กฎและระเบียบการใช้งาน

กฎและระเบียบการใช้งาน

 

กฎ ระเบียบ เว็บไซต์ www.นิตยสารพระท่าพระจันทร์.com

1.การสมัครสมาชิกทั่วไป

1.1 ผู้สมัครสมาชิกต้องยอมรับกติกาและข้อบังคับกฎของทางเว็บไซต์นิตยสารพระท่าพระจันทร์และต้องผ่านการรับรองตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากทางทีมงานแล้วจึงจะสามารถทำธุรกรรมใดๆ ในเว็บไซต์ ของทางบริษัทฯได้

2.กฎ กติกา มารยาท

2.1 ห้ามพาดพิงหรือแสดงข้อความอันเป็นการเสียดสีหรือหมิ่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเด็ดขาด

2.2 ห้ามใช้คำหยาบคาย ด่าทอ  เสียดสี หรือ ทำให้เกิดความสับสน แก่สมาชิกและเว็บไซต์

2.3 ไม่ควรหมิ่นประมาทบุคคลที่สาม หรือนำเรื่องเท็จมาใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น เพราะท่านอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาได้

2.4 ควรเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน จะทำให้เกิดความสงบสุขในสังคม

2.5 โปรดอย่าเจตนาหลอกลวง ฉ้อโกง ในเว็บเพราะชื่อของท่านจะถูกบันทึกลงในระบบ บัญชีดำ ซึ่งจะเสียโอกาสในการทำธุรกิจ

ผ่านระบบอินเตอร์เน็ทในอนาคต และ มี โอกาสถูกดำเนินคดี ได้

2.6 ค้าขายประกอบธุรกรรม อย่างซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา เพื่อเพิ่มความมีมาตรฐานต่อเว็บไซต์ และ ชื่อเสียงของตัวท่านเอง

2.7 การกระทำใดใดที่ผิดกฎหมายทางเว็บไม่มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องทั้งสิ้น เป็นความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนตามข้อกฎหมาย

2.8 หากสมาชิกท่านใดไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกาของเว็บไซต์ หรือมีพฤติกรรมหรือกระทำการใดๆ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ สร้างความแตกแยก ทำให้เกิดความเข้าใจผิดให้กับสมาชิกฯและเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์จะมีการเพิกถอนการเป็นสมาชิกถาวรได้ โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้นและจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆหรือค่าธรรมเนียมใดๆ คืน จากทางเว็บไซต์ฯ โดยการพิจารณาของเว็บไซต์ฯถือเป็นที่สิ้นสุด

     

 ภายใต้ระเบียบการใช้เว็บไซต์ตามสัญญานี้ เราให้สิทธิไม่เด็ดขาด ไม่อาจโอนได้ สิทธิจำกัดในการใช้และแสดงซ้ำไซต์นี้ รวมถึง ข้อมูลต่างๆบนไซต์ ท่านตกลงที่จะไม่รบกวนหรือพยายามรบกวนการดำเนินงานของไซต์นี้แต่อย่างใด เราอนุญาตให้ท่านดูและนำข้อมูล ("เอกสาร") ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ("ไซต์") นี้เพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว และไม่ใช้เพื่อเชิงพาณิชย์ การอนุญาตนี้ ไม่ถือเป็น การโอนกรรมสิทธิ์ในเอกสารและสำเนาเอกสาร อีกทั้งยังคงมีข้อห้ามดังนี้

        - ท่านจะต้องเก็บ บรรดาคำประกาศ เรื่องลิขสิทธิ์และเรื่องสิทธิอื่นๆ สำหรับเอกสารเหล่านั้นไว้ด้วย
        - ท่านต้องไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารหรือผลิตเพิ่มหรือแสดงเอกสารดังกล่าว ในที่สาธารณะ แจกจ่าย หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือเพื่อการสาธารณะ และ
        - ท่านจะต้องไม่โอนเอกสารนี้ให้กับผู้อื่นใด เว้นแต่ท่านจะได้แจ้งให้บุคคลนั้นๆทราบ และบุคคลนั้นๆตกลงที่จะปฏิบัติตามระเบียบ การใช้เว็บไซต์ การใช้นี้ท่านตกลงจะปฎิบัติตามข้อกำหนด เพิ่มเติมที่ปรากฎในไซต์นี้ ตามที่จะมีการปรับปรุง และประกาศใช้ เป็นครั้ง เป็นคราวไป ท่านตกลงจะปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มี อยู่ตามประเทศต่างๆทั่วโลกในการใช้ไซต์นี้ และตกลงจะป้องกัน ไม่ไห้มีการ ลอกเอกสารไปใช้เมื่อไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ เราไม่ได้ให้สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือ ความลับ ทางการค้า ให้แก่ท่านแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใด

        เอกสารนี้อาจมีข้อความที่ไม่ถูกต้องตรงความจริงหรือการสะกด ตัวอักษรที่ผิด เราไม่รับรองถึงความถูกต้อง หรือความครบถ้วน ของเอกสารนี้ หรือในความน่าเชื่อถือของคำแนะนำ ความเห็น ข้อความ หรือข้อมูล ซึ่งแสดงหรือแจกจ่ายจากไซต์นี้ ท่านรับทราบว่าท่าน อาจจะเชื่อความเห็น คำแนะนำ ข้อความ บันทึก หรือข้อมูล ตามนี้ได้แต่ด้วยความเสี่ยงของท่านเอง เราขอสงวนสิทธิโดยเด็ดขาด ในการ แก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อตกหล่นของส่วนใดส่วนหนึ่งในไซต์นี้ เราอาจจะเปลี่ยนแปลงไซต์นี้ เอกสาร และผลิตภัณฑ์ โปรแกรม การให้บริการ หรือราคา (หากมี) ในไซต์นี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำต้องมีการบอกกล่าวไซต์นี้ ข้อมูล และเอกสารในไซต์รวมถึงซอฟท์แวร์ ที่อาจจะจัดให้มีในไซต์นี้มีไว้ในสภาพที่เป็นอยู่โดยไม่มีการประกันใดๆ ไม่ว่าอย่างชัดเจน หรือที่อาจจะสันนิษฐานได้ทุกประเภท รวมถึง และไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันของความเหมาะสม การละเมิดสิทธิ์ หรือความเหมาะสมเพื่อการใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งในเขตอำนาจ ศาลบางแห่ง อาจจะไม่ยินยอมให้มีการยกเว้นความรับผิดสำหรับการรับประกันที่อาจซ่อนเร้น ไว้ ดังนั้นข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่ใช้บังคับ กับท่านไซต์ของบุคคลที่สาม :

       เพื่อความสะดวกของท่าน เราอาจจะจัดให้มีการเชื่อมต่อไปยังไซต์ของบุคคลอื่น ถ้าท่านใช้ไซต์เหล่านี้ท่านจะต้องออกจากไซต์นี้ หากท่านต้องการไปยังไซต์อื่น ซึ่งเชื่อมโยงอยู่ในเว็ปเพจนี้ ท่านสามารถทำได้โดยความเสี่ยงของท่านเอง และเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องดำเนินการป้องกันการแพร่ของไวรัส หรือส่วนประกอบอื่นซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ เราไม่รับรอง หรือให้ คำยืนยันใดๆ รวมถึงไม่ยืนยันข้อความในไซต์ที่เชื่อมโยงจากเว็บเพจนี้ และบรรดาข้อมูล ต่างๆของผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการอื่นๆในเว็บไซต์นั้นๆ การเชื่อมโยงดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าเราหรือสปอนเซอร์ ของเว็บไซต์นี้ สลักหลังมีความเกี่ยวเนื่อง หรือเป็นบริษัทในเครือหรือได้รับอำนาจตามกฎหมายในการใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมาย หรือเครื่องหมายลิขสิทธิ์ที่ปรากฎในไซต์ที่มีการเชื่อม ต่อกัน หรือว่าไซต์ที่เชื่อมต่อดังกล่าวมีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อการค้า เครื่องหมาย หรือเครื่องหมายลิขสิทธิ์แต่อย่างใด

 
Scroll