รายการพระเครื่อง

ชื่อ พระกริ่งอินทปัญโญ พระอาจารย์ นะดี เนื้อนวะโลหะ แก่เงิน แยกชุดกรรมการ No.179 สภาพสวย หล่อเต็ม จมูกสรพงษ์ สร้าง399องค์ ความยิ่งใหญ่และความสุดยอดของพระกริ่งรุ่นแรก รุ่นเดียว ที่สร้างอย่างเป็นทางการ
ชื่อพระ พระกริ่งอินทปัญโญ พระอาจารย์ นะดี เนื้อนวะโลหะ แก่เงิน แยกชุดกรรมการ No.179 สภาพสวย หล่อเต็ม จมูกสรพงษ์ สร้าง399องค์ ความยิ่งใหญ่และความสุดยอดของพระกริ่งรุ่นแรก รุ่นเดียว ที่สร้างอย่างเป็นทางการ
รายละเอียดพระ พระกริ่งอินทปัญโญ พระอาจารย์ นะดี  เนื้อนวะโลหะ แก่เงิน แยกชุดกรรมการ No.179 สภาพสวย หล่อเต็ม จมูกสรพงษ์ สร้าง399องค์ ความยิ่งใหญ่และความสุดยอดของพระกริ่งรุ่นแรก รุ่นเดียว ที่สร้างอย่างเป็นทางการ

*****พระกริ่งพระชัยวัฒน์อินทปัญโญ*****
พระยันต์ ๑๐๘ และนะปถมัง ๑๔ นะ เป็นตำรับการสร้างพระกริ่งพระชัยวัฒน์
พระยันต์ ๑๐๘ ประกอบด้วย ๑.ยันต์ปทุมจักร์ ๒.ยันต์ปทุมจักร์ ๓.ยันต์ปทุมจักร์ ๔.ยันต์ปทุมจักร์ ๕.ยันต์ปทุมจักร์ ๖.ยันต์ภคะวัมปติ ๗.ยันต์ภคะวัมปติ ๘.ยันต์ภคะวัมปติ ๙.ยันต์ภคะวัมปติ ๑๐.ยันต์ภคะวัมปติ ๑๑.ยันต์กันภัย ๑๒.ยันต์กันภัย ๑๓.ยันต์กันภัย ๑๔.ยันต์กันภัย ๑๕.ยันต์กันภัย ๑๖.ยันต์พระไตรสะณาคม ๑๗.ยันต์พระไตรสะณาคม ๑๘.ยันต์พระไตรสะณาคม ๑๙.ยันต์พระไตรสะณาคม ๒๐.ยันต์พระจตุราริย์สัจจ์
๒๑.ยันต์พระจตุราริย์สัจจ์ ๒๓.ยันต์จักรศิรโลกย์ ๒๔.ยันต์จักรศิริโลกย์ ๒๕.ยันต์จักรศิริโลกย์ ๒๖.ยันต์จักรศิริโลกย์ ๒๗.ยันต์จักรศิริโลกย์ ๒๘.ยันต์จักรศิริโลกย์ ๒๙.ยันต์จักรศิริโลกย์ ๓๐.ยันต์จักรศิริโลกย์ ๓๑.ยันต์จักรศิริโลกย์ ๓๒.ยันต์มงกุฎพระเจ้า ๓๓.ยันต์พระบาระมี ๓๐ ทัศ ๓๔.ยันต์มหาละลวย ๓๕.ยันต์มหาละลวย ๓๖.ยันต์ปกมังพระเจ้า ๕ พระองค์ ๓๗.ยันต์ปกมังพระเจ้า ๕ พระองค์ ๓๘.ยันต์ปกมังพระเจ้า ๕ พระองค์ ๓๙.ยันต์ปกมังพระเจ้า ๕ พระองค์ ๔๐. ยันต์ปกมังพระเจ้า ๕ พระองค์
๔๑.ยันต์พระยันต์องครักษ์ ๔๒.ยันต์พระยันต์องครักษ์ ๔๓.ยันต์พระยันต์องครักษ์ ๔๔.ยันต์พระยันต์องครักษ์ ๔๕. ยันต์โสฬสมงคล ๔๖.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๑ ๔๗. ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๒ ๔๘.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๓ ๔๙.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๔ ๕๐.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๕ ๕๑.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๖ ๕๒.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๗ ๕๓.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๘ ๕๔. ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๙ ๕๕.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๑๐ ๕๖.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๑๑ ๕๗.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๑๒ ๕๘.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๑๓ ๕๙.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๑๔ ๖๐.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๑๕
๖๑.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๑๖ ๖๒.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๑๗ ๖๓.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๑๘ ๖๔.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๑๙ ๖๕.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๒๐ ๖๖.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๒๑ ๖๗.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๒๒ ๖๘.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๒๓ ๖๙.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๒๔ ๗๐.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๒๕ ๗๑.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๒๖ ๗๒.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๒๗ ๗๓.ยันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ๒๘ ๗๔.ยันต์กันโจรกันภัยทั้งปวง ๗๕.ยันต์ ๗ พุทธคุณ ๑ ๗๖.ยันต์ ๗ พุทธคุณ ๒ ๗๗.ยันต์ ๗ พุทธคุณ ๓ ๗๘.ยันต์ ๗ พุทธคุณ ๔ ๗๙.ยันต์ ๗ พุทธคุณ ๕ ๘๐.ยันต์ ๗ พุทธคุณ ๖
๘๑.ยันต์ ๗ พุทธคุณ ๗ ๘๒.ยันต์กันอมนุษย์ ๘๓.ยันต์กันอมนุษย์ ๘๔.ยันต์กัมหมี ๘๕.ยันต์กันช้าง ๘๖.ยันต์กันเสนียด ๘๗.ยันต์กันเสนียด ๘๘.ยันต์ทำความชนะ ๘๙.ยันต์ทำความชนะ ๙๐.ยันต์กันธนูหน้าไม้ ๙๑.ยันต์กันธนูหน้าไม้ ๙๒.ยันต์กันฟืนไฟ ๙๓.ยันต์กันโจร ๙๔.ยันต์กันคุณ ๙๕. ยันต์กันทั้งปวง ๙๖.ยันต์กันหมอกควัน ๙๗.ยันต์กันหมอกควัน ๙๘.ยันต์กันหมอกควัน ๙๙.ยันต์กันหมอกควัน ๑๐๐. ยันต์กันผี
๑๐๑.ยันต์กันอุบาทว์ ๑๐๒.ยันต์กันหอกดาบ ๑๐๓.ยันต์กันแรดและควาย ๑๐๔.ยันต์รวมพระยันต์ ๑๐๕.ยันต์รวมพระยันต์ ๑๐๖.ยันต์รวมพระยันต์ ๑๐๗.ยันต์ชรฎามหาพรหม และ ๑๐๘.ยันต์จตุโร
ส่วนยันต์ นะปถมัง ๑๔ นะ ประกอบด้วย ๑.ยันต์นะครอบจักรวาล ๒.ยันต์นะนาคบาศ ๓.ยันต์นะบังเมฆา ๔.ยันต์นะกำจัด ๕.ยันต์นะกำจาย ๖.ยันต์นะทน ๗.ยันต์นะบริชาทุกทิศ ๘.ยันต์นะบังไตรภพ ๙.ยันต์นะบังสมุด ๑๐.ยันต์นะปิด ๑๑.ยันต์นะปิดอากาศ ๑๒.ยันต์นะล้อม ๑๓.ยันต์วะชิราวุธ และ ๑๔.ยันต์นะสะท้านดินไหว
ในส่วนของยันต์ปทุมจักร์หรือยันต์ดอกบัวที่มีถึง ๕ ยันต์ หลายคนอาจจะเข้าใจว่าทุกตัวเขียนเหมือนกัน แต่ความจริงแล้ว ไม่เหมือนกัน แต่ละยันต์จะบรรจุอักขระยันต์ เรียงกันดังนี้ คือ นะ โม พุท ธา ยะ ซึ่งเป็นยันต์พระเจ้า ๕ พระองค์ คือ นะ-พระกุกกุสันโธ โม-พระโกนาคมน์ พุท-พระกัสสะเถระ ธา-พระศรีศากมุนี ยะ-พระศรีอริยะเมตเตยโย
นอกจากนี้แล้วยังมียันต์พระเจ้า ๒๘ พระองค์ ที่เรียกเหมือนกัน แต่ในตัวยันต์จริงๆ แล้วเขียนไม่เหมือนกัน อักขระยันต์ที่เขียนอยู่ในยันต์แต่ละยันต์ ๒๘ ตัว ประกอบด้วย ตัง เม สะ ธิ โก มัง สุ เร โส อะ ปะ นา ปะ สุ สุ ปิ อะ ธะ สิ ติ ปุ วิ สิ เว กะ โก กะ โค ส่วนรอบนอกเขียนด้วยตัวเลข โสฬสมงคล ตรีนิสิงเห และ จัตตุโร
ยันต์ทั้งหมดนี้มีพุทธคุณครอบจักรวาล เช่น ป้องกันสรรพอาวุธทั้งปวง กันสรรพโรค มีคุณหาที่สุดมิได้ กันภัยต่างๆ ป้องกันอุบัติภัย อุดมมงคล แคล้วคลาดอาวุธทั้งปวง เสริมสร้างสิริมงคล ทำให้บังเกิดทรัพย์ เสริมสร้างตบะเดชะ เมตตามหานิยม คุ้มภัยอันตรายทั้ง ๔ ทิศ กันโจรทั้งปวง กันอมนุษย์ สัตว์ร้าย เขี้ยวงา กันเสนียด ชนะความ ด้วยเหตุนี้จึงมีความเชื่อว่าพระกริ่งสามารถคุ้มครองได้ครอบจักรวาล ทำน้ำมนต์ได้ กันผี กันภัยต่างๆ ฯลฯ
หมวดหมู่ พระกริ่ง
ร้านพระ

ทองบ้านใน พระเครื่อง

เบอร์โทรศัพท์ 084-746-1623
เมื่อวันที่ 2021-08-09
ยอดเข้าชม 507 ครั้ง
สถานะ โชว์พระ
Scroll