ข่าวสาร

ข่าว แจ้งรายการ *ส่งกลับพัสดุ* ไปรษณีย์ EMS ประจำวัน ปี 2564

2021-01-14


บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 15 ธันวาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ..........ED352984215TH

  2. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ..........ED352984229TH

  3. คุณ เทวา  โสภากุล..........ED352984232TH

  4. คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์..........ED352984246TH

  5. คุณ ณัฐพล  มุกดา..........ED352984250TH

  6. คุณ วรรณภา  บุญโสภา..........ED352984263TH

  7. Mr. Chiw..........ED352984277TH

  8. คุณ ไพบูลย์..........ED352984285TH

  9. คุณ ชัยณรงค์  นาชัยสินธุ์..........ED352984294TH

10. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล..........ED352984303TH

11. คุณ ธนกฤต  ฤทธิ์สืบเชื้อ..........ED352984317TH

12. คุณ ปิยคเณศ  สืบสถิตจิรวงศ์..........ED352984325TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 7 ธันวาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย..........ED321287421TH

  2. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ..........ED321287435TH

  3. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล..........ED321287449TH

  4. คุณ นิพล  เพ็ชรงาม..........ED321287452TH

  5. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ..........ED321287466TH

  6. คุณ จรัญ  พิมปรุ..........ED321287470TH

  7. คุณ ธิติ..........ED321287483TH

  8. คุณ ชัยณรงค์..........ED321287497TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 4 ธันวาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล..........ED321296587TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 2 ธันวาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ โสรัตน์  อินทรพาณิชย์..........ED321209716TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 1 ธันวาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สมศักดิ์..........ED321291430TH

  2. คุณ ภูมิ..........ED321291443TH

  3. คุณ จินตกวี..........ED321291457TH

  4. คุณ วรรณภา  บุญโสภา..........ED321291465TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ..........ED321256693TH

  2. ร้านสมพงษ์..........ED321256702TH

  3. คุณ ปริณดา..........ED321256716TH

  4. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล..........ED321256720TH

  5. คุณ เพ็ญพิตตา  พงษ์จิรวณิช..........ED321256733TH

  6. คุณ อมลณัฐ  แซ่ฟู่..........ED321256747TH

  7. คุณ เทวา  โสภากุล..........ED321256755TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ วรรณภา  บุญโสภา..........ED321250355TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ พงษ์ปณต..........ED321228595TH

  2. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล..........ED321228600TH

  3. คุณ เทวา  โสภากุล..........ED321228613TH

  4. คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ..........ED321228627TH

  5. คุณ เมฆ  สาธุ..........ED321228635TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ณัฐพล  มุกดา..........ED288998655TH

  2. คุณ Yong..........ED288998669TH

  3. คุณ ภาคิน  ตระกูลมีทอง..........ED288998672TH

  4. คุณ พัชรินทร์  ปัญเจริญ..........ED288998686TH

  5. คุณ ดำรงศักดิ์  แสงระ..........ED288998690TH

  6. คุณ อมลณัฐ  แซ่ฟู่..........ED288998709TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ บัณฑิต  สะคำวัง..........ED270963655TH

  2. คุณ เทวา  โสภากุล..........ED270963664TH

  3. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล..........ED270963678TH

  4. คุณ พันธกร..........ED270963681TH

  5. คุณ ณัฐพล  มุกดา..........ED270963695TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ หม่อมหลวง กรียศ สุทัศนีย์..ED288965087TH

  2. คุณ จรัญ พิมปรุ....................ED288965095TH

  3. คุณ เทวา โสภากุล..................ED288965100TH

  4. คุณ ธัญญ์รวี ทวีพรสุริยโชติ.......ED288965113TH

  5. คุณ สมคิด ศรีปาน...................ED288965127TH

  6. คุณ ธนกฤต แซ่ลี....................ED288965135TH

  7. คุณ เพ็ญรัตน บุญก่อเกื้อ...........ED288965144TH

  8. คุณ พิพัฒน์ ชมภูทอง...............ED288965158TH

  9. คุณ ธนภัทร ธานัตถ์โชติภณ........ED288965161TH

10. คุณ วิทยา ขิงทอง....................ED288965175TH

11. คุณ วรรณภา บุญโสภา..............ED288965189TH

12. คุณ ปิยสิทธิ์ ธรรมนิตยกุล...........ED288965192TH

13. คุณ เอกรัฐ คงศักดิ์พรชัย............ED288965201TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา โสภากุล.............ED270927888TH

  2. คุณ เพ็ญรัตน บุญก่อเกื้อ......ED270927891TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ นธี ฉิมฉวี...................ED270780621TH

  2. คุณ ปริณดา สาวิสิทธิ..........ED270780635TH

  3. คุณ ศุภชัย พึ่งไทย.............ED270780649TH

  4. คุณ วรรณภา บุญโสภา........ED270780652TH

  5. คุณ วิบูลย์ ทองประจง..........ED270780666TH

  6. คุณ ธนภัทร ธานัตถ์โชติภณ...ED270780670TH

  7. คุณ สุวิทย์ แซ่ตั้ง.................ED270780683TH

  8. คุณ เทวา โสภากุล...............ED270780697TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ณัฎฐศักย์  บุญประเสริฐ.............ED270728105TH

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.............ED270728119TH

  3. คุณ ประพล  รัตนมาลา.............ED270728122TH

  4. คุณ สมคิด  ศรีปาน.............ED270728136TH

  5. คุณ อัคราพล  ถนอม.............ED270728140TH

  6. คุณ ศิวกร  ขาวสุขดี.............ED270728153TH

  7. คุณ เมฆ  สาธุ.............ED270728167TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 30 ตุลาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ปิยสิทธิ์  ธรรมนิตยกุล.............ED210596897TH

  2. คุณ เพียน  แสนคำมี.............ED210596906TH

  3. คุณ ประกาศิต  ยอดเจริญ.............ED210596910TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 29 ตุลาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.............ED245884134TH

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.............ED245884148TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 24 ตุลาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.............ED245829518TH

  2. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.............ED245829521TH

  3. คุณ วรรณภา  บุญโสภา.............ED245829535TH

  4. คุณ ลักษณา  ชัยวินี.............ED245829549TH

  5. คุณ จรัญ  พิมปรุ.............ED245829552TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 21 ตุลาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.............ED210571325TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงาน KERRY วันที่ 20 ตุลาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ หอมจันทน์.............PS430000379967N

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 19 ตุลาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ณัฐพล  มุกดา.............ED245830405TH

  2. คุณ ภูสิษฐ์  จ่างสิริ.............ED245830414TH

  3. คุณ จรัลชัย  ห้วงน้ำ.............ED245830428TH

  4. คุณ วรรณภา  บุญโสภา.............ED245830431TH

  5. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.............ED245830445TH

  6. คุณ จรัญ  พิมปรุ.............ED245830459TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 15 ตุลาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ Su Yi Chen.............ED224175483TH

  2. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.............ED224175497TH

  3. คุณ เทวา  โสภากุล.............ED224175506TH

  4. คุณ เก่ง.............ED224175510TH

  5. คุณ ปริณดา.............ED224175523TH

  6. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.............ED224175537TH

  7. คุณ ภาคิน  ตระกูลมีทอง.............ED224175545TH

  8. คุณ วรรณภา  บุญโสภา.............ED224175554TH

  9. คุณ ณัฎฐกร  เกตุนิธี.............ED224175568TH

10. คุณ ประกาศิต  ยอดเจริญ.............ED224175571TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 9 ตุลาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.............ED224125062TH

  2. คุณ ไพรอนันต์  ไพรคณะฮก.............ED224125076TH

  3. คุณ อภิชัย  อนันต์ตรีชัย.............ED224125080TH

  4. คุณ วุฒิกร  เตมียศร.............ED224125093TH

  5. คุณ วรรณภา  บุญโสภา.............ED224125102TH

  6. คุณ ปิยคเณศ  สืบสถิตจิรวงศ์.............ED224125116TH

  7. คุณ วรรณภา  บุญโสภา.............ED224125120TH

  8. คุณ หอมจันทน์.............ED224125133TH

  9. คุณ เทวา  โสภากุล.............ED224125147TH

10. คุณ ปิยสิทธิ์  ธรรมนิตยกุล.............ED224125155TH

11. คุณ ขันทอง  คำแหง.............ED224125164TH

12. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.............ED224125178TH

13. คุณ ธนาวรรธก์  พิสัยสวัสดิ์.............ED224125181TH

14. คุณ ธนารัตน์  บุญฑริกชาติ.............ED224125195TH

15. คุณ พืขวรรษ  อิ่มพรหม.............ED224125204TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 6 ตุลาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ หอมจันทน์.............ED224100777TH

  2. คุณ ลักษณา  ชัยวินี.............ED224100785TH

  3. คุณ เทวา  โสภากุล.............ED224100794TH

  4. คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง.............ED224100803TH

  5. คุณ จรัญ  พิมปรุ.............ED224100817TH

  6. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.............ED224100825TH

  7. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.............ED224100834TH

  8. คุณ อมรเทพ  ธานีรัตน์.............ED224100848TH

  9. คุณ พิสิทธิ์  เพ็ชรพนมพร.............ED224100851TH

10. คุณ ภาคิน  ตระกูลมีทอง.............ED224100865TH

11. คุณ ดำรงศักดิ์  แสงระ.............ED224100879TH

12. Amulet Teo.............ED224100882TH

13. คุณ วรรณภา  บุญโสภา.............ED224100896TH

14. คุณ นครินทร์  ฮุนตระกูล.............ED224100905TH

15. คุณ ประกาศิต  ยอดเจริญ.............ED224100919TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 2 ตุลาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ชนิสรา.............ED150994038TH

  2. คุณ บุญส่ง  วัดสง่า.............ED150994041TH

  3. คุณ เทวา  โสภากุล.............ED150994055TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 30 กันยายน 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ lin.............ED210500355TH

  2. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพระสุริยโชติ.............ED210500369TH

  3. คุณ ประพล  รัตนมาลา.............ED210500372TH

  4. คุณ ภูริทัต.............ED210500386TH

  5. คุณ เพ็ญพิตตา.............ED210500390TH

  6. คุณ ไพรอนันต์  ไพรคณะฮก.............ED210500409TH

  7. คุณ ดำรงศักดิ์  แสงระ.............ED210500412TH

  8. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.............ED210500426TH

  9. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.............ED210500430TH

10. คุณ อานนท์.............ED210500443TH

11. คุณ เทวา  โสภากุล.............ED210500457TH

12. คุณ ณัฎฐศักย์  บุญประเสริฐ.............ED210500465TH

13. คุณ กฤษณะ.............ED210500474TH

14. คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง.............ED210500488TH

15. คุณ เจษฎา.............ED210500491TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 28 กันยายน 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 28 กันยายน 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ วิชัยวัตน์  ปัญญาสกุลวงศ์.............ED184253154TH

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.............ED184253168TH 

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 22 กันยายน 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 22 กันยายน 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ณัฐวัตร  ลังกาพินธุ์.............ED184205057TH

  2. คุณ ราเมศ  บุญชูช่วย.............ED184205065TH

  3. คุณ ณวกรณ์  จริศักดิ์.............ED184205074TH

  4. คุณ วิเชียร  จรรยาไพบูลย์ลาภ.............ED184205088TH

  5. คุณ จรัญ  พิมปรุ.............ED184205091TH

  6. คุณ นครินทร์  ฮุนตระกูล.............ED184205105TH

  7. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.............ED184205114TH

  8. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.............ED184205128TH

  9. คุณ กิตติศักดิ์  อริยโรจนวงศ์.............ED184205131TH

10. คุณ ปฏิมากร  ยะคะเสม.............ED184205145TH

11. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.............ED184205159TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 19 กันยายน 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 19 กันยายน 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.............ED166283693TH

  2. คุณ วิเชียร  จรรยาไพบูลย์ลาภ.............ED166283702TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 18 กันยายน 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 18 กันยายน 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ภาคิน  ตระกูลมีทอง.............ED166228768TH

  2. คุณ เกวลี  เขื่อนแก้ว.............ED166228771TH

  3. คุณ หอมจันทน์.............ED166228785TH

  4. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.............ED166228799TH

  5. คุณ นักรบ  ต้นวีรพงษ์ศิริ.............ED166228808TH

  6. คุณ วรรณภา  บุญโสภา.............ED166228811TH

  7. คุณ ไพรอนันต์  ไพรคณะฮก.............ED166228825TH

  8. คุณ ดำรงศักดิ์  แสงระ.............ED166228839TH

  9. คุณ ชาญเดช  อภิเศรษฐการ.............ED166228842TH

10. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.............ED166228856TH

11. คุณ ณัฎฐศักดย์  บุญประเสริฐ.............ED166228860TH

12. คุณ อนุชา  ประกัน.............ED166228873TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 15 กันยายน 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 15 กันยายน 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง.............ED142579420TH

  2. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.............ED142579433TH

  3. คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง.............ED142579455TH

  4. คุณ วรรณภา  บุญโสภา.............ED142579464TH

  5. คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์.............ED142579478TH

  6. คุณ วริษฐา  เขียนเอี่ยม.............ED142579481TH

  7. คุณ วัชริศ  ชงลิตกุล.............ED142579495TH

  8. คุณ บัณฑิต  สะคำวัง.............ED142579504TH

  9. คุณ ภาคิน  ตระกูลมีทอง.............ED142579518TH

10. CHRIS  LIM.............ED142579521TH

11. คุณ เจษฎา  พรรณวษา.............ED142579535TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 12 กันยายน 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 12 กันยายน 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ปัญญา  อยู่จงดีภภา.............EDTH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 9 กันยายน 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 9 กันยายน 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.............ED095098285TH

  2. คุณ ภูเบศ  นิธิบุญญาฤทธิ์.............ED095098299TH

  3. คุณ จักรพันธ์  เจียมรัตนวาณิชย์.............ED095098308TH

  4. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.............ED095098311TH

  5. คุณ สุวิทย์  แซ่ตั้ง.............ED095098325TH

  6. คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง.............ED095098339TH

  7. คุณ ประพล  รัตนมาลา.............ED095098342TH

  8. คุณ นครินทร์  ฮุนตระกูล.............ED095098356TH

  9. คุณ เพ็ญรัตน  บุญรัตน์.............ED095098360TH

10. คุณ ชาญณรงค์  เชียงหนุ้น.............ED095098373TH

11. คุณ สิริมา  ตันวัฒนะ.............ED095098387TH

12. คุณ วิเชียร  สุภาพ.............ED095098395TH

13. คุณ อมรเทพ  ธานีรัตน์.............ED095098400TH

14. คุณ ณัฐพล  มุกดา.............ED095098413TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 8 กันยายน 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 8 กันยายน 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.............ED142565363TH

  2. คุณ ไพรอนันต์  ไพรคณะฮก.............ED142565377TH

  3. คุณ เพ็ญพิตตา  พงษ์จิรวาณิช.............ED142565385TH

  4. คุณ กิตติกูล  อุ่นจิตติ.............ED142565394TH

  5. คุณ วรรณภา  บุญโสภา.............ED142565403TH

  6. คุณ สุภัทท์  กุลนาถศิริ.............ED142565417TH

  7. คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง.............ED142565425TH

  8. คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ.............ED142565434TH

  9. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.............ED142565448TH

10. คุณ บุญส่ง  วัดสง่า.............ED142565451TH

11. คุณ ลักษณา  ชัยวินี.............ED142565465TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 4 กันยายน 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 4 กันยายน 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ภาคิน  ตระกูลมีทอง.............ED142542172TH

  2. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.............ED142542186TH

  3. คุณ นิพล  เพ็ชรงาม.............ED142542190TH

  4. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.............ED142542209TH

  5. คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์.............ED142542212TH

  6. คุณ พิสิทธิ์  เพ็ชรพนมพร.............ED142542226TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 2 กันยายน 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 2 กันยายน 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เจษฎา  พรรณวษา.............ED124486580TH

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.............ED124486593TH

  3. คุณ ชุมพล  กุลกัลยา.............ED124486602TH

  4. คุณ สุวิทย์  แซ่ตั้ง.............ED124486616TH

  5. Mr. Su Yi Chen.............ED124486620TH

  6. คุณ วิเชียร  จรรยาไพบูลย์ลาภ.............ED124486633TH

  7. คุณ นักรบ  ต้นวีรพงษ์ศิริ.............ED124486647TH

  8. คุณ วิทยา  ขิงทอง.............ED124486655TH

  9. คุณ ชาญณรงค์  เชียงหนุ้น.............ED124486664TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 1 กันยายน 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 1 กันยายน 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เมฆ.............ED124483209TH

  2. คุณ เอกณัฏฐ์  เหลืองแดง.............ED124483212TH

  3. คุณ บัณฑิต  สะคำวัง.............ED124483226TH

  4. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.............ED124483230TH

  5. คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์.............ED124483243TH

  6. คุณ นครินทร์  ฮุนตระกูล.............ED124483257TH

  7. คุณ นันทนา  ล้อเจริญ.............ED124483265TH

  8. คุณ จักรพันธ์  บัวพุทธ.............ED124483274TH

  9. คุณ จรัญ  พิมปรุ.............ED124483288TH

10. คุณ ธนกฤต  แซ่ลี.............ED124483291TH

11. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.............ED124483305TH

12. ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์  ช่ออ่อน.............ED124483314TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 29 สิงหาคมาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 29 สิงหาคมาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สุรเดช  ศรีวารีรัตน์.............ED124429287TH

  2. คุณ ไพรอนันต์  ไพรคณะฮก.............ED124429295TH

  3. คุณ วุฒิกร  เตมียศร.............ED124429300TH

  4. คุณ กัมโพช  ตราชู.............ED124429313TH

  5. คุณ ลักษณา  ชัยวินี.............ED124429327TH

  6. คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง.............ED124429335TH

  7. คุณ สุวิทย์  แซ่ตั้ง.............ED124429344TH

  8. จ.ส.อ.เศรษฐโชค  พุทถนอม.............ED124429358TH

  9. คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน.............ED124429361TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 26 สิงหาคมาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 26 สิงหาคมาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. Mr. Su Yi Chen.............ED104859645TH

  2. คุณ พงศกร  คันธา.............ED104859659TH

  3. คุณ นครินทร์  ฮุนตระกูล.............ED104859662TH

  4. คุณ เกวลี  เขื่อนแก้ว.............ED104859676TH

  5. คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์.............ED104859680TH

  6. คุณ เทวา  โสภากุล.............ED104859693TH

  7. คุณ ศักดิ์นรินทร์.............ED104859702TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 25 สิงหาคมาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 25 สิงหาคมาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ บี  เมืองชล.............ED104886243TH

  2. คุณ ชาญณรงค์  เชียงหนุ้น.............ED104886257TH

  3. คุณ เมฆ  สาธุ.............ED104886265TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 21 สิงหาคมาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 21 สิงหาคมาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ณัฐวัตร  ลังกาพินธ์.............ED104849869TH

  2. คุณ ศักดิ์ดา  ปราณี.............ED104849869TH

  3. คุณ พิสิทธิ์  เพ็ชรพนมพร.............ED104849869TH

  4. คุณ สมพร  ชำนาญกิจ.............ED104849869TH

  5. คุณ ปราโมทย์  กิ่งแก้ว.............ED104849869TH

  6. คุณ โสรัตน์  อินทรพาณิชย์.............ED104849869TH

  7. คุณ ชาญชัยวุฒิ  ชมภู.............ED104849869TH

  8. คุณ นครินทร์  ฮุนตระกูล.............ED104849869TH

  9. คุณ ธีระวัฒน์  กฤดากร ณ อยุธยา.............ED104849869TH

10. คุณ ไพรอนันต์  ไพรคณะฮก.............ED104849705TH

11. คุณ ลักษณา  ชัยวินี.............ED104849719TH

12. คุณ จรัญ  พิมปรุ.............ED104849722TH

13. น.อ. สุรพงษ์  มหาโล.............ED104849736TH

14. คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง.............ED104849740TH

15. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.............ED104849753TH

16. คุณ ณัฐพล  มุกดา.............ED104849767TH

17. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.............ED104849775TH

18. คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์.............ED104849784TH

19. คุณ ปัญญา  อยู่จงดีภภา.............ED104849798TH

20. คุณ ชิชยนนท์  แพทย์พิทักษ์.............ED104849807TH

21. คุณ วุฒกร  เตมียศร.............ED104849815TH

22. คุณ วรรณภา  บุญโสภา.............ED104849824TH

23. คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ.............ED104849838TH

24. คุณ กิตติศักดิ์  อริยโรจน์วงศ์.............ED104849841TH

25. คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน.............ED104849855TH

26. คุณ เทวา  โสภากุล.............ED104849869TH

27. คุณ เพ็ญพิตตา.............ED104849872TH

28. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.............ED104849886TH

29. คุณ อรรถเดช  เสาแก้ว.............ED104849890TH

30. คุณ บัณฑิต  สะคำวัง.............ED104849909TH

31. คุณ เอกณัฏฐ์  เหลืองแดง.............ED104849912TH

32. คุณ ณัฐพล  เป้าสร้อย.............ED104849926TH

33. คุณ ดำรงศักดิ์  แสงระ.............ED104849930TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 14 สิงหาคมาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 14 สิงหาคมาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธนกฤต.......ED095008262TH

  2. คุณ นครินทร์  ฮุนตระกูล.......ED095008262TH

  3. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED095008262TH

  4. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED095008262TH

  5. คุณ เกวลี  เขื่อนแก้ว.......ED095008302TH

  6. คุณ สมพร  ชำนาญกิจ.......ED095008316TH

  7. คุณ จรัญ  พิมปรุ.......ED095008320TH

  8. คุณ วรรณภา  บุญโสภา.......ED095008333TH

  9. คุณ ธีระพล  ใยดี.......ED095008347TH

10. คุณ บี  เมืองชล.......ED095008355TH

11. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......ED095008364TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 10 สิงหาคมาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 10 สิงหาคมาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED095001834TH

  2. คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี.......ED095001848TH

  3. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED095001851TH

  4. คุณ นครินทร์  ฮุนตระกูล.......ED095001865TH

  5. คุณ สร.......ED095001879TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 5 สิงหาคมาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 5 สิงหาคมาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED069665067TH

  2. คุณ เกวลี  เขื่อนแก้ว.......ED069665075TH

  3. คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์.......ED069665084TH

  4. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED069665098TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 2 สิงหาคมาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 2 สิงหาคมาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธนกฤต.......ED056397044TH

  2. คุณ นครินทร์  ฮุนตระกูล.......ED056397058TH

  3. คุณ เพ็ญพิตตา.......ED056397061TH

  4. คุณ วัฒน์จิรชัย.......ED056397075TH

  5. คุณ วรรณภา  บุญโสภา.......ED056397089TH

  6. คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง.......ED056397092TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์.......ED056353967TH

  2. คุณ จรัญ  พิมปรุ.......ED056353975TH

  3. คุณ สิริมา  ตันวัฒนะ.......ED056353984TH

  4. คุณ สมพร  ชำนาญกิจ.......ED056353998TH

  5. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED056354004TH

  6. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED056354018TH

  7. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED056354021TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ขรรค์ชัย  แก้วมุสิก.......ED056351113TH

  2. คุณ มนต์ศักดิ์  ถุงทรัพย์.......ED056351127TH

  3. คุณ พัชรินทร์  ปัญเจริญ.......ED056351135TH

  4. คุณ พิสิทธิ์  เพ็ชรพนมพร.......ED056351144TH

  5. คุณ ปิยคเณศ  สืบสถิตจิรวงศ์.......ED056351158TH

  6. คุณ วรรณภา  บุญโสภา.......ED056351161TH

  7. คุณ วริษฐา  เขียนเอี่ยม.......ED056351175TH

(พัสดุถึงสำนักงาน KERRY วันที่ 27 กรกฎาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ กัมโพช  ตราชู.......PS43000024520BR

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สุริสิทธิ์.......ED035937367TH

  2. คุณ สุธี  แก้วชะนะ.......ED035937375TH

  3. คุณ พฤฒิพงษ์  ศิริสาคร.......ED035937384TH

  4. คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์.......ED035937398TH

  5. คุณ ไพรอนันต์  ไพรฮก.......ED035937407TH

  6. คุณ อมรเทพ  ธานีรัตน์.......ED035937415TH

  7. คุณ สิรภพ  หนังสือ.......ED035937424TH

  8. คุณ เพ็ญพิตตา.......ED035937438TH

  9. คุณ สุริยัน  แสงแก้ว.......ED035937441TH

10. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED035937455TH

11. คุณ วรรณภา  บุญโสภา.......ED035937469TH

12. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED035937472TH

13. คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง.......ED035937486TH

(พัสดุถึงสำนักงาน KERRY วันที่ 23 กรกฎาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ นครินทร์  ฮุนตระกูล.......BR56000066677RJ

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ บัณฑิต  สะคำวัง.......ED035951868TH

  2. คุณ ชุติพงษ์  หมั่นกิจ.......ED035951871TH

  3. คุณ จรัญ  พิมปรุ.......ED035951885TH

  4. คุณ ธนภูมิ  ภัคพลนิมิต.......ED035951899TH

  5. คุณ เกวลี  เขื่อนแก้ว.......ED035951908TH

  6. คุณ สุรศักดิ์  เสวก.......ED035951911TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ พิสิฐ  ศิลปัญจะ.......ED035911064TH

  2. คุณ ดำรงค์ศักดิ์  แสงระ.......ED035911078TH

  3. คุณ ลักษณา  ชัยวินี.......ED035911081TH

  4. คุณ พิสิทธิ์  เพ็ชรพนมพร.......ED035911095TH

  5. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......ED035911104TH

  6. คุณ โสรัตน์  อินพาณิชย์.......ED035911118TH

  7. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED035911121TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......ED018236157TH

  2. คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง.......ED018236165TH

  3. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED018236174TH

  4. คุณ ประสงค์.......ED018236188TH

  5. คุณ ภูสิษฐ์  จ่างสิริ.......ED018236191TH

  6. คุณ วรรณภา  บุญโสภา.......ED018236214TH

  7. คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี.......ED018236228TH

  8. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED018236231TH

  9. คุณ นครินทร์  ฮุนตระกูล.......ED018236245TH

10. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED018236259TH

11. คุณ ณรงค์ศักดิ์  ต่วนโล้.......ED018236262TH

12. คุณ ชาญณรงค์.......ED018236276TH

13. คุณ ณัฐวัตร  ลังกาพินธุ์.......ED018236280TH

14. คุณ ปัญญา  อยู่ดีจงภภา.......ED018236293TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ก้องภพ  เจริญใส.......ED976517117TH

  2. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.......ED976517125TH

  3. คุณ จันทนา  .......ED976517134TH

  4. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED976549959TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ.......ED976539404TH

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED976539418TH

  3. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......ED976539421TH

  4. คุณ ศิริพงศ์.......ED976539435TH

  5. คุณ ศุภเชษฐ์.......ED976539449TH

  6. คุณ ขรรค์ชัย.......ED976539452TH

  7. คุณ ภูสิษฐ์  จ่างสิริ.......ED976539466TH

  8. คุณ ดำรงค์ศักดิ์  แสงระ.......ED976539470TH

(พัสดุถึงสำนักงาน KERRY วันที่ 4 กรกฎาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ วีรชัย  ไชยเนตร.......BR56000060650GU

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ นธี  ฉิมฉวี.......ED976512256TH

  2. คุณ นครินทร์  ฮุนตระกูล.......ED976512260TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED976531312TH

  2. คุณ เกล้า.......ED976531326TH

  3. คุณ .......ED976531343TH

  4. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......ED976531357TH

  5. คุณ ชิษณุพงศ์.......ED976531365TH

  6. คุณ วรรณภา  บุญโสภา.......ED976531374TH

  7. คุณ ธนภัทร.......ED976531388TH

  8. คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล.......ED976531391TH

  9. คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง.......ED976531405TH

10. คุณ ปัญญา  อยู่ดีจงภภา.......ED976531414TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 26 มิถุนายน 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. ดร. ไมค์.......ED992621586TH

  2. คุณ จรัญ  พิมปรุ.......ED992621590TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 24 มิถุนายน 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ วรัญชิต  มุสิกชาติ.......ED993151977TH

  2. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED993151985TH

  3. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED993151994TH

  4. คุณ สยุมภู  แสงอรุณ.......ED993152005TH

  5. Mao  Jing  Rong.......ED993152014TH

  6. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED993152028TH

  7. คุณ วัฒน์จิรชัย  เวชชนินนาท.......ED993152031TH

  8. คุณ ตุ๊ก.......ED993152045TH

  9. คุณ จันทนา.......ED993152059TH

10. คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน.......ED993152062TH

11. คุณ สุรศักดิ์  รอสูงเนิน.......ED993152076TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 22 มิถุนายน 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED993121330TH

  2. คุณ บัณฑิต  สะคำวัง.......ED993121343TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 21 มิถุนายน 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สิริมา  ตันวัฒนะ.......ED940988349TH

  2. คุณ นันทนา  ล้อเจริญ.......ED940988352TH

  3. คุณ วรัญชิต  มสิกชาติ.......ED940988366TH

  4. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.......ED940988370TH

  5. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......ED940988383TH

  6. คุณ จิรเดช  วงศ์ทองทิว.......ED940988397TH

  7. คุณ วรรณภา  บุญโสภา.......ED940988406TH

  8. คุณ พงศ์ปณต  ราชโส.......ED940988410TH

  9. คุณ พงศ์กรณ์  อัครวรัชสรณ์.......ED940988423TH

10. คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี.......ED940988437TH

11. คุณ ก่อเกียรติ  ทองวณิชนิยม.......ED940988445TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 16 มิถุนายน 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. Shan  En  Amulet.......ED928177325TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 15 มิถุนายน 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธีรวุฒิ  ธีรภัทรสกุลวงศ์.......ED940983908TH

  2. คุณ พีชวรรษ  อิ่มพรหม.......ED940983908TH

  3. คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน.......ED940983908TH

  4. คุณ ดำรงศักดิ์  แสงระ.......ED940983908TH

  5. คุณ ปกป้อง.......ED940983908TH

  6. คุณ นนทศักดิ์  คำเขื่อง.......ED940983908TH

  7. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED940983908TH

  8. คุณ เพ็ญพิตตา  พงษ์จิรวณิช.......ED940983908TH

  9. ร้านขุนราม.......ED940983908TH

10. คุณ วรรณภา  บุญโสภา.......ED940983908TH

11. LEK  DIGITALPHOTO.......ED940984007TH

12. คุณ สิริมา  ตันวัฒนะ.......ED940984015TH

13. คุณ ณัฏฐศักย์  บุญประเสริฐ.......ED940984024TH

14. คุณ ณัฐพล  มุกดา.......ED940984038TH

15. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED940984041TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 11 มิถุนายน 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ภัทรจารินทร์.......ED940990651TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 10 มิถุนายน 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED917386438TH

  2. คุณ ลักษณา.......ED917386441TH

  3. คุณ จันทนา.......ED917386455TH

  4. ร้านพระเครื่องชาวระยอง.......ED917386469TH

  5. คุณ วัฒน์จิรชัย.......ED917386472TH

  6. คุณ ยี่หลิน.......ED917386486TH

  7. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......ED917386490TH

  8. คุณ วรรณภา  บุญโสภา.......ED917386509TH

  9. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......ED917386512TH

10. คุณ ขรรค์ชัย.......ED917386526TH

11. คุณ วีรภัทร.......ED917386530TH

12. คุณ เพ็ญพิตตา  พงษ์จิรวณิช.......ED917386543TH

13. คุณ โสรัตน์  อินทรพาณิชย์.......ED917386557TH

14. คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง.......ED917386565TH

15. คุณ จรัญ  พิมปรุ.......ED917386574TH

16. คุณ จีระพงษ์.......ED917386588TH

17. คุณ ฐาปนัต.......ED917386591TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 5 มิถุนายน 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ โสรัตน์  อินทรพาณิชย์.......ED917381577TH

  2. คุณ ณัฏฐศักย์  บุญประเสริฐ.......ED917381585TH

  3. คุณ นนทศักดิ์.......ED917381594TH

  4. คุณ พิพัฒน์  .......ED917381603TH

  5. คุณ ณรงค์ศักดิ์.......ED917381617TH

  6. คุณ วรรณภา  บุญโสภา.......ED917381625TH

  7. คุณ วุฒิกร  เตมียศร.......ED917381634TH

  8. คุณ ชวลิต.......ED917381648TH

  9. คุณ ณัฐพล  มุกดา.......ED917381651TH

10. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED917381665TH

11. คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง.......ED917381679TH

12. คุณ ธนธรณ์.......ED917381682TH

13. คุณ วรัญชิต.......ED917381696TH

14. คุณ สุวิทย์  แซ่ตั้ง.......ED917381705TH

15. คุณ ประยูร.......ED917381719TH

16. คุณ ดำรงศักดิ์.......ED917381722TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 2 มิถุนายน 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED899183017TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ก้องภพ  เจริญใส.......ED917301018TH

  2. คุณ ปิยสิทธิ์  ธรรมนิตยกุล.......ED917301021TH

  3. คุณ ภัทรจรินทร์  นาชัยสินธุ์.......ED917301035TH

  4. คุณ ณัฐพล  มุกดา.......ED917301049TH

  5. คุณ วรรณภา  บุญโสภา.......ED917301052TH

  6. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED917301066TH

  7. คุณ จรัญ  พิมปรุ.......ED917301070TH

  8. คุณ พงศ์ปณต  ราชโส.......ED917301083TH

  9. คุณ โสรัตน์  อินทรพาณิชย์.......ED917301097TH

10. คุณ โจ้  บางกรวย.......ED917301106TH

11. คุณ สิทธิพร  ตรีเทพ.......ED917301110TH

12. คุณ เพ็ญรัตน์  บุญก่อเกื้อ.......ED917301123TH

13. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.......ED917301137TH

14. คุณ Picha  Kerdnoi.......ED917301145TH

15. คุณ สิริมา  ต้นวัฒนะ.......ED917301154TH

16. คุณ ณัฏฐกร  เกตุนิธี.......ED917301168TH

17. คุณ คงคา  เครือเนียม.......ED917301171TH

18. คุณ พีชวรรษ  อิ่มพรหม.......ED917301185TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 26 พฤษภาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ อำนาจ.......ED897724338TH

  2. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......ED897724341TH

  3. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED897724355TH

  4. คุณ อนุชา.......ED897724369TH

  5. คุณ นิพพิชฌน์.......ED897724372TH

  6. คุณ พีชวรรษ  อิ่มพรหม.......ED897724386TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ณรงค์ศักดิ์.......ED869849650TH

  2. คุณ ณัฐพล  มุกดา.......ED869849663TH

  3. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......ED869849677TH

  4. คุณ ปิยสิทธิ์.......ED869849685TH

  5. คุณ ธนกฤต.......ED869849694TH

  6. คุณ ก้องภพ  เจริญใส.......ED869849703TH

  7. คุณ นพรัตน์.......ED869849717TH

  8. คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน.......ED869849725TH

  9. คุณ วัฒน์จิรชัย.......ED869849734TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED869826177TH

  2. คุณ ธีรวุฒิ  ธีรภาพสกุลวงศ์.......ED869826194TH

  3. คุณ สุวิทย์  แซ่ตั้ง.......ED869826203TH

  4. คุณ สวรรค์  พวงพิกุล.......ED869826217TH

  5. คุณ อภิวัฒน์  ชนกศรีทอง.......ED869826225TH

  6. คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม.......ED869826234TH

  7. คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี.......ED869826251TH

  8. คุณ โสรัตน์  อินทรพาณิชย์.......ED869826265TH

  9. คุณ ธนธรณ์  แย้มพวงธนาภา.......ED869826279TH

10. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED869826282TH

11. คุณ บัณฑิต  สะคำวัง.......ED869826296TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ วรรณภา  บุญโสภา.......ED840794742TH

  2. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.......ED840794756TH

  3. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......ED840794760TH

  4. คุณ ณัฏฐศักย์  บุญประเสริฐ.......ED840794773TH

  5. คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล.......ED840794787TH

  6. คุณ สิทธิศักดิ์  สุ่มแสนหาญ.......ED840794795TH

  7. คุณ วุฒิกร  เตมียศร.......ED840794800TH

  8. คุณ จีระพงษ์  โพพันธุ์.......ED840794813TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธีรวุฒิ  ธีรภาพสกุลวงศ์.......ED845092057TH

  2. คุณ ประกาศิต  ยอดเจริญ.......ED845092065TH

  3. คุณ วัลลภ  เฉลยรัตน์.......ED845092074TH

  4. คุณ ปารมี  ไวเจริญ.......ED845092088TH

  5. คุณ พงศกร  คันธา.......ED845092091TH

  6. คุณ เอก  หาดใหญ่.......ED845092105TH

  7. คุณ ณรงค์ศักดิ์  ต่วนโล้.......ED845092114TH

  8. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED845092128TH

  9. คุณ ภูสิษฐ์  จ่างสิริ.......ED845092131TH

10. คุณ ณัฐพล  มุกดา.......ED845092145TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 11 เมษายน 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 11 เมษายน 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ วรัญชิต  มุสิกชาติ.......ED777393342TH

  2. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......ED777393356TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 9 เมษายน 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 9 เมษายน 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธรรญธร.......ED777372532TH

  2. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......ED777372546TH

  3. พ.ต.ท. สมชาย  จำเริญขจรสุข.......ED777372550TH

  4. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED777372563TH

  5. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED777372577TH

  6. คุณ เกวลี  เขื่อนแก้ว.......ED777372585TH

  7. คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน.......ED777372594TH

  8. คุณ ณรงค์ศักดิ์  ต่วนโล้.......ED777372603TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 7 เมษายน 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 7 เมษายน 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ สุชาติ  ตาลุสา.......ED777361000TH

  2. คุณ ณัฐพล  มุกดา.......ED777361013TH

  3. คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล.......ED777361027TH

  4. คุณ วรรณภา  บุญโสภา.......ED777361035TH

  5. คุณ อภิรักษ์.......ED777361044TH

  6. คุณ มงคล  แซ่เจียง.......ED777361058TH

  7. พ.ต.ท. สมชาย  จำเริญขจรสุข.......ED777361061TH

  8. คุณ สุชาติ  ตาลุสา.......ED777361075TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 2 เมษายน 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 2 เมษายน 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ณัฏฐศักย์  บุญประเสริฐ.......ED748869497TH

  2. คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง.......ED748869506TH

  3. คุณ ลักษณา  ชัยวินี.......ED748869510TH

  4. คุณ จรินทร์รักษ์  นาควิโรจน์.......ED748869523TH

  5. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED748869537TH

  6. คุณ บัณฑิต  สะคำวัง.......ED748869545TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 30 มีนาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. พ.ต.ท. สมชาย  จำเริญขจรสุข.......ED748872575TH

  2. คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม.......ED748872584TH

  3. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED748872598TH

  4. คุณ ณรงค์ศักดิ์  ต่วนโล้.......ED748872607TH

  5. คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน.......ED748872615TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 25 มีนาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED727159055TH

  2. คุณ สมัย  พรสินธุเศรษฐ์.......ED727159069TH

  3. คุณ คิศ  เอี่ยมสำอางค์.......ED727159072TH

  4. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED727159086TH

  5. คุณ วรรณภา  บุญโสภา.......ED727159090TH

  6. คุณ สุธี  แก้วชะนะ.......ED727159109TH

  7. คุณ ณัฐวัตร  ลังกาพินธุ์.......ED727159112TH

  8. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED727159126TH

  9. คุณ ณัฏฐกร  เกตุนิธี.......ED727159130TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 19 มีนาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED727180574TH

  2. คุณ ไชยวัฒน์  อุ่มวงค์.......ED727180588TH

  3. คุณ เกวลี  เขื่อนแก้ว.......ED727180591TH

  4. คุณ ภูสิษฐ์  จ่างสิริ.......ED727180605TH

  5. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......ED727180614TH

  6. คุณ วิภาภรณ์  วชิมาเภท.......ED727180628TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 16 มีนาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. พ.ต.ท. สมชาย  จำเริญขจรสุข.......ED727160549TH

  2. คุณ อัตคราพล  ถนอม.......ED727160552TH

  3. คุณ กฤติเดช  คุ้มจันท์ดี.......ED727160566TH

  4. คุณ เรืองศักดิ์  เอี่ยมชัยภูมิ.......ED727160570TH

  5. คุณ อาร์เขต  ปรีชา.......ED727160583TH

  6. คุณ วรรณภา  บุญโสภา.......ED727160597TH

  7. คุณ ณัฐวุฒิ  พิริยะศุภกิจ.......ED727160606TH

  8. คุณ ณัฏฐศักย์  บุญประเสริฐ.......ED727160610TH

  9. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED727160623TH

10. คุณ ธานินทร์  อาทรธุระสุข.......ED727160637TH

11. คุณ ปัญญา  อยู่จงดีภภา.......ED727160645TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 9 มีนาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED709682929TH

  2. คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์.......ED709682932TH

  3. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED709682946TH

  4. คุณ ภิพบ  กาวิละ.......ED709682950TH

  5. คุณ เกียรติศักดิ์  สวัสดิภูมิ.......ED709682963TH

  6. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......ED709682977TH

  7. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED709682985TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 5 มีนาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เกวลี  เขื่อนแก้ว.......ED709605635TH

  2. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED709605649TH

  3. คุณ ภูสิษฐ์  จ่างสิริ.......ED709605652TH

  4. คุณ ธนธรณ์.......ED709605666TH

  5. คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง.......ED709605670TH

  6. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED709605683TH

  7. คุณ นธี  ฉิมฉวี.......ED709605697TH

  8. คุณ สุธี  แก้วชะนะ.......ED709605706TH

  9. คุณ ปิยสิทธิ์.......ED709605710TH

10. คุณ สรรเพชญ  ขุนนุช.......ED709605723TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 2 มีนาคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. ร.ต. วิรัช  แสงสิทธิ์.......ED684691233TH

  2. คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน.......ED684691247TH

  3. คุณ วริษฐา  เขียนเอี่ยม.......ED684691255TH

  4. คุณ ณัฐกร.......ED684691264TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED684618851TH

  2. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED684618865TH

  3. คุณ กิตติภัฎ  พงษ์พานิช.......ED684618879TH

  4. คุณ สุรเชษฐ  ปรักมาศ.......ED684618882TH

  5. คุณ วรรณภา  บุญโสภา.......ED684618896TH

  6. คุณ บัณฑิต  สะคำวัง.......ED684618905TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ภูสิษฐ์  จ่างสิริ.......ED684614293TH

  2. คุณ ลักษณา.......ED684614302TH

  3. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED684614316TH

  4. คุณ ปรีชา.......ED684614320TH

  5. คุณ รังสรรค์.......ED684614333TH

  6. คุณ พุฒิพัฒน์.......ED684614347TH

  7. คุณ จักรกฤช.......ED684614355TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED646492634TH

  2. คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง.......ED646492648TH

  3. คุณ พรชัย  โมฬี.......ED646492651TH

  4. คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม.......ED646492665TH

  5. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED646492679TH

  6. คุณ พงศ์ปณต  ราชโส.......ED646492682TH

  7. คุณ ภูสิษฐ์  จ่างสิริ.......ED646492696TH

  8. คุณ ณัฐวุฒิ  พิริยะศุภกิจ.......ED646492705TH

  9. คุณ วรรณภา  บุญโสภา.......ED646492719TH

10. คุณ เกวลี  เขื่อนแก้ว.......ED646492722TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง.......ED637380192TH

  2. คุณ ชัยณรงค์.......ED637380201TH

  3. คุณ ระมง  ทองมาลัย.......ED637380215TH

  4. คุณ พรหมบุตร  พรหมศรี.......ED637380229TH

  5. คุณ มงคล  แซ่เจียง.......ED637380232TH

  6. คุณ พงศกร  .......ED637380246TH

  7. คุณ ภูสิษฐ์  จ่างสิริ.......ED637380250TH

  8. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED637380263TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED649750765TH

  2. คุณ ลักษณา  ชัยวินี.......ED649750774TH

  3. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED649750788TH

  4. คุณ ปัญญา  อยู่จงดีภภา.......ED649750791TH

  5. คุณ อัครพล.......ED649750805TH

  6. คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง.......ED649750814TH

  7. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED649750828TH

  8. คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน.......ED649750831TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ.......ED644206075TH

  2. คุณ ปรีชา  ทิพย์มณฑา.......ED644206089TH

  3. คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง.......ED644206092TH

  4. คุณ พงศ์ปณต.......ED644206101TH

  5. คุณ ราตรี  ดีบู่.......ED644206115TH

  6. คุณ จักรกฤช  คุณเฉย.......ED644206129TH

  7. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED644206132TH

  8. คุณ เสฏฐศิษฐ์  ยงเขนยสิน.......ED644206146TH

  9. คุณ บัณฑิต  สะคำวัง.......ED644206150TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 29 มกราคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 29 มกราคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ปัญญา  อยู่จงดีภภา.......ED607483848TH

  2. คุณ นพรัตน์  ป้องคำรด.......ED607483851TH

  3. คุณ ณัฏฐศักย์  บุญประเสริฐ.......ED607483865TH

  4. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......ED607483879TH

  5. คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์.......ED607483882TH

  6. คุณ กฤติเดช  คุ้มจันท์ดี.......ED607483896TH

  7. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED607483905TH

  8. คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง.......ED607483919TH

  9. คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน.......ED607483922TH

10. คุณ ณัฐกร  กัณฐวงศ์.......ED607483936TH

11. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED607483940TH

12. คุณ ศุกลรัตน์  ธนฐิติภูวฉัตร์.......ED607483953TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 25 มกราคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 25 มกราคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ณัฐพล  มุกดา.......ED625108852TH

  2. คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง.......ED625108866TH

  3. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED625108870TH

  4. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED625108883TH

  5. คุณ เล็ก  เมืองชล.......ED625108897TH

  6. คุณ กิตติกรณ์  ภูเลาสิงห์.......ED625108906TH

  7. คุณ กิตติภัฏ  พงษ์พานิช.......ED625108910TH

  8. คุณ วุฒิกร  เตมียศร.......ED625108923TH

  9. คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ.......ED625108937TH

10. คุณ ภูสิษฐ์  จ่างสิริ.......ED625108945TH

11. คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี.......ED625108954TH

12. คุณ บัณฑิต  สะคำวัง.......ED625108985TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 20 มกราคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 20 มกราคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ธวัชชัย  ลิอั้ง.......ED60742596TH

  2. คุณ ปฏิพัทธ์  ยิ่งมหาศาล.......ED60742605TH

  3. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย.......ED60742619TH

  4. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED60742622TH

  5. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED60742636TH

  6. คุณ ประทีป  สุขสิตินันท์.......ED60742640TH

  7. คุณ ปิยสิทธิ์  ธรรมนิตยกุล.......ED60742653TH

  8. คุณ พงศ์ปณต  ราชโส.......ED60742667TH

  9. คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม.......ED60742675TH

10. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED60742684TH

11. คุณ นงนภัส  โพธิ์ศรี.......ED60742698TH

12. คุณ กมล  นาถมทอง.......ED60742707TH

13. คุณ เสฏฐศิษฎ์  ยงเขนยสิน.......ED60742715TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 15 มกราคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 15 มกราคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED607422906TH

  2. คุณ ณัฐวุฒิ  พิริยะศุภกิจ.......ED607422910TH

  3. คุณ ชัยณรงค์  นาชัยสินธุ์.......ED607422923TH

  4. คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์.......ED607422937TH

  5. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ.......ED607422945TH

  6. คุณ เกียรติศักดิ์  สวัสดิภูมิ.......ED607422954TH

  7. คุณ ชาคริต  บรรจงแต้ม.......ED607422968TH

  8. คุณ ณัฐพล  มุกดา.......ED607422971TH

  9. คุณ สุภัทท์.......ED607422985TH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 11 มกราคม 2564

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 11 มกราคม 2564)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ แอร์  ชุมพร.......ED584685306TH

  2. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล.......ED584685310TH

  3. คุณ ปิยสิทธิ์  ธรรมนิตยกุล.......ED584685323TH

  4. คุณ วิพล.......ED584685337TH

  5. คุณ เกียรติศักดิ์.......ED584685345TH

  6. คุณ ประวิทย์  วงศ์วารี.......ED584685354TH

  7. คุณ เทวา  โสภากุล.......ED584685368TH

  8. คุณ ธัญญ์รวี  ทวีพรสุริยโชติ.......ED584685371TH

Scroll