ข่าวสาร

ข่าว แจ้งรายการ *รับเข้าพัสดุ ประจำวัน* ปี 2566

2023-01-03


แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2566

 1. คุณ จรัญ พิมปรุ...................ED212822980TH

 2. คุณ ณัฎฐศักย์ บุญประเสริฐ.....ED307869721TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2566

 1. คุณ ธานาธร นันทวรากร..........ED328814555TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 31 มกราคม 2566

 1. คุณ ธนบดี..........................BKEN0002021633A

 2. คุณ เทวเทพ สีระวัตร.............66850657626764

 3. คุณ ภูสิษฐ์ จ่างสิริ..................ED275689071TH

 4. คุณ เทวเทพ สีระวัตร..............66850659433651

 5. คุณ ศุภชัย พึ่งไทย.................ED257358382TH

 6. คุณ เพ็ญรัตน บุญก่อเกื้อ..........ED257284804TH

 7. คุณ บอส สุขสวัสดิ์..................EB755920594TH

 8. คุณ นธี ฉิมฉวี........................EH235554990TH

 9. คุณ เทวา โสภากุล...................ED306238009TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 24 มกราคม 2566

 1. คุณ เทวา โสภากุล................ED194129315TH

 2. ร้านข้าวฟ้าง........................ED300640510TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 21 มกราคม 2566

 1. คุณ จันทนา สีนีราช...............ED313322603TH

 2. คุณ ชัยณรงค์ นาชัยสินธุ์........TH01203PTC876A

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 20 มกราคม 2566

 1. คุณ วันชัย นาคสังข์...............TH01203PKHRR6B

 2. คุณ ช่อหทัย ไวดี...................ED258799837TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 19 มกราคม 2566

 1. คุณ มณฑล เกลี้ยงกลม............ED235095605TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 18 มกราคม 2566

 1. คุณ เทวา โสภากุล..................ED284321489TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 17 มกราคม 2566

 1. คุณ ธนภัทร ธานัตถ์โชติภณ.......ED280270574TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 16 มกราคม 2566

 1. คุณ วรพจน์ แสงระ..................ED275143989TH

 2. คุณ เทวา โสภากุล...................ED300912694TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 13 มกราคม 2566

 1. คุณ สุธี แก้วชนะ.....................ED286814518TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 12 มกราคม 2566

 1. คุณ ปิยคเณศ สืบสถิตจิรวงศ์......SFX138900015619

 2. คุณ ข้าวฟ้าง..........................ED290738614TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 11 มกราคม 2566

 1. คุณ ทศพร เคยเค้า...................EG444891125TH

 2. คุณ นิพัทธ์ จิรสิริธรรม...............ED130751955TH

 3. คุณ บัณฑิต สะคำวัง.................ED177380943TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 10 มกราคม 2566

 1. คุณ อนุสรณ์ ยงวรรณกร.............ED183236945TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 09 มกราคม 2566

 1. คุณ สุรศักดิ์ เสวก.....................ED090437110TH

 2. คุณ ประเดิม ศรีสมบูรณ์..............ED295005482TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 07 มกราคม 2566

 1. คุณ ชัยณรงค์ นาชัยสินธุ์.............TH01203MVH164A

 2. คุณ สุภัทท์ กุลนาถศิริ.................RSKH0000926806Z

 3. คุณ เผ่าพงษ์ รอนไพริน...............ED234447019TH

 4. คุณ พิมภัทรี บุญโสภา.................ED155032371TH

 5. คุณ เทวา โสภากุล.....................ED258763483TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 06 มกราคม 2566

 1. คุณ เทวา โสภากุล.....................ED284303658TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 05 มกราคม 2566

 1. คุณ ธานาธร นันทวรากร..............ED275119874TH

 2. คุณ เกวลี เขื่อนแก้ว...................822808692801

 3. คุณ ศุภชัย พึ่งไทย.....................ED257317048TH

 4. คุณ ถาวร บุญอาจ......................ED018516727TH

 5. คุณ พิมภัทรี บุญโสภา.................ED155030693TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 04 มกราคม 2566

 1. คุณ สุนีย์ ทิพย์มณีกุล.................ED286123101TH

 2. คุณ เพ็ญรัตน บุญก่อเกื้อ.............ED257233008TH

 3. คุณ ณัฎฐศักย์ บุญประเสริฐ..........ED269360905TH

 4. คุณ ศุภกร สมพฤกษ์..................ED258746661TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 03 มกราคม 2566

 1. คุณ พิมภัทรี บุญโสภา................ED234320786TH

 2. คุณ ธีระพล ใยดี.......................ED214307746TH

 3. คุณ ธนวัฒน์ ใจวงศ์ยะ................ED258746233TH

 4. พ.ต.ท.สมชาย จำเริญขจรสุข.......ED247237858TH

Scroll