ข่าวสาร

ข่าว แจ้งรายการ *รับเข้าพัสดุ ประจำวัน* ปี 2567

2024-01-03


แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 04 มีนาคม 2567

 1. คุณ เผ่าพงษ์ รอนไพริน.........ED271081246TH

 2. คุณ เผ่าพงษ์ รอนไพริน.........ED271090662TH

 3. คุณ ตันติกรณ์ ตันติพรหิรัณย์..ED327210301TH

 4. คุณ ธนวัฒน์ ใจวงศ์ยะ...........ED103658148TH

 5. คุณ ร้านข้าวฟ่าง..................ED313490589TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 01 มีนาคม 2567

 1. คุณ เทวัญ ฉวางวงศานุกุล....ED129251453TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

 1. คุณ บัณฑิต สะคำวัง...........ED123810004TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

 1. คุณ ชัชนันท์ โชติรัตน์.........ED082916224TH

 2. คุณ ปริญ กลิ่นกุล..............ED169728635TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

 1. คุณ อรรถพล ทองยัง..........KBMJ200060528GE

 2. คุณ ธนวัฒน์ ใจวงศ์ยะ........ED151461517TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

 1. คุณ ปัญญา ศรีสุดาวรรณ.....ED324708812TH

 2. คุณ เผ่าพงษ์ รอนไพริน.......ED271070288TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

 1. คุณ ศุภชัย พึ่งไทย...........TH01205A3K8C0A1

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

 1. คุณ สุภัทท์ กุลนาถศิริ.........ED087075778TH

 2. คุณ นิคม สัณท์สุภัค...........ED320302895TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

 1. คุณ เพ็ญรัตน บุญก่อเกื้อ.....ED225996407TH

 2. คุณ ชัชนันท์ โชธิรัตน์.........ED312114428TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

 1. คุณ ณรงค์ ปลื้มใจ............ED251496200TH

 2. คุณ ธนวัฒน์ ใจวงศ์ยะ........ED151460746TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

 1. Bao Er..........................OB296913912TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

 1. คุณ พิมภัทรี บุญโสภา.........KBNAY00013745YL

 2. คุณ ชานุกรณ์ บุตตา...........TH012058KNP78A1

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

 1. คุณ องอาจ นิลสุวรรณ.........ED109248906TH

 2. คุณ เผ่าพงษ์ รอนไพริน........ED271050938TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2567

 1. คุณ ห้องพระคุณเตย............ED272987765TH

 2. คุณ ชัยณรงค์ นาชัยสินธุ์......TH01205820VH3A1

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2567

 1. คุณ ปิยสิทธิ์ ธรรมนิตยกุล......ED091897832TH

 2. คุณ จักรพันธ์ ขันสาคร..........ED222122766TH

 3. คุณ สุภัทท์ กุลนาถศิริ...........ED087070458TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2567

 1. คุณ ธนวัฒน์ ใจวงศ์ยะ.........ED271024337TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2567

 1. คุณ วารุฒ จันทรคูณผล......ED217532074TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2567

 1. คุณ ธนวัฒน์ ใจวงศ์ยะ.........ED281127336TH

 2. คุณ ประเดิม ศรีสมบูรณ์.......ED116177856TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2567

 1. คุณ เสฏฐศัษฎ์ ยงเขนยสิน.....ED264756257TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567

 1. ผศ.ญาธิปกร ธีระภัทรพลชัย...TH012056RTT04A1

 2. คุณ พิมภัทรี บุญโสภา..........KBNAY00013551T8

 3. คุณ บัณฑิต สะคำวัง.............ED123805826TH

 4. คุณ ข้าวฟ่าง......................ED267861890TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 30 มกราคม 2567

 1. คุณ ศุภชัย พึ่งไทย..............TH0120561JY46A1

 2. คุณ ณรงค์ศักดิ์ ต่วนโล้..........ED170715735TH

 3. คุณ ชานุกรณ์ บุตตา.............ED156131883TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 25 มกราคม 2567

 1. คุณ อ้อม พัชรินทร์...............EM558240462TH

 2. คุณ องอาจ นิลสุวรรณ..........ED109241749TH

 3. คุณ นิภาพร ทิมินกุล.............ED254456006TH

 4. คุณ จักรพันธ์ ขันสาคร..........ED064817675TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 24 มกราคม 2567

 1. คุณ เพ็ญรัตน บุญก่อเกื้อ........ED225934891TH

 2. คุณ ณัฐพล มุกดา................ED224407125TH

 3. คุณ เทวา โสภากุล................ED259606983TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 23 มกราคม 2567

 1. คุณ เผ่าพงษ์ รอนไพริน.........ED151476595TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 22 มกราคม 2567

 1. คุณ เผ่าพงษ์ รอนไพริน.........ED271000154TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 17 มกราคม 2567

 1. คุณ ธนวัฒน์ ใจวงศ์ยะ...........ED122229932TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 16 มกราคม 2567

 1. คุณ ประเวชย์ บุญศรี...........ED098628490TH

 2. คุณ พิมภัทรี บุญโสภา..........KBNAY00013248AW

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 15 มกราคม 2567

 1. คุณ สุนีย์ ทิพย์มณีกุล...........ED120020231TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 13 มกราคม 2567

 1. คุณ พลช ภู่วิริยะกิจ..............ED231712973TH

 2. คุณ ธนวัฒน์ ใจวงศ์ยะ...........ED103628755TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 12 มกราคม 2567

 1. คุณ ภูสิษฐ์ จ่างสิริ.................ED250213065TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 11 มกราคม 2567

 1. คุณ เตย.............................ED151887313TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 10 มกราคม 2567

 1. คุณ อรรถภูมิ ไฝเครือ.............ED242823533TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 09 มกราคม 2567

 1. คุณ เผ่าพงษ์ รอนไพริน............ED137708594TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 08 มกราคม 2567

 1. คุณ ศราวุธ จันทะวงษ์...............ED048259576TH

 2. คุณ ธานาธร นันทวรากร............ED078177663TH

 3. คุณ ข้าวฟ่าง..........................ED163306072TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 06 มกราคม 2567

 1. คุณ พิมภัทรี บุญโสภา...............KBNAY000130434Q

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 05 มกราคม 2567

 1. คุณ วารุฒ จันทรคูณผล.............ED151911088TH

 2. คุณ ณัฎฐศักย์ บุญประเสริฐ.........ED133084377TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 04 มกราคม 2567

 1. พระไพรินทร์ อ่อนโพธิ์แก้ว...........ED162302397TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 03 มกราคม 2567

 1. คุณ สายันณ์............................828427894910

 2. คุณ ศุภชัย พึ่งไทย....................TH012052KK3Y8A1

 3. คุณ เผ่าพงษ์ รอนไพริน..............ED151414503TH

 4. สามเณร กิตติโชค ป้อมสุวรรณ.....ED099217972TH

Scroll