส่ง  ชมภู่.......ED672216665TH

  3. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.......ED672216674TH

  4. คุณ นธี  ฉิมฉวี.......ED672216688TH

  5. คุณ ไกรสร  ศรีศักดิ์.......ED672216691TH

  6. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......ED672216705TH

  7. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED672216714TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 8 มกราคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 8 มกราคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ณฐภัทร  พันธุกานต์.......PS43000472568

  2. คุณ Chen  Wenying.......PS43000472569

  3. คุณ วาสนา  ฮาดเนาลี.......PS43000472570

  4. คุณ สายันณ์  สอนหลง.......PS43000472571

  5. คุณ ณัฐวุฒิ  พิริยะศุภกิจ.......PS43000472572

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 8 มกราคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 8 มกราคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ วิชัย  เดชาปรัชญา.......ED666672034TH

  2. คุณ ทินกร  ยิ่งยง.......ED666672051TH

  3. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......ED666672065TH

  4. คุณ ไพรัตน์  มั่งทัศน์.......ED666672079TH

  5. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......ED666672082TH

  6. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......ED666672096TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 7 มกราคม 2562

(พัสดุถึงสำนักงาน Kerry Express วันที่ 7 มกราคม 2562)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ภาคิน  ตระกูลมีทอง.......PS43000471895

  2. ส.ต.ต. จิรกิตติ์  สุขนาบัว.......PS43000471898

  3. คุณ ปิยะดา  พรมศรีจันทร์.......PS43000471899

  4. คุณ ธารา  อุ่นยานโกวิท.......PS43000471901

  5. คุณ ธนากร  ธนชิตพิพัฒ.......PS43000471902

  6. ส.อ. หัสนัย  มั่นคง.......PS43000471904

  7. คุณ ศิวเวชช์  สุทธิวงษ์.......PS43000471906

 

Scroll