ข่าวสาร

ข่าว แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่อง ที่ขอออกใบรับรองพระแท้ ปี 2567

2024-01-09


ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "มกราคม" 2567  มีรายละเอียดดังนี้...

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B010367-1/2    คุณ เทวัญ  ฉวางวงศานุกูล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "กุมภาพันธ์" 2567  มีรายละเอียดดังนี้...

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B010267-1/1    คุณ พลชัย  ศรีธนกฤช  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    2.B010267-2/1    ผศ.ญาธิปกร  ธีระภัทรพลชัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    3.B010267-3/1    คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    4.B010267-4/8    พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

    5.B010267-5/8    เค อี อี  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

    6.B010267-6/4    Yinghua  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

    7.B030267-1/2    คุณ เสฎฐศิษฐ์  ยงเขนยสิน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    8.B050267-1/2    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    9.B060267-1/1    คุณ วารุฒ  จันทรคูณผล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  10.B080267-1/2    คุณ ปิยสิทธิ์  ธรรมนิตยกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  11.B080267-2/1    คุณ จักรพันธ์  ขันสาคร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  12.B080267-3/1    MR.JEFF THAM  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  13.B090267-1/3    ห้องพระคุณเตย  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  14.B090267-2/1    คุณ กิตติ  เพ็ญสุข  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  15.B120267-1/1    คุณ องอาจ  นิลสุวรรณ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  16.B120267-2/2    คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  17.B140267-1/1    คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  18.B140267-2/1    คุณ ชานุกรณ์  บุตตา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  19.B150267-1/18  Bao Er  ส่งตรวจสอบ 18 รายการ, แท้ 17, ไม่แท้ 1 รายการ

  20.B160267-1/2    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  21.B190267-1/1    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  22.B190267-2/2    คุณ ชัชนันท์  โชติรัตน์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  23.B210267-1/2    คุณ กฤษสุวรรณ  ปุจฉาการ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  24.B210267-2/2    คุณ สุภัทท์  กุลนาถศิริ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  25.B210267-3/7    คุณ นิคม  สัณห์สุภัค  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 5 รายการ

  26.B240267-1/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "มกราคม" 2567  มีรายละเอียดดังนี้...

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B030167-1/1    คุณ สายันณ์  สองหลง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    2.B030167-2/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    3.B030167-3/3    คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

    4.B030167-4/4    คุณ สมศักดิ์  บัวเมือง  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

    5.B040167-1/4    พระไพรินทร์  อ่อนโพธิ์แก้ว  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

    6.B050167-1/5    คุณ รุฒ  จันทร  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, ไม่แท้ 5 รายการ

    7.B060167-1/1    คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    8.B080167-1/2    คุณ ศราวุธ  จันทะวงษ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    9.B080167-2/1    คุณ ธานาธร  นันทวรากร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  10.B080167-3/6    เค อี อี  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  11.B090167-1/1    คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  12.B100167-1/1    คุณ ประดิษฐ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  13.B110167-1/3    ห้องพระคุณเตย  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  14.B120167-1/1    Fo Yuen Hing  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  15.B130167-1/1    คุณ พลช  ภูวิริยะกิจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  16.B150167-1/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  17.B160167-1/2    คุณ ประเวชย์  บุญศรี  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  18.B160167-2/1    คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  19.B170167-1/2    คุณ พลชัย  ศรีธนกฤช  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  20.B220167-1/2    Luoxiaohong  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  21.B220167-2/3    คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  22.B230167-1/3    คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  23.B240167-1/3    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  24.B240167-2/1    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  25.B250167-1/1    คุณ เอนก  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  26.B250167-2/1    คุณ จักรพันธ์  ขันสาคร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  27.B250167-3/2    คุณ องอาจ  นิลสุวรรณ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  28.B250167-4/1    พี เทา เทา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  29.B300167-1/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  30.B300167-2/1    คุณ ณรงค์ศักดิ์  ต่วนโล้  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  31.B300167-3/2    คุณ ชานุกรณ์  บุตตา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

Scroll