ข่าวสาร

ข่าว *แจ้งการ รับเข้า พัสดุ ไปรษณีย์ EMS ประจำวัน* ปี 2565

2022-01-10


แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 10 มกราคม 2565

 1. คุณ จรัญ พิมปรุ...................ED140049150TH

 2. คุณ สุนีย์ ทิพย์มณีกุล............ED348329261TH

 3. คุณ สุนีย์ ทิพย์มณีกุล............ED397754631TH

 4. คุณ ธีระพล ใยดี..................TH01202AZGST8A

 5. คุณ จรัญ พิมปรุ...................ED140049733TH

 6. คุณ ชัยณรงค์ นาชัยสินธุ์........TH01202B2FQR5A

 7. คุณ โสรัตน์ อินทรพาณิชย์.......RSDD0000783267N

 8. คุณ เพ็ญรัตน์ บุญก่อเกื้อ.........ED396658086TH

 9. คุณ ชัชวาลย์ สอนศิริ..............RL307469091TH

10.คุณ ปิยคเณศ สืบสถิตจิรวงศ์.....TH01202BP9P21A

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 11 มกราคม 2565

 1. คุณ อ้อม พัชรินทร์................EB565497398TH

 2. คุณ อธิพงศ์........................EG947816555TH

 3. คุณ ณัฐพล ศิริพรโณ............EH502268368TH

 4. คุณ เผ่าพงษ์ รอนไพริน..........ED347382019TH

 5. คุณ ธนภัทร ธานัตถ์โชติภณ.....ED448215253TH

 6. คุณ ร้านข้าวฟ้าง...................ED323885904TH

 7. คุณ วรรณภา บุญโสภา...........TH01202BX3KQ4A

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 12 มกราคม 2565

 1. คุณ วนิดา เทพเสนา................TH01202BXRTG1A

 2. คุณ เอกชัย วรรณแก้ว.............ED253274523TH

 3. คุณ เทวา โสภากุล..................ED351836365TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 13 มกราคม 2565

 1. คุณ สมัย พรสินธุเศรษฐ์............ED184471392TH

 2. คุณ ณรงค์ ปลื้มใจ..................ED220138998TH

 3. คุณ ณัฏฐศักย์ บุญประเสริฐ........ED454213676TH

 4. คุณ วรรณภา บุญโสภา.............TH01202C6SEC4A

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 14 มกราคม 2565

 1. คุณ เพ็ญรัตน์ บุญก่อเกื้อ..........ED393371061TH

 2. คุณ เทวา โสภากุล..................ED277126192TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 15 มกราคม 2565

 1. คุณ ปิยคเณศ สืบสถิตย์จิรวงศ์.....TH01202CGFF53A

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 17 มกราคม 2565

 1. คุณ เทวา โสภากุล..................ED351838542TH

 2. คุณ เพ็ญรัตน์ บุญก่อเกื้อ...........ED393348496TH

 3. คุณ พันธกร สุขใจ..................TH01202B4B6X0A

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 18 มกราคม 2565

 1. คุณ ภีรเชษฐ์ เกียรติโรจนกำธร...ED308288776TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 19 มกราคม 2565

 1. คุณ กัมปนาท พิทักษ์สกุลหยาง....EG900994350TH

 2. คุณ พิพัฒน์ ชมภูทอง...............ED372827063TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 21 มกราคม 2565

 1. คุณ เทวา โสภากุล...................ED277128794TH

 2. คุณ เทวา โสภากุล...................ED351847955TH

 3. คุณ ประพล รัตนมาลา...............ED410384615TH

 4. คุณ วณิชกร เหล็กดี.................ED268499704TH

 5. คุณ ณัฐพล มุกดา....................TH01202D3MH38A

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 22 มกราคม 2565

 1. คุณ นิชกานต์ โรจน์ทนงค์...........821842138946

 2. คุณ ธวัชชัย ลิอั้ง......................EH480343776TH

 3. คุณ เพ็ญรัตน บุญก่อเกื้อ............ED393382387TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 24 มกราคม 2565

 1. คุณ ปิยคเณศ สืบสถิตจิรวงศ์........SXF138900000816

 2. คุณ วรพจน์ แสงระ.....................ED377332719TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 25 มกราคม 2565

 1. คุณ มานพ ศรีโสภณ...................ED289967858TH

 2. คุณ เทวา โสภากุล......................ED351860262TH

 3. คุณ เพ็ญรัตน บุญก่อเกื้อ..............ED393382501TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 26 มกราคม 2565

 1. คุณ จรัญ พิมปรุ........................ED140056990TH

 2. คุณ ไตรภพ เพชรก้อน................TH0120DYBXP4A

Scroll