ข่าวสาร

ข่าว แจ้งรายการส่งออกพัสดุไปรษณีย์ EMS ประจำวัน ปี 2563

2020-01-14


บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 28 ธันวาคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. ร้านแป๊ะโลหะกิจ.......ED544177036TH

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED544177040TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 18 ธันวาคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย.......ED527349853TH

  2. คุณ วริษฐา.......ED527349867TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 15 ธันวาคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สมศักดิ์.......ED527340995TH

  2. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......ED527341007TH

  3. คุณ สุำรวย.......ED527341015TH

  4. คุณ กฤติเดช.......ED527341024TH

  5. คุณ วรรณภา  บุญโสภา.......ED527341038TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 4 ธันวาคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED500079675TH

  2. คุณ ณัฏฐศักย์.......ED500079684TH

  3. คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง.......ED500079698TH

  4. คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ.......ED500079707TH

  5. คุณ ณัฐพล  มุกดา.......ED500079715TH

  6. คุณ ณรงค์ศักดิ์.......ED500079724TH

  7. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED500079738TH

  8. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......ED500079741TH

  9. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......ED500079755TH

10. คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล.......ED500079769TH

11. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED500079772TH

12. คุณ Tanit  K.......ED500079786TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 1 ธันวาคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ วริษฐา.......ED500094085TH

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED500094094TH

  3. คุณ อินทนนท์  .......ED500094103TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED500052369TH

  2. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED500052372TH

  3. คุณ มงคล  แซ่เจียง.......ED500052386TH

  4. คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล.......ED500052390TH

  5. คุณ ธนธรณ์.......ED500052409TH

  6. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED500052412TH

  7. คุณ ชัยวัฒน์.......ED500052426TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......ED500003558TH

  2. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......ED500003561TH

  3. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED500003575TH

  4. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED500003589TH

  5. คุณ ณัฐพล  มุกดา.......ED500003592TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ วริษฐา.......ED481780883TH

  2. คุณ วิรัช.......ED481780897TH

  3. คุณ สมฤทัย.......ED481780906TH

  4. คุณ ฤทธิชัย.......ED481780910TH

  5. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED481780923TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เกวลี  เขื่อนแก้ว.......ED481751330TH

  2. คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล.......ED481751343TH

  3. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED481751357TH

  4. คุณ ณัฐพล  มุกดา.......ED481751365TH

  5. คุณ ปิยสิทธิ์  ธรรมนิตยกุล.......ED481751374TH

  6. คุณ มงคล  แซ่เจียง.......ED481751388TH

  7. คุณ บัณฑิต  สะคำวัง.......ED481751391TH

  8. คุณ Tanit  K.......ED481751405TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ณัฐพล  มุกดา.......ED462791490TH

  2. คุณ อติคุณ.......ED462791509TH

  3. คุณ ปิยสิทธิ์  ธรรมนิตยกุล.......ED462791512TH

  4. คุณ โสรัตน์  อินทรพาณิชย์.......ED462791526TH

  5. คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม.......ED462791530TH

  6. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......ED462791543TH

  7. คุณ วิวรรธน์  ศรีดศรษฐภัทร์.......ED462791557TH

  8. คุณ ภูสิษฐ์  จ่างสิริ.......ED462791565TH

  9. คุณ นฤมล  เขียวแขว่ง.......ED462791574TH

10. คุณ มัสยา  ลืนภูเขียว.......ED462791588TH

11. คุณ สุธี  แก้วชะนะ.......ED462791591TH

12. คุณ วัลลภ  เฉลยรัตน์.......ED462791605TH

13. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED462791614TH

14. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED462791628TH

15. คุณ จรัลชัย  ห้วงน้ำ.......ED462791631TH

16. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED462791645TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 30 ตุลาคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......ED417395538TH

  2. คุณ ปิยสิทธิ์.......ED417395541TH

  3. คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม.......ED417395555TH

  4. คุณ สุธี  แก้วชะนะ.......ED417395569TH

  5. คุณ มานพ  ศรีโสภณ.......ED417395572TH

  6. คุณ พันธกร  สุขใส.......ED417395586TH

  7. คุณ ณัฐศักย์  บุญประเสริฐ.......ED417395590TH

  8. คุณ ภูสิษฐ์  จ่างสิริ.......ED417395609TH

  9. คุณ ณัฐพล  มุกดา.......ED417395612TH

10. คุณ วริษฐา  เขียนเอี่ยม.......ED417395626TH

11. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......ED417395630TH

12. คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล.......ED417395643TH

13. คุณ นิติธรรม  พงศ์ธนากุล.......ED417395657TH

14. คุณ ภูริวัฒ  สำลี.......ED417395665TH

15. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED417395674TH

16. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......ED417395688TH

17. คุณ ธนิตย์.......ED417395691TH

18. คุณ บัญฑิต  สะคำวัง.......ED417395705TH

19. คุณ มาโนช  มะโนน้อม.......ED417395714TH

20. คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน.......ED417395728TH

21. คุณ พงศ์สันต์  ภัทรสุขไพศาล.......ED417395731TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 24 ตุลาคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ นิพล  เพ็ชรงาม.......ED417357631TH

  2. คุณ ปรีชา  ทิพย์มณฑา.......ED417357645TH

  3. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED417357659TH

  4. คุณ ปกรณ์  จ่างสิริ.......ED417357662TH

  5. คุณ สุรศักดิ์  แคว้งอินทร์.......ED417357676TH

  6. คุณ พัชรินทร์  ปัญเจริญ.......ED417357680TH

  7. คุณ พรชัย  โมฬี.......ED417357693TH

  8. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED417357702TH

  9. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......ED417357716TH

10. คุณ ณัฐพล  มุกดา.......ED417357720TH

11. คุณ วรัญชิต  มุสิกชาติ.......ED417357733TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 15 ตุลาคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล.......ED417321209TH

  2. คุณ สราวุฒิ  เครือบนอก.......ED417321212TH

  3. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED417321226TH

  4. คุณ พรชัย  โมฬี.......ED417321230TH

  5. คุณ วริษฐา  เขียนเอี่ยม.......ED417321243TH

  6. คุณ ปกรณ์  จ่างสิริ.......ED417321257TH

  7. คุณ อดิศักดิ์  ทิพย์สนเท่ห์.......ED417321265TH

  8. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED417321274TH

  9. คุณ ปิยสิทธิ์  ธรรมนิตยกุล.......ED417321288TH

10. คุณ สมัย  พรสินธุเศรษฐ์.......ED417321291TH

11. คุณ ธนะชัย  วิทยานันท์.......ED417321305TH

12. คุณ สุรศักดิ์  แคว้งอินทร์.......ED417321314TH

13. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......ED417321328TH

14. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED417321331TH

15. คุณ บัณฑิต  สะคำวัง.......ED417321345TH

16. คุณ เชาวฤทธิ์  สุวรรณเจริญ.......ED417321359TH

17. คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพลิน.......ED417321362TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 9 ตุลาคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ศิริชัย  รัตนสงคราม.......ED384677295TH

  2. คุณ กิติ  โอสถประสิทธิ์.......ED384677304TH

  3. คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม.......ED384677318TH

  4. คุณ ณัฐพล  มุกดา.......ED403018465TH

  5. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED403018474TH

  6. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......ED403018488TH

  7. คุณ วุฒิกร  เตมียศร.......ED403018491TH

  8. คุณ สราวุธ  สิงฆราช.......ED403018505TH

  9. คุณ ณัฐพร  อินทุมาร.......ED403018514TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 2 ตุลาคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED365387777TH

  2. คุณ ณัฐพล  มุกดา.......ED365387785TH

  3. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED365387794TH

  4. คุณ นิพล  เพ็ชรงาม.......ED365387803TH

  5. คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง.......ED365387817TH

  6. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED365387825TH

  7. คุณ วรรณภา  บุญโสภา.......ED365387834TH

  8. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......ED365387848TH

  9. คุณ พรชัย  โมฬี.......ED365387851TH

10. คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม.......ED365387865TH

11. คุณ ปกรณ์  จ่างสิริ.......ED365387879TH

12. คุณ ธีรพงษ์  เชื่องวงศ์.......ED365387882TH

13. คุณ บัณฑิต  สะคำวัง.......ED365387896TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 25 กันยายน 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 25 กันยายน 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สราวุฒิ  เครือบนอก.......ED365354399TH

  2. คุณ วัชรา  จันทาสังข์.......ED365354408TH

  3. คุณ ปฏิมากร  ยะคะเสม.......ED365354411TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 21 กันยายน 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 21 กันยายน 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......ED345278509TH

  2. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED345278512TH

  3. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED345278526TH

  4. คุณ พรชัย  โมฬี.......ED345278530TH

  5. คุณ พันธ์เทพ  พันธ์ศิริ.......ED345278543TH

  6. คุณ ณัฐพล  มุกดา.......ED345278557TH

  7. คุณ สมบุญ  ปัญญาเสรีพร.......ED345278565TH

  8. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED345278574TH

  9. คุณ บัณฑิต  สะคำวัง.......ED345278588TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 16 กันยายน 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 16 กันยายน 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง.......ED345242671TH

  2. คุณ โสรัตน์  อินทรพาณิชย์.......ED345242685TH

  3. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......ED345242699TH

  4. คุณ มงคล  แซ่เจียง.......ED345242708TH

  5. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED345242711TH

  6. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED345242725TH

  7. คุณ สุชาติ  ตาลุสา.......ED345242739TH

  8. คุณ อุเทน  กองมณี.......ED345242742TH

  9. คุณ ณัฐพร  อินทุมาร.......ED345242756TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 9 กันยายน 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 9 กันยายน 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สมบุญ  ปัญญาเสรีพร.......ED303968661TH

  2. คุณ ศศิภา.......ED303968675TH

  3. คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย.......ED303968689TH

  4. คุณ พรชัย  โมฬี.......ED303968692TH

  5. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED303968701TH

  6. ร.ต.อ. วีระยุทธ์  เพ็งเลิศ.......ED303968715TH

  7. คุณ รักธรรม  ขาวยิน.......ED303968729TH

  8. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......ED303968732TH

  9. คุณ โอม  ศิริบุญรักษา.......ED303968746TH

10. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED303968750TH

11. คุณ ณัฐพล  มุกดา.......ED303968763TH

12. คุณ ตุ๊ก.......ED303968777TH

13. คุณ โยธิน  ใจเมคา.......ED303968785TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 3 กันยายน 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 3 กันยายน 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เอก  หาดใหญ่.......ED326900296TH

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED326900305TH

  3. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......ED326900319TH

  4. คุณ สุพล  จารุศรีวรกุล.......ED326900322TH

  5. คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์.......ED326900336TH

  6. คุณ ณัฐพล  มุกดา.......ED326900340TH

  7. คุณ พิพัฒน์  ชุมภูทอง.......ED326900353TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 29 สิงหาคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED303916854TH

  2. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED303916868TH

  3. คุณ โอม  ศิริบุญรักษา.......ED303916871TH

  4. คุณ เขื่อนเพ็ชร  พิพัฒน์ผล.......ED303916885TH

  5. คุณ ราตรี  ดีบู่.......ED303916899TH

  6. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......ED303916908TH

  7. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......ED303916911TH

  8. คุณ ธนันทร์เอก  อภิวัฒโนทัย.......ED303916925TH

  9. คุณ วุฒิ  มงคล.......ED303916939TH

10. คุณ สรายุทธ  แก้วโสภาค.......ED303916942TH

11. คุณ เกวลี  เขื่อนแก้ว.......ED303916956TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 25 สิงหาคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ อมรวัฒน์  มหามณฑล.......ED297490353TH

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED297490367TH

  3. คุณ ณัฐพล  มุกดา.......ED297490375TH

  4. คุณ ธตรัฐ  ประสมผล.......ED297490384TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 21 สิงหาคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ พงศ์ระพีพร  อาภากร.......ED286113740TH

  2. คุณ ณัฏฐศักย์  บุญประเสริฐ.......ED286113753TH

  3. คุณ อาจารีย์  ล้วนธนเศรษฐ์.......ED286113767TH

  4. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED286113775TH

  5. คุณ ธนธรณ์  แย้มพวงธนาภา.......ED286113784TH

  6. คุณ ณัฐพล  มุกดา.......ED286113798TH

  7. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED286113807TH

  8. คุณ ทัศนะ  พลอยประดับ.......ED286113815TH

  9. คุณ ปฏิมากร  ยะคะเสม.......ED286113824TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 20 สิงหาคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ จักรพงศ์  ตั้งพร้อมพันธ์.......ED269284015TH

  2. คุณ พิชิตชัย  ศรีสุวรรณกุล.......ED269284024TH

  3. คุณ ภิพบ  กาวิละ.......ED269284038TH

  4. คุณ ธนธรณ์  แย้มพวงธนาภา.......ED269284041TH

  5. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED269284055TH

  6. คุณ สุธี  แก้วชนะ.......ED269284069TH

  7. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED269284072TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 17 สิงหาคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED261163918TH

  2. คุณ เสกฉัฐ.......ED261163921TH

  3. คุณ ประกาศิต  อยู่กลิ่น.......ED261163935TH

  4. คุณ วรรณภา  บุญโสภา.......ED261163949TH

  5. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED261163952TH

  6. คุณ ศรายุทธ  แก้วโสภาค.......ED261163966TH

  7. คุณ ชิษณุพงศ์  ศรีกรุงไกร.......ED261163970TH

  8. คุณ พสิษฐ์  เสมาปรุง.......ED261163983TH

  9. คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ.......ED261163997TH

10. คุณ เกวลี  เขื่อนแก้ว.......ED261164003TH

11. คุณ พรชัย  โมลี.......ED261164017TH

12. คุณ จักรพงศ์  ตั้งพร้อมพันธ์.......ED261164025TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 11 สิงหาคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณพนมชัย  โชติกะสุภา.......ED250679250TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 7 สิงหาคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED250652265TH

  2. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED250652274TH

  3. คุณ พรรธชัย  จันทร์คณาโชค.......ED250652288TH

  4. คุณ ณัฐพล  มุกดา.......ED250652291TH

  5. คุณ ราตรี  ดีบู่.......ED250652305TH

  6. คุณ ศรัณย์วิชญ์  ทองประทุม.......ED250652314TH

  7. คุณ ก้องวิชญ์  ตรีภัทรกูลพงศ์.......ED250652328TH

  8. คุณ จรัลชัย  ห้วงนํ้า.......ED250652331TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 5 สิงหาคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ตุ๊ก.......ED233764355TH

  2. คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง.......ED233764369TH

  3. คุณ ธนธรณ์  แย้มพวงธนาภา.......ED233764372TH

  4. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED233764386TH

  5. คุณ พนมชัย  โชติกะสุภา.......ED233764390TH

  6. คุณ ไพบูลย์  สุนทรทวีโรจน์.......ED233764409TH

  7. คุณ ราตรี  ดีบู่.......ED233764412TH

  8. คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล.......ED233764426TH

  9. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......ED233764430TH

10. คุณ ณัฐพล  มุกดา.......ED233764443TH

11. คุณ เก่ง  ปรเมศวร.......ED233764457TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สุพล  จารุศรีวรกุล.......ED229919515TH

  2. คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล.......ED229919529TH

  3. คุณ สุรศักดิ์.......ED229919532TH

  4. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.......ED229919546TH

  5. คุณ ปัณวัจน์  กันธิสิริดิษย์.......ED229919550TH

  6. คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์.......ED229919563TH

  7. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......ED229919577TH

  8. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED229919585TH

  9. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED229919594TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ไพบูลย์  สุนทรทวีโรจน์.......ED209126940TH

  2. คุณ ไพรัตน์  มั่งทัศน์.......ED209126953TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เสกฉัฐ.......ED209152468TH

  2. คุณ เอก  หาดใหญ่.......ED209152471TH

  3. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED209152485TH

  4. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED209152499TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทพชัย  เฟื่องชูนุช.......ED209108212TH

  2. คุณ สุพัตรา  นิ่มวงศ์.......ED209108226TH

  3. คุณ อนุวัต  แซ่ล้อ.......ED209108230TH

  4. คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล.......ED209108243TH

  5. คุณ ปฏิมากร  ยะคะเสม.......ED209108257TH

  6. คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์.......ED209108265TH

  7. คุณ ณัฐวัตร  ลังกาพินธุ์.......ED209108274TH

  8. คุณ จักรชัย  พรหมศรีสุข.......ED209108288TH

  9. คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง.......ED209108291TH

10. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......ED209108305TH

11. คุณ เกวลี  เขื่อนแก้ว.......ED209108314TH

12. คุณ สุธี  แก้วชนะ.......ED209108328TH

13. คุณ เฉลิมศักดิ์  ตั้งชีววัฒนกุล.......ED209108331TH

14. คุณ ธานี  ก๋าคำ.......ED209108345TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ นิพล  เพ็ชรงาม.......ED187465855TH

  2. คุณ Tanit.......ED187465864TH

  3. คุณ เจษณี  จรัสวรลักษณ์.......ED187465878TH

  4. คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล.......ED187465881TH

  5. คุณ พรชัย  โมฬี.......ED187465895TH

  6. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......ED187465904TH

  7. คุณ ณัฐพล  มุกดา.......ED187465918TH

  8. คุณ ไพบูลย์  ตั๋นคำ.......ED187465921TH

  9. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED187465935TH

10. คุณ สมบัติ  มูลผล.......ED187465949TH

11. คุณ อาทิตย์  พุ่มนิล.......ED187465952TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ อมรวัฒน์  มหามณฑล.......ED169578122TH

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED169578136TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......ED187406384TH

  2. คุณ พิพัฒน์  ชุมภูทอง.......ED187406398TH

  3. คุณ จักรชัย  พรหมศรีสุข.......ED187406407TH

  4. คุณ มัสยา  ลืนภเขียว.......ED187406415TH

  5. คุณ ณรงค์ศักดิ์  ต่วนโล้.......ED187406424TH

  6. คุณ พรชัย  โมฬี.......ED187406438TH

  7. คุณ ณัฐวัตร  ลังกาพินธุ์.......ED187406441TH

  8. คุณ พงศ์กรณ์  อัครวรัชสรณ์.......ED187406455TH

  9. คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์.......ED187406469TH

10. คุณ อมรวัฒน์  มหามณฑล.......ED187406472TH

11. คุณ เฉลิมศักดิ์  ตั้งชีววัฒนกุล.......ED187406486TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สถาพร  บุญนิธิพันธุ์.......ED169530867TH

  2. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED169530875TH

  3. คุณ ณัฐพล  มุกดา.......ED169530884TH

  4. คุณ จิรเดช  วงษ์ทองทิว.......ED169530898TH

  5. คุณ มงคล  เกตุดิษฐ.......ED169530907TH

  6. คุณ วุฒิกร  เตมียศร.......ED169530915TH

  7. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......ED169530924TH

  8. คุณ เกวลี  เขื่อนแก้ว.......ED169530938TH

  9. คุณ หนุ่ม.......ED169530941TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ นฤเบศร์  ศรีวิชัย.......ED151126586TH

  2. คุณ วารุฒ  จันทรคูณผล.......ED151126590TH

  3. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED151126609TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 28 มิถุนายน 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ชนก  แกล้วกล้า.......ED143712920TH

  2. คุณ วรรลภ  วิเศษการ.......ED143712933TH

  3. คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพลิน.......ED143712947TH

  4. คุณ เฉลิมศักดิ์  ตั้งชีววัฒนกุล.......ED143712955TH

  5. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED143712964TH

  6. คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์.......ED143712978TH

  7. คุณ วรัญชิก  มุสิกชาติ.......ED143712981TH

  8. คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง.......ED143712995TH

  9. คุณ ไพบูลย์  ตั๋นคำ.......ED143713001TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 25 มิถุนายน 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ พงศธร  ทองลิ่ม.......ED110885851TH

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED110885848TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 23 มิถุนายน 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ วันเผด็จ  อุประวงษา.......ED110860744TH

  2. คุณ จักรพงศ์  ตั้งพร้อมพันธ์.......ED110860758TH

  3. ดร. พุฒธิพงค์  ทองวิมล.......ED110860761TH

  4. คุณ สมชาติ  สาระคุณ.......ED110860775TH

  5. คุณ โอม  ศิริบุญรักษา.......ED110860789TH

  6. คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์.......ED110860792TH

  7. คุณ มงคล  เกตุดิษฐ.......ED110860801TH

  8. คุณ พงศกร  คันธา.......ED110860815TH

  9. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED110860829TH

10. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.......ED110860832TH

11. คุณ ณัฐวัตร  ลังกาพินธุ์.......ED110860846TH

12. คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์.......ED110860850TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 22 มิถุนายน 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED110860069TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 20 มิถุนายน 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ จักรพงศ์  ตั้งพร้อมพันธ์.......ED110841285TH

  2. คุณ ปกรณ์  จ่างสิริ.......ED110841294TH

  3. คุณ วริษฐา  เขียนเอี่ยม.......ED110841303TH

  4. คุณ ดนย์ธราพัชร  ฐาปนาประดิษฐ์.......ED110841317TH

  5. คุณ อัชฌา  สะอาดชูชม.......ED110841325TH

  6. คุณ ไพฑูรย์  แซ่ลิ้ม.......ED110841334TH

  7. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......ED110841348TH

  8. คุณ พสิษฐ์  เสมาปรุง.......ED110841351TH

  9. คุณ อมรวัฒน์  มหามณฑล.......ED110841365TH

10. คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม.......ED110841379TH

11. คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์.......ED110841382TH

12. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED110841396TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 15 มิถุนายน 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ กิติวัฒน์  บริสุทธิ์จันทร์.......EI986052378TH

  2. คุณ มนต์ศักดิ์  ถุงทรัพย์.......EI986052381TH

  3. คุณ ภัทรพงศ์  เกตุมณี.......EI986052395TH

  4. คุณ วรัญชิต  มุกสิกชาติ.......EI986052404TH

  5. ร.ต. วิรัช  แสงสิทธิ์.......EI986052418TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 11 มิถุนายน 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง.......ED085858083TH

  2. คุณ ณัฐวัตร  ลังกาพินธุ์.......ED085858097TH

  3. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED085858106TH

  4. คุณ วัลลภ  เฉลยรัตน์.......ED085858110TH

  5. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED085858123TH

  6. คุณ เอก  หาดใหญ่.......ED085858137TH

  7. คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน.......ED085858145TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 9 มิถุนายน 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธานินทร์  บรรณรักษ์ณา.......ED085861391TH

  2. คุณ ภาคิน  ตระกูลมีทอง.......ED085861405TH

  3. คุณ มงคล  เกตุดิษฐ.......ED085861414TH

  4. คุณ สวัสดิ์  แซ่อึ่ม.......ED085861428TH

  5. คุณ วัชระ  เสริฐสมใจ.......ED085861431TH

  6. คุณ สุรศักดิ์  เสวก.......ED085861445TH

  7. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......ED085861459TH

  8. คุณ ศรัณย์  ปัญญาเทพ.......ED085861462TH

  9. คุณ สุนัน  ขุนทอง.......ED085861476TH

10. คุณ ธนกร  ประจิมทิศ.......ED085861480TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 6 มิถุนายน 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพลิน.......ED067046273TH

  2. คุณ เอกรัฐ  คงศักดิ์พรชัย.......ED067046287TH

  3. คุณ ภิพบ  กาวิละ.......ED067046295TH

  4. คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์.......ED067046300TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 1 มิถุนายน 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ กิติภูมิ  นิ่มปากนํ้า.......ED050276034TH

  2. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED050276048TH

  3. คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม.......ED050276051TH

  4. คุณ วิทวัส  ตันบุตร.......ED050276065TH

  5. คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล.......ED050276079TH

  6. คุณ วริษฐา.......ED050276082TH

  7. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......ED050276096TH

  8. คุณ จิรเดช  วงษ์ทองทิว.......ED050276105TH

  9. คุณ พงศกร  คันธา.......ED050276119TH

10. คุณ วิภาภรณ์  วชิมาเภท.......ED050276122TH

11. คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ.......ED050276136TH

12. คุณ อนุศักดิ์  วาดวงค์.......ED050276140TH

13. ดร. พุฒธิพงค์  ทองวิมล.......ED050276153TH

14. คุณ พัชรินทร์  ปัญเจริญ.......ED050276167TH

15. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED050276175TH

16. คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี.......ED050276184TH

17. คุณ ณัฐธนพงษ์  ณัฐธนันชัย.......RI061163104TH

18. ทันตแพทย์ ชลิต  ไชยศิริ.......ED050276198TH

19. คุณ มาโนช  มะโนน้อม.......ED050276207TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......ED050262993TH

  2. คุณ เกียรติศักดิ์  สวัสดิภูมิ.......ED050263000TH

  3. คุณ มงคล  เกตุดิษฐ.......ED050263013TH

  4. คุณ นิติธรรม  พงศ์ธนากุล.......ED050263027TH

  5. คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง.......ED050263035TH

  6. คุณ ปารมี  ไวจงเจริญ.......ED050263044TH

  7. คุณ อติคุณ  ศิริลักษณ์.......ED050263058TH

  8. คุณ เกวลี  เขื่อนแก้ว.......ED050263061TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ อชิระ  สาปาน.......ED032903792TH

  2. คุณ เรณุกา  สายทอง.......ED032903801TH

  3. คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี.......ED032903815TH

  4. คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ.......ED032903829TH

  5. คุณ เกวลี  เขื่อนแก้ว.......ED032903832TH

  6. คุณ มงคล  เกตุดิษฐ.......ED032903846TH

  7. คุณ ภิพบ  กาวิละ.......ED032903850TH

  8. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED032903863TH

  9. ร.ต. วิรัช  แสงสิทธิ์.......ED032903877TH

10. คุณ ภูวนาท  แสนทัด.......ED032903885TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ A kon peng.......PS43000627575

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง.......PS43000626537

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ วิรุจ  พ่วงความสุข.......EI961234879TH

  2. คุณ มงคล  เกตุดิษฐ.......EI961234882TH

  3. คุณ มิตร  สามพราน.......EI961234896TH

  4. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......EI961234905TH

  5. คุณ สุรศักดิ์  เสวก.......EI961234919TH

  6. คุณ ศิรวิชญ์  จันทร์มา.......EI961234922TH

  7. คุณ อมรรัตน์  มหามณฑล.......EI961234936TH

  8. คุณ วันชัย  ชินกระจ่างกิจ.......EI961234940TH

  9. คุณ เกียรติศักดิ์  สวัสดิภูมิ.......EI961234953TH

10. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......EI961234967TH

11. คุณ เทวา  โสภากุล.......EI961234975TH

12. คุณ แอร์  ชุมพร.......EI961234984TH

13. คุณ นิติ  พรหมมาส.......EI961234998TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เรณุกา  สายทอง.......ED006108306TH

  2. คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง.......ED006108310TH

  3. คุณ ภาคิน  ตระกูลมีทอง.......ED006108323TH

  4. คุณ เฉลิมศักดิ์  ตั้งชีววัฒนกุล.......ED006108337TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

รอบเช้า

  1. คุณ ณพัช  ธนปทุมวานิช.......EI942442321TH

  2. คุณ กรกฎ  สุขลักษณ์.......EI942442335TH

  3. พ.ต.ท. สมชาย  จำเริญขจรสุข.......EI942442349TH

รอบบ่าย

  1. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......EI942455183TH

  2. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......EI942455197TH

  3. คุณ สุนัน  ขุนทอง.......EI942455206TH

  4. คุณ ภิญญ์พิสิษฐ  ตั้งธำรงโรจน์.......EI942455210TH

  5. คุณ เทวา  โสภากุล.......EI942455223TH

  6. คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์.......EI942455237TH

  7. คุณ สุรศักดิ์  เสวก.......EI942455245TH

  8. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......EI942455254TH

  9. คุณ เรณุกา  สายทอง.......EI942455268TH

10. คุณ อชิระ  สาปาน.......EI942455271TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 4 พฤษภาคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......EI942407965TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......EI917640444TH

  2. คุณ นิพล  เพ็ชรงาม.......EI917640458TH

  3. คุณ มาโนช  มะโนน้อม.......EI917640461TH

  4. คุณ เสนาะ  ครือเครือ.......EI917640489TH

  5. คุณ ปฏิมากร  ยะคะเสม.......EI917640492TH

  6. คุณ มงคล  เกตุดิษฐ.......EI917640501TH

  7. คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง.......EI917640515TH

  8. คุณ เสกฉัฐ  ทิตวิทูรธร.......EI917640529TH

  9. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......EI917640532TH

10. คุณ ธนดล  กาญจนานุประดิษฐ์.......EI917640546TH

11. คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์.......EI917640550TH

12. คุณ ณัฏฐศักย์  บุญประเสริฐ.......EI917640563TH

13. คุณ ธิติพงษ์  มงคลชาญ.......EI917640577TH

14. คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย.......EI917640585TH

15. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......EI917640594TH

16. คุณ เอกรัฐ  คงศักดิ์พรชัย.......EI917640603TH

17. จ.ส.อ. ศักดิ์ชาญ  ศิริเวชกุล.......EI917640617TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 29 เมษายน 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 29 เมษายน 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

1. คุณ ภาคิน  ตระกูลมีทอง.......E930812245TH

2. คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา.......E930812254TH

3. คุณ สุทราณ์  ต่วนชะเอม.......E930812268TH

4. คุณ ปกรณ์  จ่างสิริ.......E930812271TH

5. คุณ เรณุกา  สายทอง.......E930812285TH

6. คุณ พุฒิพัฒน์  กิตติศิริวัฒนกุล.......E930812299TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 18 เมษายน 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 18 เมษายน 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

1. คุณ คริส  จตุรภัทร.......EI891523390TH

2. ดร. พุฒธิพงค์  ทองวิมล.......EI891523409TH

3. คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง.......EI891523412TH

4. คุณ เทวา  โสภากุล.......EI891523426TH

5. คุณ พุทธมณ  พรภัทรสกุลดี.......EI891523430TH

6. พระไพรินทร์  อ่อนโพธิ์แก้ว.......EI891523443TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 15 เมษายน 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 15 เมษายน 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......EI865944195TH

  2. คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย.......EI865944200TH

  3. คุณ เทวา  โสภากุล.......EI865944213TH

  4. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......EI865944227TH

  5. คุณ พงศกร  คันธา.......EI865944235TH

  6. คุณ ณัฐ  ธัชยะพงษ์......EI865944244TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 13 เมษายน 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 13 เมษายน 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สมัย  พรสินธุเศรษฐ์.......EI866426113TH

  2. คุณ อุเทน  กองมณี.......EI866426127TH

  3. คุณ พิชาติ  ปลั่งกลาง.......EI866426135TH

  4. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......EI866426144TH

  5. คุณ ชุติเดช  รจิตเนติธร.......EI866426158TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 4 เมษายน 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 4 เมษายน 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ นธี  ฉิมฉวี.......EI839010527TH

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.......EI839010535TH

  3. คุณ ปารมี  ไวจงเจริญ.......EI839010544TH

  4. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......EI839010558TH

  5. คุณ วิบูลย์  ทองประจง.......EI839010561TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 28 มีนาคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี.......EI786096002TH

  2. ว่าที่ร้อยตรีหญิง รุจิรา  เหมือนสร้อย.......EI786096016TH

  3. คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย.......EI786096020TH

  4. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......EI786096033TH

  5. คุณ สมัย  พรสินธุเศรษฐ์.......EI786096047TH

  6. คุณ สถาพร  บุญนิธิพันธุ์.......EI786096055TH

  7. คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง.......EI786096064TH

  8. ดร. พุฒธิพงค์  ทองวิมล.......EI786096078TH

  9. คุณ ณรงค์ศักดิ์  ดิษฐสกุล.......EI786096081TH

10. คุณ เทวา  โสภากุล.......EI786096095TH

11. คุณ พิพัฒน์  ชุมภูทอง.......EI786096104TH

12. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......EI786096118TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 23 มีนาคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เกวลี  เขื่อนแก้ว.......EI775342983TH

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.......EI775342997TH

  3. คุณ เฉลิมวุฒิ.......EI775343003TH

  4. คุณ ณัฐวัตร  ลังกาพินธุ์.......EI775343017TH

  5. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......EI775343025TH

  6. คุณ ณัฏฐศักย์.......EI775343034TH

  7. คุณ พงศ์กรณ์.......EI775343048TH

  8. คุณ สรกฤต.......EI775343051TH

  9. คุณ บัณฑิต  สะคำวัง.......EI775343065TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 14 มีนาคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......EI750370612TH

  2. คุณ เสฏฐศิษฎ์  ยงเขนยสิน.......EI750370572TH

  3. คุณ กัมโพช ตราช.......EI750370569TH

  4. คุณ ขุนราม ณัฐวัตร.......EI750370555TH

  5. คุณ ธวัชชัย ลิอั้ง.......EI750370586TH

  6. คุณ วัลลพ เฉลยรัตน์.......EI750370609TH

  7. คุณ ณรงค์ ปลื้มใจ.......EI750370590TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 9 มีนาคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ อัครณัฏฐ์  เชียรวิชัย.......EI752320582TH

  2. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......EI752320596TH

  3. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......EI752320605TH

  4. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......EI752320619TH

  5. คุณ ปานเพชร  คงสบาย.......EI752320622TH

  6. คุณ เกวลี  เขื่อนแก้ว.......EI752320636TH

  7. คุณ เทวา  โสภากุล.......EI752320640TH

  8. คุณ นิกร  คล้ายทอง.......EI752320653TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 6 มีนาคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ บัณฑิต  สะคำวัง.......EI744601802TH

  2. คุณ วรพจน์  .......EI744601816TH

  3. คุณ สมบูรณ์.......EI744601820TH

  4. คุณ มงคล.......EI744601833TH

  5. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......EI744601847TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 4 มีนาคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......EI720290575TH

  2. คุณ เสฏฐศิษฎ์  ยงเขนยสิน.......EI720290589TH

  3. คุณ ณัฐวัตร  ลังกาพินธุ์.......EI720290592TH

  4. คุณ สุริยัน  แสงแก้ว.......EI720290601TH

  5. คุณ อมรวัฒน์  มหามณฑล.......EI720290615TH

  6. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.......EI720290629TH

  7. คุณ เทวา  โสภากุล.......EI720290632TH

  8. คุณ ปิยสนธ์  เพ็ชรโก.......EI720290646TH

  9. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......EI720290650TH

10. คุณ นพรุจ  หิรัญชีระนันทน์.......EI720290663TH

11. คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ.......EI720290677TH

12. คุณ ปานเพชร  คงสบาย.......EI720290685TH

13. คุณ จิรเดช  วงษ์ทองทิว.......EI720290694TH

14. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......EI720290703TH

15. คุณ ณัฏฐศักย์  บุญประเสริฐ.......EI720290717TH

16. คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี.......EI720290725TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สราวุธ  สิงฆราช.......EI674937674TH

  2. พ.ต.ท. สมชาย  จำเริญขจรสุข.......EI674937688TH

  3. คุณ ณัฐวัตร  ลังกาพินธุ์.......EI674937691TH

  4. คุณ กิตติศักดิ์  ปัณฑุราธิกุล.......EI674937705TH

  5. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.......EI674937714TH

  6. คุณ สุธี  แก้วชนะ.......EI674937728TH

  7. คุณ เนียม  พรมรัตน์.......EI674937745TH

  8. คุณ เตโช.......EI674937759TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ณัฐวัตร  ลังกาพินธุ์.......EI673027371TH

  2. คุณ นธี  ฉิมฉวี.......EI673027385TH

  3. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......EI673027399TH

  4. คุณ วัลลภ  เฉลยรัตน์.......EI673027408TH

  5. คุณ เทวา  โสภากุล.......EI673027411TH

  6. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......EI673027425TH

  7. คุณ บัณฑิต  สะคำวัง.......EI673027439TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทพชัย  เฟื่องชูนุช.......EI673091349TH

  2. คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง.......EI673091352TH

  3. คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม.......EI673091366TH

  4. คุณ ฉัตรพงศ์  นิลโชติ.......EI673091370TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ปิยสนธ์  เพ็ชรโก.......EI673032650TH

  2. คุณ ณัฐวัตร  ลังกาพินธุ์.......EI673032663TH

  3. คุณ พิทักษ์พงษ์  พงศ์จริยา.......EI673032677TH

  4. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.......EI673032685TH

  5. คุณ นพนาธาร  เกิดพิพัฒน์.......EI673032694TH

  6. คุณ โอม  ศิริบุญรักษา.......EI673032703TH

  7. คุณ นพพล  มะโนธรรม.......EI673032717TH

  8. คุณ อนุศักดิ์  วาดวงค์.......EI673032725TH

  9. คุณ สุรศักดิ์  เสวก.......EI673032734TH

10. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......EI673032748TH

11. คุณ ภิพบ  กาวิละ.......EI673032751TH

12. คุณ พสิษฐ์  เสมาปรุง.......EI673032765TH

13. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......EI673032779TH

14. คุณ วรรลภ  วิเศษการ.......EI673032782TH

15. คุณ ฉัตรพงศ์  นิลโชติ.......EI673032796TH

16. คุณ นิพล  เพ็ชรงาม.......EI673032805TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

รอบเช้า

  1. คุณ ประวิทย์  เรืองวารี.......EI653576516TH

  2. คุณ มาโนชญ์  คนกล้า.......EI653576520TH

  3. คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง.......EI653576533TH

  4. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......EI653576547TH

  5. คุณ สมัย  พรสินธุเศรษฐ์.......EI653576555TH

รอบเย็น

  1. คุณ ชิติพัทธ์  แสงน้อย.......EI673010019TH

  2. คุณ ธราธร  เอกวัฒนกุล.......EI673010022TH

  3. คุณ วิชัย  เดชาปรัชญา.......EI673010036TH

  4. บ้านช้างทอง เครื่องรางสยาม.......EI673010040TH

  5. คุณ เทวา  โสภากุล.......EI673010053TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สมคิด  เรืองวัฒนสกุล.......EI633875635TH

  2. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......EI633875649TH

  3. คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ.......EI633875652TH

  4. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......EI633875666TH

  5. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.......EI633875670TH

  6. คุณ มาโนช  มะโนน้อม.......EI633875683TH

  7. คุณ สุธี  หอประยูรวิทย์.......EI633875697TH

  8. คุณ ณัฐวัตร  ลังกาพินธุ์.......EI633875706TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธนภัทร  สบบง.......EI633889121TH

  2. คุณ สิรวิชญ์  จัททร์มา.......EI633889135TH

  3. คุณ เทวา  โสภากุล.......EI633889149TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ตะวันฉาย  สายบัว.......EI633837606TH

  2. คุณ โอม  ศิริบุญรักษา.......EI633837610TH

  3. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......EI633837623TH

  4. คุณ สุรศักดิ์  เสวก.......EI633837637TH

  5. คุณ ปิยสนธ์  เพ็ชรโก.......EI633837645TH

  6. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......EI633837654TH

  7. คุณ บัณฑิต  สะคำวัง.......EI633837668TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 30 มกราคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 30 มกราคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......EI633818726TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 27 มกราคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 27 มกราคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......EI610019538TH

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.......EI610019541TH

  3. คุณ วัลลภ  เฉลยรัตน์.......EI610019555TH

  4. คุณ ชัยชนะ  นาคบุญ.......EI610019569TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 23 มกราคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 23 มกราคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา.......EI610070121TH

  2. คุณ ณัฐวัตร  ลังกาพินธุ์.......EI610070135TH

  3. คุณ เฉลิมศักดิ์  พิลึกดีเดช.......EI610070149TH

  4. คุณ เสฏฐศิษฎ์  ยงเขนยสิน.......EI610070152TH

  5. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......EI610070166TH

  6. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......EI610070170TH

  7. คุณ เทวา  โสภากุล.......EI610070183TH

  8. คุณ จรัลชัย  ห้วงนํ้า.......EI610070197TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 21 มกราคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 21 มกราคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ.......EI610040425TH

  2. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......EI610040439TH

  3. คุณ นิติธรรม  พงศ์ธนากุล.......EI610040442TH

  4. ส.อ. หัสนัย  มั่นคง.......EI610040456TH

  5. คุณ ฮาฟีซา.......EI610040460TH

  6. คุณ นฤมล  เขียวแขว่ง.......EI610040473TH

  7. คุณ สุรศักดิ์  เสวก.......EI610040487TH

  8. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.......EI610040495TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 15 มกราคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 15 มกราคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......EI565369955TH

  2. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......EI565369969TH

  3. คุณ วีระยุทธ  วีระพันธ์.......EI565369972TH

  4. คุณ จิรเดช  วงษ์ทองทิว.......EI565369986TH

  5. คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี.......EI565369990TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 14 มกราคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 14 มกราคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย.......EI587751145TH

  2. คุณ เจษฎา  ไชยมะโย.......EI587751154TH

  3. คุณ ภาษิต  เครืองเนียม.......EI587751168TH

  4. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......EI587751171TH

  5. คุณ พงศกร  คันธา.......EI587751185TH

  6. คุณ พสิษฐ์  เสมาปรุง.......EI587751199TH

  7. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......EI587751208TH

  8. คุณ สุริยา  ชอบเฉลียว.......EI587751211TH

  9. คุณ เอก  หาดใหญ่.......EI587751225TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 13 มกราคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 13 มกราคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.......EI587723207TH

  2. คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี.......EI587723215TH

  3. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......EI587723224TH

  4. คุณ เทวา  โสภากุล.......EI587723238TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 6 มกราคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 6 มกราคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ หนุ่ย.......EI548186308TH

  2. คุณ กรกช  รักษาสัตย์.......EI548186311TH

  3. คุณ โปษัณ  วันเปี้ย.......EI548186325TH

  4. คุณ สุริยัน  แสงแก้ว.......EI548186339TH

  5. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......EI548186342TH

Scroll