ข่าวสาร

ข่าว แจ้งรายการส่งกลับพัสดุ ไปรษณีย์ EMS ปี 2564

2021-01-14


บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ภูสิษฐ์  จ่างสิริ.......ED684614293TH

  2. คุณ ลักษณา.......ED684614302TH

  3. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED684614316TH

  4. คุณ ปรีชา.......ED684614320TH

  5. คุณ รังสรรค์.......ED684614333TH

  6. คุณ พุฒิพัฒน์.......ED684614347TH

  7. คุณ จักรกฤช.......ED684614355TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED646492634TH

  2. คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง.......ED646492648TH

  3. คุณ พรชัย  โมฬี.......ED646492651TH

  4. คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม.......ED646492665TH

  5. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED646492679TH

  6. คุณ พงศ์ปณต  ราชโส.......ED646492682TH

  7. คุณ ภูสิษฐ์  จ่างสิริ.......ED646492696TH

  8. คุณ ณัฐวุฒิ  พิริยะศุภกิจ.......ED646492705TH

  9. คุณ วรรณภา  บุญโสภา.......ED646492719TH

10. คุณ เกวลี  เขื่อนแก้ว.......ED646492722TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 29 มกราคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 29 มกราคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ปัญญา  อยู่จงดีภภา.......ED607483848TH

  2. คุณ นพรัตน์  ป้องคำรด.......ED607483851TH

  3. คุณ ณัฏฐศักย์  บุญประเสริฐ.......ED607483865TH

  4. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......ED607483879TH

  5. คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์.......ED607483882TH

  6. คุณ กฤติเดช  คุ้มจันท์ดี.......ED607483896TH

  7. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED607483905TH

  8. คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง.......ED607483919TH

  9. คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน.......ED607483922TH

10. คุณ ณัฐกร  กัณฐวงศ์.......ED607483936TH

11. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED607483940TH

12. คุณ ศุกลรัตน์  ธนฐิติภูวฉัตร์.......ED607483953TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 25 มกราคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 25 มกราคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ณัฐพล  มุกดา.......ED625108852TH

  2. คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง.......ED625108866TH

  3. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED625108870TH

  4. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED625108883TH

  5. คุณ เล็ก  เมืองชล.......ED625108897TH

  6. คุณ กิตติกรณ์  ภูเลาสิงห์.......ED625108906TH

  7. คุณ กิตติภัฏ  พงษ์พานิช.......ED625108910TH

  8. คุณ วุฒิกร  เตมียศร.......ED625108923TH

  9. คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ.......ED625108937TH

10. คุณ ภูสิษฐ์  จ่างสิริ.......ED625108945TH

11. คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี.......ED625108954TH

12. คุณ บัณฑิต  สะคำวัง.......ED625108985TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 20 มกราคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 20 มกราคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง.......ED60742596TH

  2. คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล.......ED60742605TH

  3. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......ED60742619TH

  4. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED60742622TH

  5. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED60742636TH

  6. คุณ ประทีป  สุขสิตินันท์.......ED60742640TH

  7. คุณ ปิยสิทธิ์  ธรรมนิตยกุล.......ED60742653TH

  8. คุณ พงศ์ปณต  ราชโส.......ED60742667TH

  9. คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม.......ED60742675TH

10. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED60742684TH

11. คุณ นงนภัส  โพธิ์ศรี.......ED60742698TH

12. คุณ กมล  นาถมทอง.......ED60742707TH

13. คุณ เสฏฐศิษฎ์  ยงเขนยสิน.......ED60742715TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 15 มกราคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 15 มกราคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED607422906TH

  2. คุณ ณัฐวุฒิ  พิริยะศุภกิจ.......ED607422910TH

  3. คุณ ชัยณรงค์  นาชัยสินธุ์.......ED607422923TH

  4. คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์.......ED607422937TH

  5. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED607422945TH

  6. คุณ เกียรติศักดิ์  สวัสดิภูมิ.......ED607422954TH

  7. คุณ ชาคริต  บรรจงแต้ม.......ED607422968TH

  8. คุณ ณัฐพล  มุกดา.......ED607422971TH

  9. คุณ สุภัทท์.......ED607422985TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 11 มกราคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 11 มกราคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ แอร์  ชุมพร.......ED584685306TH

  2. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......ED584685310TH

  3. คุณ ปิยสิทธิ์  ธรรมนิตยกุล.......ED584685323TH

  4. คุณ วิพล.......ED584685337TH

  5. คุณ เกียรติศักดิ์.......ED584685345TH

  6. คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี.......ED584685354TH

  7. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED584685368TH

  8. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED584685371TH

Scroll