ข่าวสาร

ข่าว แจ้งรายการ *ส่งกลับพัสดุ EMS ประจำวัน* ปี 2566

2023-01-19


บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 19 มกราคม 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 19 มกราคม 2566)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ...........EDTH

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการส่งกลับพัสดุ  ประจำวันที่ 11 มกราคม 2566

(พัสดุถึงสำนักงานไปรษณีย์ วันที่ 11 มกราคม 2566)  มีรายการดังต่อไปนี้...

  1. คุณ ถาวร  บุญอาจ...........ED308132028TH

  2. คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย...........ED308132031TH

  3. คุณ ธานาธร  นันทวรากร...........ED308132045TH

  4. คุณ เทวา  โสภากุล...........ED308132059TH

  5. คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล...........ED308132062TH

  6. คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา...........ED308132076TH

  7. คุณ ณัฏฐศักย์  บุญประเสริฐ...........ED308132080TH

  8. พ.ต.ท. สมชาย  จำเริญขจรสุข...........ED308132093TH

  9. คุณ ชัยณรงค์...........ED308132102TH

10. คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ...........ED308132116TH

11. คุณ เกวลี  เขื่อนแก้ว...........ED308132120TH

12. คุณ สุภัทท์  กุลนาถศิริ...........ED308132133TH

13. คุณ ธีระพล  ใยดี...........ED308132147TH

14. คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน...........ED308132155TH

15. คุณ ศุภกร  สมพฤกษ์...........ED308132164TH

Scroll