ข่าวสาร

ข่าว แจ้งรายการส่งออกพัสดุไปรษณีย์ EMS ประจำวัน ปี 2563

2020-01-14


บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 23 มกราคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 23 มกราคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา.......EITH

  2. คุณ ณัฐวัตร  ลังกาพินธุ์.......EITH

  3. คุณ เสฏฐศิษฎ์  ยงเขนยสิน.......EITH

  4. คุณ สุทารณ์  ต่วนชะเอม.......EITH

  5. คุณ เฉลิมศักดิ์  พิลึกดีเดช.......EITH

  6. คุณ จรัลชัย  ห้วงน้ำ.......EITH

  7. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......EITH

  8. คุณ เทวา  โสภากุล.......EITH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 21 มกราคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 21 มกราคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ.......EI610040425TH

  2. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......EI610040439TH

  3. คุณ นิติธรรม  พงศ์ธนากุล.......EI610040442TH

  4. ส.อ. หัสนัย  มั่นคง.......EI610040456TH

  5. คุณ ฮาฟีซา.......EI610040460TH

  6. คุณ นฤมล  เขียวแขว่ง.......EI610040473TH

  7. คุณ สุรศักดิ์  เสวก.......EI610040487TH

  8. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.......EI610040495TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 15 มกราคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 15 มกราคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......EI565369955TH

  2. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......EI565369969TH

  3. คุณ วีระยุทธ  วีระพันธ์.......EI565369972TH

  4. คุณ จิรเดช  วงษ์ทองทิว.......EI565369986TH

  5. คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี.......EI565369990TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 14 มกราคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 14 มกราคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย.......EI587751145TH

  2. คุณ เจษฎา  ไชยมะโย.......EI587751154TH

  3. คุณ ภาษิต  เครืองเนียม.......EI587751168TH

  4. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......EI587751171TH

  5. คุณ พงศกร  คันธา.......EI587751185TH

  6. คุณ พสิษฐ์  เสมาปรุง.......EI587751199TH

  7. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......EI587751208TH

  8. คุณ สุริยา  ชอบเฉลียว.......EI587751211TH

  9. คุณ เอก  หาดใหญ่.......EI587751225TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 13 มกราคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 13 มกราคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ กิตติ  โอสถประสิทธิ์.......EI587723207TH

  2. คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี.......EI587723215TH

  3. คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์.......EI587723224TH

  4. คุณ เทวา  โสภากุล.......EI587723238TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 6 มกราคม 2563

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 6 มกราคม 2563)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ หนุ่ย.......EI548186308TH

  2. คุณ กรกช  รักษาสัตย์.......EI548186311TH

  3. คุณ โปษัณ  วันเปี้ย.......EI548186325TH

  4. คุณ สุริยัน  แสงแก้ว.......EI548186339TH

  5. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......EI548186342TH

Scroll