ข่าวสาร

ข่าว *แจ้งการ รับเข้า พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวัน* ปี 2564

2021-01-19


แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

  1. คุณ สรรเพชญ ขุนนุช.............ED676063660TH

  2. คุณ เกวลี เขื่อนแก้ว................820819005355

  3. คุณ ธวัชชัย ลิอั้ง....................EH014998272TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

  1. คุณ สุธี แก้วชนะ..................รหัสจางหาย

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

  1. คุณ ภูสิษฐ์ จ่างสิริ.................TH01201244AA3A

  2. คุณ นธี ฉิมฉวี......................EH228520942TH

  3. คุณ กรอบรูปธนาภา...............ED649928857TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

  1. คุณ เผ่าพงษ์ รอนไพริน..........TH012011Z0NH5B

  2. คุณ เทวา โสภากุล.................ED590356803TH

  3. คุณ ณัฐกร กัณธวงศ์..............EG454862225TH

  4. คุณ วิรัช แสงสิทธิ์..................RTLP000076090

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

  1. คุณ กิตติภัฏ พงษ์พานิช..........ED676206195TH

  2. คุณ เทวา โสภากุล.................ED590356410TH

  3. คุณ เพ็ญรัตน บุญก่อเกื้อ..........ED616986548TH

  4. คุณ เทวา โสภากุล..................ED463464068TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

  1. คุณ บัณฑิต สะคำวัง..............ED611134543TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

  1. คุณ สุรเชษฐ ปรักมาศ............RBTA000081942

  2. คุณ ปรีชา ทิพย์มณฑา...........ED645342956TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

  1. คุณ เทวา โสภากุล................EH521541053TH

  2. คุณ ปรีชา ทิพย์มณฑา...........ED645342956TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

  1. คุณ ภูสิษฐ์ จ่างสิริ...............TH012011CUJR1A

  2. คุณ พุฒิพัฒน์ กิตติศิริวัฒนกุล..EX398479652TH

  3. คุณ ลักษณา ชัยวินี..............EB375156804TH

  4. คุณ เทวา โสภากุล................ED463461203TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

  1. คุณ รังสรรค์ แก้วสมบูรณ์......RPDT000172369

  2. คุณ เทวา โสภากุล...............ED590369550TH

  3. คุณ จักรกฤช คุณเฉย...........ED611266408TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564

  1. คุณ พรชนก พลเสยา...........TWCR000001791PR

  2. คุณ เทวา โสภากุล...............ED590383083TH

  3. คุณ เทวา โสภากุล...............EH521810798TH

  4. คุณ ธวัชชัย ลิอั้ง.................ED579255745TH

  5. คุณ เพ็ญรัตน บุญก่อเกื้อ.......ED616965256TH

  6. คุณ นิพัทธ์ จิรสิริธรรม..........ED646937378TH

  7. คุณ วรรณาภา บุญโสภา........TH012010VKPB0A

  8. คุณ พงศ์ปณต ราชโส...........TH012010WJNR1A

  9. คุณ เกวลี เขื่อนแก้ว..............820781559861

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564

  1. คุณ ร้านบ็อกบ็อกหัวหิน.........TH012010HSWH5A

  2. คุณ ภูสิษฐ์ จ่างสิริ................TH012010JDK7A

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2564

  1. คุณ ธวัชชัย ลิอั้ง.................RDSH000085763

  2. คุณ เทวา โสภากุล...............ED463455865TH

  3. คุณ พงศกร ชิณหัวดง...........ED662800299TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2564

  1. คุณ เล็ก กำจัดปลวก.............120362475925

  2. คุณ พรหมบุตร พรหมศรี........ED581156171TH

  3. คุณ ภูสิษฐ์ จ่างสิริ................TH0120102AQ57B

  4. คุณ ชัยณรงค์ นาชัยสินธุ์.......ED632438823TH

  5. คุณ CHAR KYU PYIN........SMDN000051858

  6. คุณ เทวา โสภากุล................EH521813216TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564

  1. คุณ ร้านข้าวฟ้าง.................ED610571091TH

  2. คุณ เผ่าพงษ์ รอนไพริน.........TH0120ZMSAX6A

  3. คุณ เทวา โสภากุล................ED463453856TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2564

  1. คุณ ธวัชชัย ลิอั้ง.................EH014920202TH

  2. คุณ ลักษณา ชัยวินี..............EB374938668TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564

  1. คุณ ปัญญา อยู่จงดีภภา..........รหัสจางหาย

  2. คุณ อัตคราพล ถนอม............ED501444653TH

  3. คุณ เพ็ญรัตน บุญก่อเกื้อ........ED616942048TH

  4. คุณ เพ็ญรัตน บุญก่อเกื้อ........ED616942051TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564

  1. คุณ ธวัชชัย ลิอั้ง...................RDSH000085532

  2. คุณ เทวา โสภากุล.................EI904655621TH

  3. คุณ เทวเทพ สีระวัตร...............B03600A01

  4. คุณ ปรีชา ทิพย์มณฑา............ED645300488TH

  5. คุณ เสฏฐศิษฎ์ ยงเขนยสิน........ED582538852TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 30 มกราคม 2564

  1. คุณ พงศ์ปณต ราชโส.............ED581775930TH

  2. คุณ ณรงค์ ปลื้มใจ.................ED499327792TH

  3. คุณ บัณฑิต สะคำวัง...............ED611108676TH

  4. คุณ เทวา โสภากุล..................EI904655326TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 28 มกราคม 2564

  1. คุณ จักรกฤช คุณเฉย.............ED611224632TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 27 มกราคม 2564

  1. คุณ แป๊ะ โลหะกิจ..................ED614815951TH

  2. คุณ อดุลย์ คันทะเรศร์.............EI588151602TH

  3. คุณ ศุภชัย พึ่งไทย.................ED482488226TH

  4. คุณ เทวา โสภากุล..................ED463448710TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 26 มกราคม 2564

  1. คุณ เทวา โสภากุล.................EH316100530TH

  2. คุณ ณัฏฐ์ศักย์ บุญประเสริฐ......ED583059671TH

  3. คุณ ณัฐกร กัณชูวงศ์..............RSIT000958576

  4. คุณ เผ่าพงษ์ รอนไพริน...........TH0120YVD8T7A

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 23 มกราคม 2564

  1. คุณ ศุกลวัฒน์ ธนฐิติภูวฉัตร์....ED606205627TH

  2. คุณ นพรัตน์ ป้องคำรด...........ED554750200TH

  3. คุณ อดุลย์ คันทะเรศร์.............EI588147801TH

  4. คุณ ปัญญา อยู่จงดีภภา.........ED594090669TH

  5. คุณ เพ็ญรัตน บุญก่อเกื้อ........ED540796011TH

  6. คุณ ธวัชชัย ลิอั้ง.................EH014919456TH

  7. คุณ เทวา โสภากุล...............EI904654498TH

  8. คุณ เทวา โสภากุล...............ED463446339TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 21 มกราคม 2564

  1. คุณ บัณฑิต สะคำวัง..............ED611102205TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 20 มกราคม 2564

  1. คุณ ณัฐพล มุกดา................TH0120Y7CZQ1A

  2. คุณ ร้านป๊อปป๊อป.................SP164680262

  3. คุณ ปัญญา อยู่จงดีภภา.........ED534373345TH

  4. คุณ กิตติกรณ์ ภูเลาสิงห์.........ED460096466TH

  5. คุณ ธวัชชัย ลิอั้ง..................RDSH000085131

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 19 มกราคม 2564

  1. คุณ ณัฐพล มุกดา................TH0120Y37412A

  2. คุณ วุฒิกร (เฮียฮั้ว ศรีราชา)..ED583072148TH

  3. คุณ วุฒิกร (เฮียฮั้ว ศรีราชา)..ED583072457TH

  4. คุณ วุฒิกร (เฮียฮั้ว ศรีราชา)..ED583053740TH

  5. คุณ เทวา โสภากุล...............EI904654127TH

  6. คุณ กิตติภัฎ พงษ์พานิช........ED575741353TH

  7. คุณ ณรงค์ศักดิ์ กุลวงศ์คเณศ.ED433766379TH

  8. คุณ ร้านข้าวฟ้าง.................ED553588511TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 18 มกราคม 2564

  1. คุณ ประวิทย์.......................ED594539501TH

  2. คุณ ภูสิษฐ์ จ่างสิริ.................SP163642325

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 16 มกราคม 2564

  1. คุณ เทวา โสภากุล.................ED463442513TH

  2. คุณ ปฏิพัทธ์ ยิ่งมหาศาล.........EG394567762TH

  3. คุณ เพ็ญรัตน บุญก่อเกื้อ.........ED540780935TH

  4. คุณ เทวา โสภากุล.................EI904653807TH

  5. คุณ ธวัชชัย ลิอั้ง...................EH014918985TH

  6. คุณ นงนภัส โพธิ์ศรี................ED51937694TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 14 มกราคม 2564

  1. คุณ นิพัทธ์ จิรสิริธรรม.............ED583337905TH

  2. คุณ ปิยสิทธิ์ ธรรมนิตยกุล.........ED483889795TH

  3. คุณ กมล นาถมทอง................ED605000613TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 13 มกราคม 2564

  1. คุณ เทวา โสภากุล..................ED463440680TH

  2. คุณ ประทีป สุขสิตินันท์............ED560784318TH

  3. คุณ ร้านข้าวฟ้าง....................ED553539011TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 12 มกราคม 2564

  1. คุณ พงศ์ปณต.......................TH0120XAW7S2A

  2. คุณ ธวัชชัย ลิอั้ง....................TH0120XDOAR1B

  3. คุณ ปฏิพัทธ์ ยิ่งมหาศาล...........EG394565877TH

  4. คุณ เทวา โสภากุล...................EI904653387TH

  5. คุณ ศุภชัย พึ่งไทย..................ED482457453TH

  6. คุณ เสฏฐศิษฎ์ ยงเขนยสิน..........ED587415722TH

  7. คุณ เพ็ญรัตน บุญก่อเกื้อ............ED540775379TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 11 มกราคม 2564

  1. คุณ ณัฐพล มุกดา...................TH0120X84DX6A

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 9 มกราคม 2564

  1. คุณ เพ็ญรัตน บุญก่อเกื้อ............ED540772695TH

  2. คุณ เทวา โสภากุล....................EI904652727TH

  3. คุณ เทวา โสภากุล....................ED514674394TH

  4. คุณ ธนวัฒน์ ใจวงศ์ยะ...............ED463438536TH

  5. คุณ เกียรติศักดิ์ สวัสดิภูมิ...........EH329019987TH

  6. คุณ อดุลย์ คันทะเรศร์................EI588145292TH

  7. คุณ ชาคริต บรรจงแต้ม..............ED456792876TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 7 มกราคม 2564

  1. คุณ ร้านพิริยะการพิมพ์ (โอ้)......TH0120WWFHU6A

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 6 มกราคม 2564

  1. คุณ ณัฐพล มุกดา...................ED110756260TH

  2. คุณ สุภัทท์ กุลนาถศิริ...............QSV0000585449

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 5 มกราคม 2564

  1. คุณ ธวัชชัย ลิอั้ง.....................RDSH000084475

  2. คุณ สุนีย์ ทิพย์มณีกุล...............ED568319079TH

  3. คุณ ชัยณรงค์ นาชัยสินธุ์...........ED555522977TH

  4. คุณ เทวา โสภากุล...................EI904651182TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 4 มกราคม 2564

  1. คุณ ปิยสิทธิ์ ธรรมนิตยกุล..........ED483880164TH

  2. คุณ ประวิทย์..........................ED535974686TH

  3. คุณ เทวา โสภากุล...................EH520583879TH

  4. คุณ ร้านข้าวฟ้าง.....................ED493293614TH

  5. คุณ ประกาศิต ยอดเจริญ...........ED547931382TH

Scroll