ข่าวสาร

ข่าว แจ้งรายการส่งออกพัสดุไปรษณีย์ EMS ประจำวัน ปี 2563

2020-01-14


บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทพชัย  เฟื่องชูนุช.......EI673091349TH

  2. คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง.......EI673091352TH

  3. คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม.......EI673091366TH

  4. คุณ ฉัตรพงศ์  นิลโชติ.......EI673091370TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ปิยสนธ์  เพ็ชรโก.......EI673032650TH

  2. คุณ ณัฐวัตร  ลังกาพินธุ์.......EI673032663TH

  3. คุณ พิทักษ์พงษ์  พงศ์จริยา.......EI673032677TH

  4. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.......EI673032685TH

  5. คุณ นพนาธาร  เกิดพิพัฒน์.......EI673032694TH

  6. คุณ โอม  ศิริบุญรักษา.......EI673032703TH

  7. คุณ นพพล  มะโนธรรม.......EI673032717TH

  8. คุณ อนุศักดิ์  วาดวงค์.......EI673032725TH

  9. คุณ สุรศักดิ์  เสวก.......EI673032734TH

10. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......EI673032748TH

11. คุณ ภิพบ  กาวิละ.......EI673032751TH

12. คุณ พสิษฐ์  เสมาปรุง.......EI673032765TH

13. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......EI673032779TH

14. คุณ วรรลภ  วิเศษการ.......EI673032782TH

15. คุณ ฉัตรพงศ์  นิลโชติ.......EI673032796TH

16. คุณ นิพล  เพ็ชรงาม.......EI673032805TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

รอบเช้า

  1. คุณ ประวิทย์  เรืองวารี.......EI653576516TH

  2. คุณ มาโนชญ์  คนกล้า.......EI653576520TH

  3. คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง.......EI653576533TH

  4. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......EI653576547TH

  5. คุณ สมัย  พรสินธุเศรษฐ์.......EI653576555TH

รอบเย็น

  1. คุณ ชิติพัทธ์  แสงน้อย.......EI673010019TH

  2. คุณ ธราธร  เอกวัฒนกุล.......EI673010022TH

  3. คุณ วิชัย  เดชาปรัชญา.......EI673010036TH

  4. บ้านช้างทอง เครื่องรางสยาม.......EI673010040TH

  5. คุณ เทวา  โสภากุล.......EI673010053TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สมคิด  เรืองวัฒนสกุล.......EI633875635TH

  2. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......EI633875649TH

  3. คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ.......EI633875652TH

  4. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......EI633875666TH

  5. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.......EI633875670TH

  6. คุณ มาโนช  มะโนน้อม.......EI633875683TH

  7. คุณ สุธี  หอประยูรวิทย์.......EI633875697TH

  8. คุณ ณัฐวัตร  ลังกาพินธุ์.......EI633875706TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธนภัทร  สบบง.......EI633889121TH

  2. คุณ สิรวิชญ์  จัททร์มา.......EI633889135TH

  3. คุณ เทวา  โสภากุล.......EI633889149TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ตะวันฉาย  สายบัว.......EI633837606TH

  2. คุณ โอม  ศิริบุญรักษา.......EI633837610TH

  3. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......EI633837623TH

  4. คุณ สุรศักดิ์  เสวก.......EI633837637TH

  5. คุณ ปิยสนธ์  เพ็ชรโก.......EI633837645TH

  6. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......EI633837654TH

  7. คุณ บัณฑิต  สะคำวัง.......EI633837668TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 30 มกราคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 30 มกราคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......EI633818726TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 27 มกราคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 27 มกราคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......EI610019538TH

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.......EI610019541TH

  3. คุณ วัลลภ  เฉลยรัตน์.......EI610019555TH

  4. คุณ ชัยชนะ  นาคบุญ.......EI610019569TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 23 มกราคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 23 มกราคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา.......EI610070121TH

  2. คุณ ณัฐวัตร  ลังกาพินธุ์.......EI610070135TH

  3. คุณ เฉลิมศักดิ์  พิลึกดีเดช.......EI610070149TH

  4. คุณ เสฏฐศิษฎ์  ยงเขนยสิน.......EI610070152TH

  5. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......EI610070166TH

  6. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......EI610070170TH

  7. คุณ เทวา  โสภากุล.......EI610070183TH

  8. คุณ จรัลชัย  ห้วงนํ้า.......EI610070197TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 21 มกราคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 21 มกราคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ.......EI610040425TH

  2. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......EI610040439TH

  3. คุณ นิติธรรม  พงศ์ธนากุล.......EI610040442TH

  4. ส.อ. หัสนัย  มั่นคง.......EI610040456TH

  5. คุณ ฮาฟีซา.......EI610040460TH

  6. คุณ นฤมล  เขียวแขว่ง.......EI610040473TH

  7. คุณ สุรศักดิ์  เสวก.......EI610040487TH

  8. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.......EI610040495TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 15 มกราคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 15 มกราคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......EI565369955TH

  2. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......EI565369969TH

  3. คุณ วีระยุทธ  วีระพันธ์.......EI565369972TH

  4. คุณ จิรเดช  วงษ์ทองทิว.......EI565369986TH

  5. คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี.......EI565369990TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 14 มกราคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 14 มกราคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย.......EI587751145TH

  2. คุณ เจษฎา  ไชยมะโย.......EI587751154TH

  3. คุณ ภาษิต  เครืองเนียม.......EI587751168TH

  4. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......EI587751171TH

  5. คุณ พงศกร  คันธา.......EI587751185TH

  6. คุณ พสิษฐ์  เสมาปรุง.......EI587751199TH

  7. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......EI587751208TH

  8. คุณ สุริยา  ชอบเฉลียว.......EI587751211TH

  9. คุณ เอก  หาดใหญ่.......EI587751225TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 13 มกราคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 13 มกราคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.......EI587723207TH

  2. คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี.......EI587723215TH

  3. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......EI587723224TH

  4. คุณ เทวา  โสภากุล.......EI587723238TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 6 มกราคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 6 มกราคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ หนุ่ย.......EI548186308TH

  2. คุณ กรกช  รักษาสัตย์.......EI548186311TH

  3. คุณ โปษัณ  วันเปี้ย.......EI548186325TH

  4. คุณ สุริยัน  แสงแก้ว.......EI548186339TH

  5. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......EI548186342TH

Scroll