ข่าวสาร

ข่าว แจ้งรายการ *รับเข้าพัสดุ ประจำวัน* ปี 2566

2023-01-03


แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2566

 1. คุณ เทวา โสภากุล.................ED284399245TH

 2. คุณ ธนวัฒน์ ใจวงศ์ยะ............ED194159683TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2566

 1. คุณ ธรรญ นักบุญ..................EJ923584738TH

 2. คุณ วสันต์...........................ED369388058TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2566

 1. คุณ ธานาธร นันทวรากร...........ED369387596TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2566

 1. คุณ เผ่าพงษ์ รอนไพริน...........ED407646112TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2566

 1. คุณ นพดล พูลพุทธพงษ์..........TH01203X5BY00A

 2. คุณ ธิติ ณิภัทรภิญโญ..............ED383473891TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2566

 1. คุณ ธนารัตน์ บุณฑริกชาติ.........ED334180199TH

 2. คุณ นิพล เพ็ชรงาม..................EK127647683TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2566

 1. คุณ เทวา โสภากุล...................ED284394897TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2566

 1. คุณ ณรงค์ศักดิ์ กุลวงศ์คเณศ......ED185696162TH

 2. คุณ พิมภัทรี บุญโสภา...............ED369369748TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2566

 1. คุณ องอาจ นิลสุวรรณ...............ED004680175TH

 2. คุณ ธานาธร นันทวรากร.............ED369369748TH

 3. คุณ พิสิษฐ์ เสมาปรุง..................ED425368928TH

 4. คุณ บัณฑิต สะคำวัง..................ED351044882TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2566

 1. คุณ ธนวัฒ กำจรไพศาล.............SKR8000123023JB

 2. ร้านข้าวฟ้าง............................ED415850469TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2566

 1. คุณ เทวา โสภากุล.....................ED424317505TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2566

 1. คุณ ปรานต์ รักสัตย์...........ED418817731TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 09 มีนาคม 2566

 1. คุณ ปิยสิทธิ์ ธรรมนิตยกุล....TH01203W17PS5A

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 06 มีนาคม 2566

 1. คุณ เทวา โสภากุล..............ED194150477TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 04 มีนาคม 2566

 1. คุณ ต้นตการณ์ ศรีฉัตรใจ......TH01203VBQY49A

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 03 มีนาคม 2566

 1. คุณ ชัยณรงค์ นาชัยสินธุ์......ED146215306TH

 2. คุณ ปิยคเณศ สืบสถิตจิรวงศ์..ED317883524TH

 3. คุณ เทวา โสภากุล...............EK030581777TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 02 มีนาคม 2566

 1. คุณ ประกอบ ทองเขาอ่อน......ED355498230TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 01 มีนาคม 2566

 1. คุณ พิมภัทรี บุญโสภา..........ED155061435TH

 2. คุณ เทวา โสภากุล...............ED317882719TH

 3. คุณ ธนวัฒน์ ใจวงศ์ยะ..........ED194148986TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

 1. คุณ เกวลี เขื่อนแก้ว.............828016836113

 2. คุณ เจษฎา ปัญญายงค์.........ED279458688TH

 3. คุณ ทศพร เคยเค้า..............EG444892418TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

 1. คุณ ธานาธร นันทวรากร........EJ419626910TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

 1. คุณ ศุภชัย พึ่งไทย..............ED381625121TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

 1. คุณ เผ่าพงษ์ รอนไพริน.........ED317087494TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

 1. คุณ เทวา โสภากุล...............ED284372021TH

 2. คุณ ปัญญา ศรีสุดาวรรณ.......ED392243344TH

 3. คุณ ธีรวัฒน์ วณิชชาภิวงศ์......ED354147648TH

 4. คุณ วัฒน์จิรชัย เวชชนินนาท...ED380723459TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

 1. คุณ ข้าวฟ้าง......................ED382540904TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

 1. คุณ ปิยคเณศ สืบสถิตจิรวงศ์...SXF138900016332

 2. คุณ พิมภัทรี บุญโสภา............ED155056130TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

 1. คุณ องอาจ นิลสุวรรณ...........ED004667523TH

 2. คุณ ธนวัฒน์ ใจวงศ์ยะ...........EB797090915TH

 3. คุณ เทวา โสภากุล................ED284357846TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

 1. คุณ ศุภกร สมพฤกษ์..............EK030281959TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2566

 1. ส.อ.กนกศักดิ์ ดำนิล..............ED138358104TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2566

 1. คุณ อนาวิล บุรีสวัสดิ์..............EB757774982TH

 2. คุณ เทวา โสภากุล.................ED284344309TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2566

 1. คุณ เทวเทพ สีระวัตร.............66850666216479

 2. คุณ มานพ ศรีโสภณ..............ED359303101TH

 3. คุณ ชุติเดช รจิตเนติธร...........ED331365429TH

 4. คุณ ธนวัฒน์ ใจวงศ์ยะ............EB797083375TH

 5. คุณ ณัฎฐศักย์ บุญประเสริฐ......ED353936065TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2566

 1. คุณ จรัญ พิมปรุ...................ED212822980TH

 2. คุณ ณัฎฐศักย์ บุญประเสริฐ.....ED307869721TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2566

 1. คุณ ธานาธร นันทวรากร..........ED328814555TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 31 มกราคม 2566

 1. คุณ ธนบดี..........................BKEN0002021633A

 2. คุณ เทวเทพ สีระวัตร.............66850657626764

 3. คุณ ภูสิษฐ์ จ่างสิริ..................ED275689071TH

 4. คุณ เทวเทพ สีระวัตร..............66850659433651

 5. คุณ ศุภชัย พึ่งไทย.................ED257358382TH

 6. คุณ เพ็ญรัตน บุญก่อเกื้อ..........ED257284804TH

 7. คุณ บอส สุขสวัสดิ์..................EB755920594TH

 8. คุณ นธี ฉิมฉวี........................EH235554990TH

 9. คุณ เทวา โสภากุล...................ED306238009TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 24 มกราคม 2566

 1. คุณ เทวา โสภากุล................ED194129315TH

 2. ร้านข้าวฟ้าง........................ED300640510TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 21 มกราคม 2566

 1. คุณ จันทนา สีนีราช...............ED313322603TH

 2. คุณ ชัยณรงค์ นาชัยสินธุ์........TH01203PTC876A

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 20 มกราคม 2566

 1. คุณ วันชัย นาคสังข์...............TH01203PKHRR6B

 2. คุณ ช่อหทัย ไวดี...................ED258799837TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 19 มกราคม 2566

 1. คุณ มณฑล เกลี้ยงกลม............ED235095605TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 18 มกราคม 2566

 1. คุณ เทวา โสภากุล..................ED284321489TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 17 มกราคม 2566

 1. คุณ ธนภัทร ธานัตถ์โชติภณ.......ED280270574TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 16 มกราคม 2566

 1. คุณ วรพจน์ แสงระ..................ED275143989TH

 2. คุณ เทวา โสภากุล...................ED300912694TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 13 มกราคม 2566

 1. คุณ สุธี แก้วชนะ.....................ED286814518TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 12 มกราคม 2566

 1. คุณ ปิยคเณศ สืบสถิตจิรวงศ์......SFX138900015619

 2. คุณ ข้าวฟ้าง..........................ED290738614TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 11 มกราคม 2566

 1. คุณ ทศพร เคยเค้า...................EG444891125TH

 2. คุณ นิพัทธ์ จิรสิริธรรม...............ED130751955TH

 3. คุณ บัณฑิต สะคำวัง.................ED177380943TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 10 มกราคม 2566

 1. คุณ อนุสรณ์ ยงวรรณกร.............ED183236945TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 09 มกราคม 2566

 1. คุณ สุรศักดิ์ เสวก.....................ED090437110TH

 2. คุณ ประเดิม ศรีสมบูรณ์..............ED295005482TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 07 มกราคม 2566

 1. คุณ ชัยณรงค์ นาชัยสินธุ์.............TH01203MVH164A

 2. คุณ สุภัทท์ กุลนาถศิริ.................RSKH0000926806Z

 3. คุณ เผ่าพงษ์ รอนไพริน...............ED234447019TH

 4. คุณ พิมภัทรี บุญโสภา.................ED155032371TH

 5. คุณ เทวา โสภากุล.....................ED258763483TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 06 มกราคม 2566

 1. คุณ เทวา โสภากุล.....................ED284303658TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 05 มกราคม 2566

 1. คุณ ธานาธร นันทวรากร..............ED275119874TH

 2. คุณ เกวลี เขื่อนแก้ว...................822808692801

 3. คุณ ศุภชัย พึ่งไทย.....................ED257317048TH

 4. คุณ ถาวร บุญอาจ......................ED018516727TH

 5. คุณ พิมภัทรี บุญโสภา.................ED155030693TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 04 มกราคม 2566

 1. คุณ สุนีย์ ทิพย์มณีกุล.................ED286123101TH

 2. คุณ เพ็ญรัตน บุญก่อเกื้อ.............ED257233008TH

 3. คุณ ณัฎฐศักย์ บุญประเสริฐ..........ED269360905TH

 4. คุณ ศุภกร สมพฤกษ์..................ED258746661TH

แจ้งการรับเข้าพัสดุไปรษณีย์   ประจำวันที่ 03 มกราคม 2566

 1. คุณ พิมภัทรี บุญโสภา................ED234320786TH

 2. คุณ ธีระพล ใยดี.......................ED214307746TH

 3. คุณ ธนวัฒน์ ใจวงศ์ยะ................ED258746233TH

 4. พ.ต.ท.สมชาย จำเริญขจรสุข.......ED247237858TH

Scroll