ข่าวสาร

ข่าว แจ้งผลการตรวจสอบพระเครื่อง ที่ขอออกใบรับรองพระแท้ ปี 2566

2023-01-11


ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "ธันวาคม" 2566  มีรายละเอียดดังนี้...

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B011266-1/2    คุณ สุนีย์ ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    2.B021266-1/1    คุณ ปิยพล พรเฮงสกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    3.B021266-2/2    คุณ จักรพันธ์ ขันสาคร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายกา

    4.B041266-1/1    คุณ โสรัตน์ อินทรพาณิชย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    5.B051266-1/3    คุณ ห้องพระคุณเตย  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    6.B051266-2/3    คุณ มานพ ยากองโค  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

    7.B081266-1/6    คุณ เค อี อี  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 4 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    8.B081266-2/1    คุณ พลช ภู่วิริยะกิจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายกา

    9.B081266-3/3    คุณ พิมภัทรี บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  10.B091266-1/1    คุณ ชรัตน์ ศรไชย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  11.B121266-1/2    พุทธคุณ 88  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ (รีเช็ค)

  12.B151266-1/2    คุณ พิมภัทรี บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  13.B181266-1/1    คุณ เอกอนันท์ ไพรวัลย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  14.B191266-1/1    คุณ ณัฎฐศักย์ บุญประเสริฐ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  15.B191266-2/3    เด็กเทพ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, (ยังไม่มีผล)

  16.B211266-1/1    คุณ พงษ์พันธ์ ประปลิว  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  17.B211266-2/6    คุณ เพ็ญรัตน บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 5 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  18.B221266-1/2    คุณ สุชาต ฉัตรแสงโชติไกร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  19.B221266-2/2    คุณ นพดล พูลพุทธพงษ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  20.B231266-1/3    Mr.Subpanya Kunseji  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  21.B231266-2/1    คุณ วีรพล กันทา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  22.B231266-3/1    คุณ พิมภัทรี บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "พฤศจิกายน" 2566  มีรายละเอียดดังนี้...

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B011166-1/3    คุณ โอม บูรพา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    2.B011166-1/6    คุณ เค.อี.อี  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

    3.B021166-1/2    คุณ รุ่งแสง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายกา

    4.B031166-1/1    คุณ พิมภัทรี บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายกา

    5.B041166-1/1    X.JASSADA  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    6.B041166-2/1    คุณ สิทธิศักดิ์ สุ่มแสนหาญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    7.B041166-3/2    คุณ อำพรศักดิ์ แจ่มผล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    8.B041166-4/1    คุณ วรเทพ เอี่ยมชื่น  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    9.B071166-1/1    คุณ รุ่งแสง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  10.B071166-2/1    คุณ พิมภัทรี บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  11.B081166-1/1    คุณ พลวัฒน์ ตุ่นหรัด  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  12.B081166-2/1    คุณ ณัฎฐศักย์ บุญประเสริฐ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  13.B081166-3/4    คุณ ประทีป เจริญพืช  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  14.B101166-1/3    คุณ รุ่งแสง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  15.B101166-2/1    คุณ ภัทรประสงค์ กันอินทร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  16.B101166-3/2    คุณ เผ่าพงษ์ รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  17.B111166-1/2    คุณ ศักดิ์สิทธิ์ เย็นร่มโพธิ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  18.B111166-2/1    คุณ พิมภัทรี บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  19.B141166-1/2    คุณ ชัชวาลย์ เหล่าจันทร์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  20.B141166-2/1    คุณ ประเดิม ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  21.B141166-3/4    คุณ สมศักดิ์ บัวเมือง  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้  4 รายการ

  22.B151166-1/1    คุณ วีรพล กันทา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  23.B151166-2/2    คุณ พิมภัทรี บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  24.B161166-1/9    คุณ เค.อี.อี  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 9 รายการ

  25.B171166-1/1    คุณ สันต์ชัย รุ่งแสง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  26.B171166-2/3    คุณ อาร์เขต ปรีชา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  27.B171166-3/1    คุณ วุฒิกร เตมียศร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  28.B171166-4/2    คุณ ตันติกรณ์ ตันติพรหิรัณย์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  29.B181166-1/6    คุณ สุจิตรา ไตรศักดิ์ศรี  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, ไม่แท้ 6 รายการ

  30.B181166-2/1    คุณ ภัทรประสงค์ กันอินทร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  31.B181166-3/1    คุณ พิมภัทรี บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  32.B211166-1/1    คุณ สุจิตรา ไตรศักดิ์ศรี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  33.B211166-2/1    คุณ ธิติ ณิภัทรภิญโญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  34.B231166-1/5    คุณ เค อี อี  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  35.B241166-1/1    คุณ คชา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  36.B241166-2/1    คุณ Li Xu Ruo  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  37.B241166-3/1    คุณ ณัฎฐศักดิ์ บุญประเสริฐ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  38.B251166-1/3    คุณ เบนซ์ สุราษฎร์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  39.B291166-1/2    คุณ สุนีย์ ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  40.B291166-2/1    คุณ ศุภชัย พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  41.B291166-3/31  คุณ เพ็ญรัตน บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 31 รายการ, แท้ 31 รายการ

  42.B291166-4/2    คุณ พิมภัทรี บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  43.B301166-1/1    คุณ YK Amulet  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  44.B301166-2/5    คุณ เผ่าพงษ์ รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "ตุลาคม" 2566  มีรายละเอียดดังนี้...

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B021066-1/3    คุณ ธนชัย  ทรัพย์อรพันธ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

    2.B031066-1/2    คุณ ธนกฤต  เฮียเคี้ยง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

    3.B041066-1/3    คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

    4.B041066-2/1    Mr. Leonard  Sungkono  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    5.B041066-3/1    คุณ พิเชษฐ์  มิ่งมา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    6.B091066-1/3    คุณ วารุฒ จันทรคูณผล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    7.B091066-2/1    คุณ ปริญ วงค์วิศาล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    8.B101066-1/4    คุณ สมศักดิ์ บัวเมือง  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    9.B111066-1/2    คุณ ณรงค์ศักดิ์ กุลวงศ์คเณศ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  10.B111066-2/1    คุณ พิเชษฐ์ มิ่งมา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  11.B121066-1/1    LUOXIAOHONG  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  12.B121066-2/8    เค อี อี  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  13.B131066-1/3    คุณ เพ็ญรัตน บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  14.B161066-1/3    คุณ กฤษฎา ศุภเสรีสกุล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  15.B161066-2/3    KUN XIE  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  16.B171066-1/1    คุณ ธิติ ณิภัทรภิญโญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  17.B171066-2/4    คุณ ศศิธร ปิ่นแก้ว  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  18.B181066-1/1    คุณ ข้ามเม่า  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  19.B181066-2/1    คุณ อดุลย์ คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  20.B181066-3/2    คุณ พิมภัทรี บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  21.B191066-1/1    คุณ ปวริศ เทวหสกุลทอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  22.B201066-1/1    คุณ ธนกิจ ปักเจริญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  23.B201066-2/4    คุณ เค.อี.อี  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  24.B201066-3/1    Xiangrikui  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  25.B211066-1/1    คุณ โสรัตน์ อินทรพาณิชย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  26.B211066-2/2    คุณ ทรงธรรม เจตนชัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  27.B231066-1/4    คุณ เผ่าพงษ์ รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 3 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  28.B241066-1/1    คุณ โสรัตน์ อินทรพาณิชย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  29.B251066-1/1    คุณ ข้าวเม่า  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  30.B261066-1/3    คุณ คนึงนิจ เจริญศรี  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  31.B271066-1/1    คุณ ศุภชัย พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  32.B271066-2/2    คุณ ร้านนะโม พระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  33.B271066-3/1    คุณ กฤษฎา  ศุภเสรีสกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  34.B301066-1/1    คุณ พิมภัทรี บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  35.B301066-2/1    คุณ สิทธิศักดิ์ สุ่มแสนหาญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  36.B301066-3/1    คุณ รัฐพง เหมือนสร้อย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "กันยายน" 2566  มีรายละเอียดดังนี้...

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B010966-1/6    คุณ คนึงนิจ  เจริญศรี  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

    2.B040966-1/1    คุณ เอกภพ  เดชเกรียงไกรสร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    3.B040966-2/1    เพชรพระกาฬ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    4.B040966-3/2    คุณ -  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    5.B040966-4/3    คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

    6.B040966-5/2    คุณ โชค บารมี  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายกา

    7.B060966-1/4    คุณ คนึงนิจ  เจริญศรี  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

    8.B060966-2/4    คุณ สมศักดิ์  บัวเมือง  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

    9.B060966-3/1    คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  10.B070966-1/2    คุณ สิทธิวัฒน  อินทรขาว  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  11.B070966-2/3    STASG  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  12.B070966-3/2    Ying Hua  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  13.B080966-1/1    คุณ พัชรี  ธรรมพิทักษ์กุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  14.B090966-1/1    คุณ ชาญเวช  วงค์วิศาล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  15.B110966-1/1    คุณ ปองพล  เครือศรี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  16.B120966-1/1    คุณ ศิริวิทย์  เปี่ยมสันติวงศ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  17.B120966-2/8    พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  18.B130966-1/2    คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  19.B130966-2/4    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  20.B160966-1/2    คุณ พงศกร  คันธา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  21.B160966-2/1    คุณ ชาญเวช  วงค์วิศาล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  22.B190966-1/3    คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  23.B190966-2/1    Fo Yuen Hing  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  24.B190966-3/3    Natthasak  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  25.B190966-4/2    คุณ ประเสริฐ  ตันพิบูลย์ศักดิ์ ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  26.B200966-1/4    คุณ สุภัทท์  กุลนาถศิริ  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ 

  27.B250966-1/2    คุณ ปรานต์  รักสัตย์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  28.B260966-1/1    คุณ กฤษฎา  ศุภเสรีสกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  29.B270966-1/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  30.B270966-2/1    คุณ ณัฎฐศักย์  บุญประเสริฐ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  31.B300966-1/

  32.B300966-2/1    คุณ อดุลย์  คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  33.B300966-3/1    คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "สิงหาคม" 2566  มีรายละเอียดดังนี้...

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B040866-1/29  Elson Kwan  ส่งตรวจสอบ 29 รายการ, แท้ 3 รายการ, ไม่แท้ 26 รายการ

    2.B040866-2/2    คุณ ธานาธร นันทวรากร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    3.B040866-3/1    คุณ อาร์คเมจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    4.B050866-1/1    Chang  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    5.B050866-2/1    คุณ ธรรญธร นักบุญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    6.B070866-1/5    Billionaire  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

    7.B070866-2/1    คุณ อดุลย์ คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    8.B080866-1/1    คุณ นะโม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    9.B080866-2/4    คุณ สมศักดิ์ บัวเมือง  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  10.B100866-1/1    คุณ พิมภัทรี บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  11.B140866-1/1    คุณ อดุลย์ คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  12.B140866-2/1    คุณ เชษฐา คำปัน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  13.B150866-1/2    คุณ ภัทธิยะ จันทร์ทิพย์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  14.B150866-2/2    คุณ เค อี อี ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  15.B150866-3/1    คุณ วรวิช ศรีไพร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  16.B160866-1/1    คุณ กฤษฎา ศุภเสรีสกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  17.B160866-2/2    คุณ พิมภัทรี บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  18.B180866-1/1    คุณ พิมภัทรี บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  19.B180866-2/2    คุณ ปัจฉิม พันธ์อุฬาร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  20.B210866-1/3    คุณ กฤต บารมี  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  21.B210866-2/1    คุณ ศักดินาถ กองมณี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  22.B210866-3/2    คุณ ช้าง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  23.B210866-4/4    คุณ สมศักดิ์ บัวเมือง  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  24.B210866-5/1    คุณ เพ็ญรัตน บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  25.B210866-6/7    คุณ เพ็ญรัตน บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 5 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  26.B220866-1/3    คุณ สุภัทท์ กุลนาถศิริ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  27.B220866-2/1    คุณ Hades Chan  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  28.B230866-1/2    คุณ พิมภัทรี บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  29.B230866-2/1    คุณ Fo Yuen Hing  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  30.B230866-3/1    คุณ ต้นตการณ์ ศรีฉัตรใจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  31.B240866-1/2    คุณ พิมภัทรี บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  32.B250866-1/1    คุณ ดุ๊ก ดอนเมือง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  33.B280866-1/1    คุณ พิมภัทรี บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  34.B290866-1/1    คุณ กำชัย แสงสุข  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  35.B300866-1/1    คุณ ศุภชัย พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

 ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "กรกฎาคม" 2566  มีรายละเอียดดังนี้...

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B030766-1/1    คุณ มงคล เกตุดิษฐ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    2.B030766-2/1    คุณ อรรณพ ลองทอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    3.B040766-1/1    พ.ต.ท.สมชาย จำเริญขจรสุข  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    4.B050766-1/1    คุณ วงศ์วรวัช สันโฉมงาม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    5.B050766-2/1    คุณ Xie kun  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    6.B050766-3/2    คุณ ทรงธรรม เจตนชัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    7.B070766-1/2    คุณ ปรานต์ รักสัตย์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    8.B070766-2/1    คุณ บอย ศิษย์ปู่ทิม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    9.B070766-3/1    คุณ ประเดิม ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  10.B100766-1/1    คุณ Priesta  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  11.B110766-1/1    คุณ สมศักดิ์ ชัยทา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  12.B120766-1/1    คุณ Zhong Jia Yi  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  13.B120766-2/7    คุณ มหาลาภ  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 7 รายการ

  14.B130766-1/3    คุณ รุฒ จันทร  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  15.B140766-1/3    คุณ ขนมหวาน  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  16.B140766-2/2    คุณ เผ่าพงษ์ รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  17.B170766-1/2    คุณ จุฑารัตน์ วิไลเลิศวัฒนา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  18.B170766-2/1    คุณ ปิยนันท์ จันทสรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  19.B170766-3/1    คุณ สุรพล อนันตวิทยานนท์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  20.B170766-4/2    คุณ ทรงธรรม เจตนชัย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  21.B180766-1/1    คุณ Wei  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  22.B190766-1/2    คุณ ณัฎฐศักย์ บุญประเสริฐ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  23.B190766-2/2    คุณ สมศักดิ์ บัวเมือง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  24.B190766-3/1    คุณ พิมภัทรี บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  25.B190766-4/2    คุณ เพ็ญรัตน บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  26.B200766-1/1    คุณ กฤษฎา ศุภเสรีสกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  27.B200766-2/1    คุณ นพดล สุรินทร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  28.B200766-3/1    คุณ องอาจ นิลสุวรรณ ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  29.B210766-1/2    คุณ Xie Kun  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  30.B240766-1/1    คุณ พิมภัทรี บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  31.B240766-2/6    คุณ ณัฐพล มุกดา  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  32.B260766-1/4    คุณ สมศักดิ์ บัวเมือง  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  33.B260766-2/1    คุณ กฤษฎา ศุภเสรีสกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  34.B270766-1/1    คุณ YC Amulet  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  35.B270766-2/1    คุณ อดุลย์ คันทะเรศร์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  36.B270766-3/1    คุณ ธานาธร นันทวรากร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  37.B280766-1/1    คุณ ศุภชัย พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  38.B310766-1/1    คุณ ประเดิม ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  39.B310766-2/1    คุณ สิทธิศักดิ์ สุ่มแสนหาญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  40.B310766-3/1    คุณ ธรรญธร นักบุญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "มิถุนายน" 2566  มีรายละเอียดดังนี้...

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B010666-1/1    คุณ ธัญญารัตน์ กิตติ์ธดานันท์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    2.B080666-1/1    คุณ พิสุทธิ์ ปัญญาอุด  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    3.B080666-2/3    Fo Yuen Hing  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    4.B080666-3/1    คุณ สุนีย์ ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    5.B080666-4/4    คุณ เทวเทพ สีระวัตร  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

    6.B080666-5/9    Yueji  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ แท้ 8 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    7.B090666-1/1    คุณ กฤษดา ศุภเสรีสกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายกา

    8.B090666-2/1    You You  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    9.B090666-3/2    คุณ ณัฎฐศักย์ บุญประเสริฐ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  10.B090666-4/2    คุณ สืบศักดิ์ วิธวาศิริ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  11.B090666-5/6    คุณ เพ็ญรัตน บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  12.B100666-1/1    คุณ กฤตภาส ทองสกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  13.B100666-2/2    คุณ สุนีย์ ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  14.B130666-1/2    ส.ต.ท.ทศพร ปรีเลขา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  15.B130666-2/3    เฮง คูณ เฮง พระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  16.B130666-3/1    คุณ สุนีย์ ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  17.B130666-4/2    คุณ ธัญญชัย ลิ่มลาภนุพัฒน์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  18.B130666-5/2    Fo Yuen Hing  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  19.B140666-1/1    คุณ พิพัฒน์ ปิติอำนวยทรัพย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  20.B160666-1/1    คุณ ธิติ ณิภัทรภิญโญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  21.B170666-1/1    คุณ ณภัทร ธีระอัมพรพันธุ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  22.B190666-1/5    Xie Kun  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 2 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  23.B210666-1/2    คุณ วารุฒ จันทรคูณผล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  24.B210666-2/1    Fo Yuen Hing  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  25.B220666-1/1    J&F  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  26.B220666-2/2    คุณ สุนีย์ ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  27.B230666-1/4    คุณ เทวเทพ สีระวัตร  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  28.B240666-1/2    Xie Kun  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  29.B240666-2/5    คุณ พิมภัทรี บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  30.B240666-3/1    คุณ โอม จิตสว่าง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  31.B240666-4/3    คุณ พรชัย  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  32.B260666-1/1    คุณ กิตติภัฎ พงษ์พานิช  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  33.B270666-1/3    คุณ ณรงค์ ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  34.B270666-2/2    คุณ ราเมศ บุญชูช่วย  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  35.B280666-1/1    คุณ พุฒิพงศ์ มาศสุข  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  36.B280666-2/1    คุณ ศุภชัย พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  37.B280666-3/2    คุณ Xie kun  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  38.B280666-4/2    คุณ อินทนนทิ์ อินมี  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  39.B280666-5/1    คุณ ประเดิม ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  40.B280666-6/4    คุณ เผ่าพงษ์ รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 1 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  41.B280666-7/2    คุณ ธัญญชัย ลิ่มลาภนุพัฒน์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  42.B300666-1/3    คุณ Xie kun  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "พฤษภาคม" 2566  มีรายละเอียดดังนี้...

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B020566-1/1    พ.ต.ท.สมชาย  จำเริญขจรสุข  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    2.B020566-2/3    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

    3.B020566-3/6    พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

    4.B030566-1/8    Qiangwei  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

    5.B060566-1/5    คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 4 รายการ

    6.B070566-1/3    คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

    7.B070566-2/1    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    8.B090566-1/2    คุณ อมร  ตรีบุสยรัตน์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    9.B090566-2/1    คุณ สุภัทท์  กุลนาถศิริ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  10.B090566-3/3    คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  11.B100566-1/1    คุณ ธนาธร  นันทวรากร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  12.B120566-1/1    คุณ ประดิษฐ์  ปิติวุฒิ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  13.B150566-1/1    คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  14.B150566-2/1    พ.ต.ท.สมชาย  จำเริญขจรสุข  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  15.B160566-1/1    คุณ คนึงนิจ เจริญศรี (ประเสริฐ พรมเกิด)  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  16.B160566-2/1    คุณ นพดล โพธิ์แสงดา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  17.B170566-1/2    คุณ ภูสิษฐ์ จ่างสิริ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  18.B180566-1/10  Billionaire  ส่งตรวจสอบ 10 รายการ, แท้ 10 รายการ

  19.B200566-1/1    คุณ พิมภัทรี บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  20.B220566-1/2    คุณ รุ่งโรจน์ ชัยพัฒน์รัตน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  21.B220566-2/2    คุณ ธานาธร นันทวรากร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  22.B220566-3/3    คุณ เพ็ญรัตน บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  23.B220566-4/1    คุณ ชวลิต ศรีวรวุฒิชัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  24.B230566-1/3    คุณ สถาพร เหล่าสันติสุนทร  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  25.B230566-2/1    คุณ ต้นตการณ์ ศรีฉัตรใจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  26.B230566-3/2    คุณ สุกัญญา ดวงเกิด  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  27.B230566-4/1    คุณ ธัญญชัย ลิ่มลาภนุพัฒน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  28.B230566-5/12  คุณ วีระชัย ว่องไว  ส่งตรวจสอบ 12 รายการ, แท้ 2 รายการ, ไม่แท้ 10 รายการ

  29.B240566-1/1    คุณ พิมภัทรี บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  30.B240566-2/8    Meigur  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  31.B240566-3/3    Gene  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  32.B260566-4/1    Ro Amulet  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  33.B270566-1/1    คุณ ศราวุฒิ แก้วดี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  34.B270566-2/8    พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  35.B270566-3/1    คุณ ศุภชัย พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  36.B270566-4/1    คุณ ข้าวฟ่าง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  37.B290566-1/2    คุณ วุฒิกร เตมียศร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  38.B290566-2/1    คุณ พิมภัทรี บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  39.B300566-1/2    WANG YI YUAN  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  40.B300566-2/1    คุณ สุนีย์ ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  41.B310566-3/1    คุณ ปิยนันท์ จันทสรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "เมษายน" 2566  มีรายละเอียดดังนี้...

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B010466-1/3    คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

    2.B030466-1/2    คุณ นพดล  พูลพุทธพงษ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

    3.B030466-2/5    คุณ ธานาธร  นันทวรากร  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, ไม่แท้ 5 รายการ

    4.B030466-3/1    Leung Chun Keung  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    5.B040466-1/1    บารมีคุณย่า  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    6.B040466-2/2    Jindamanee  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    7.B040466-3/3    คุณ ณรงค์  ปลื้มใจ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

    8.B050466-1/2    คุณ ศักดิ์สิทธิ์  เย็นร่มโพธิ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

    9.B050466-2/1    คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  10.B050466-3/4    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  11.B060466-1/3    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  12.B170466-1/3    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  13.B170466-2/2    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  14.B180466-1/1    มโหสถ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  15.B180466-2/3    Amulet  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, ไม่แท้ 3 รายการ

  16.B180466-3/1    คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  17.B190466-1/2    คุณ เอ ลำปาง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  18.B190466-2/3    คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 1 รายการ

  19.B200466-1/1    คุณ สุพัฒน์  สุวรรณการ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  20.B200466-2/5    เฮง คูณ เฮง พระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  21.B210466-1/5    คุณ สิทธิเดช  บุญศรี  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, ไม่แท้ 5 รายการ

  22.B210466-2/1    Mr.Wenhao Yuan  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  23.B220466-1/7    Fo Yuen Hing  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 5 รายการ

  24.B220466-2/1    สุวรรณสาม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  25.B240466-1/8    Billionaire  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  26.B260466-1/1    คุณ ธรรณธร  นักบุญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  27.B260466-2/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  28.B270466-1/1    Qin Tai Yuan  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  29.B280466-1/2    คุณ ธานาธร  นันทวรากร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  30.B280466-2/5    คุณ ณัฐพล  มุกดา  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

  31.B280466-3/2    คุณ ภูกมล  วงษ์ศรีแก้ว  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  32.B290466-1/1    คุณ พิเชษฐ์  จบดี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  33.B290466-2/1    Li Wen Yong  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  34.B290466-3/2    คุณ ปิยนันท์  จันทสรณ์  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "มีนาคม" 2566  มีรายละเอียดดังนี้...

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B010366-1/1    คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    2.B020366-1/1    คุณ ภาณุวัสส  มหากาญจนะ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    3.B020366-2/4    คุณ ประกอบ  ทองเขาอ่อน  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 2 รายการ

    4.B030366-1/1    คุณ ปิยคเณศ  สืบสถิตจิรวงศ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    5.B030366-2/1    คุณ ชัยณรงค์  นาชัยสินธุ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    6.B040366-1/1    คุณ ต้นตการณ์  ศรีฉัตรใจ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    7.B060366-1/1    คุณ ธนัชนันท์  ดุษฎีโสภาพร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    8.B080366-1/1    คุณ พิพัฒน์  ปิติอำนวยทรัพย์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    9.B090366-1/1    คุณ ปิยสิทธิ์  ธรรมนิตยกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  10.B100366-1/8    คุณ วชิรพงษ์  เพ็งแก้ว  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  11.B130366-1/1    คุณ เกียรติศักดิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  12.B140366-1/1    คุณ พิสิษฐ์  เสมาปรุง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  13.B140366-2/2    คุณ ธานาธร  นันทวรากร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  14.B140366-3/1    คุณ องอาจ  นิลสุวรรณ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  15.B140366-4/8    พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 8 รายการ, แท้ 8 รายการ

  16.B150366-1/2    คุณ ณรงค์ศักดิ์  กุลวงศ์คเณศ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  17.B150366-2/1    คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  18.B170366-1/17  คุณ ธนารัตน์  บุณฑริกชาติ  ส่งตรวจสอบ 17 รายการ, แท้ 13, ไม่แท้ 4 รายการ

  19.B170366-2/2    คุณ พล ปราการ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  20.B180366-1/1    คุณ บัญฑิต สามาอาพัฒน์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายกา

  21.B180366-2/1    คุณ นพดล พูลพุทธพงษ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  22.B180366-3/1    คุณ ธิติ ณิภัทรภิญโญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  23.B200366-1/2    คุณ โร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  24.B210366-1/3    คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  25.B220366-1/1    คุณ ธานาธร  นันทวรากร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  26.B230366-1/3    คุณ วสันต์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  27.B230366-2/1    คุณ ธรรญธร  นักบุญ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  28.B240366-1/1    คุณ ฐาปกรณ์  หินเธาว์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  29.B240366-2/3    คุณ อมรวัฒน์  พลภิรมย์สุนทร  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  30.B270366-1/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  31.B270366-2/2    คุณ องอาจ  นิลสุวรรณ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  32.B270366-3/2    คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  33.B280366-1/1    Qin Tai Yuan  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  34.B290366-1/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "กุมภาพันธ์" 2566  มีรายละเอียดดังนี้...

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B010266-1/2    คุณ ธานาธร  นันทวรากร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    2.B010266-2/2    คุณ สะอาด  บุญสา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    3.B020266-1/1    Tang Yuan  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    4.B020266-2/2    คุณ ณัฎฐศักย์  บุญประเสริฐ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

    5.B030266-1/5    คุณ สุวิชาญ  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, แท้ 5 รายการ

    6.B060266-1/1    คุณ อนุพงศ์  จงหวัง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายกา

    7.B070266-1/1    คุณ เทวเทพ  สีระวัตร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    8.B070266-2/2    คุณ มานพ  ศรีโสภณ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

    9.B070266-3/1    คุณ ป.กอล์ฟ ชุติเดช  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  10.B070266-4/1    คุณ ณัฎฐศักย์  บุญประเสริฐ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  11.B080266-1/1    คุณ อนาวิล  บุรีสวัสดิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  12.B090266-1/1    ส.อ.กนกศักดิ์  ดำนิล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  13.B130266-1/4    คุณ พรหมพัฒน์  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, ไม่แท้ 4 รายการ

  14.B140266-1/1    คุณ หมู ช้างเผือก  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  15.B160266-1/1    คุณ องอาจ  นิลสุวรรณ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  16.B160266-2/4    คุณ รุ่งแสง  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 4 รายการ

  17.B180266-1/1    น.อ. เนาวพงษ์  พงษ์เจริญชัย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  18.B200266-1/2    คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  19.B200266-2/1    Qin Tai Yuan  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  20.B200266-3/3    AT Amulet  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  21.B210266-1/9    Billionaire  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 9 รายการ

  22.B210266-2/2    Chan Kwai Wing  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  23.B220266-1/2    คุณ ปัญญา  ศรีสุดาวรรณ  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  24.B220266-2/1    คุณ ธีรวัฒน์  วณิชชาภิวงศ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  25.B220266-3/1    คุณ วัฒน์จิรชัย  เวชชนินนาท   ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  26.B230266-1/2    คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  27.B240266-1/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  28.B250266-1/1    คุณ ธานาธร  นันทวรากร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  29.B280266-1/2    เฮง คูณ เฮง พระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  30.B280266-2/7    คุณ ทศพร  เคยเค้า  ส่งตรวจสอบ 7 รายการ, ไม่แท้ 7 รายการ

  31.B280266-3/1    คุณ เจษฎา  ปัญญายงค์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

ทางบริษัทฯ  ขอแจ้งผลการตรวจสอบ  ประจำเดือน "มกราคม" 2566  มีรายละเอียดดังนี้...

กลุ่มที่ 1 * ส่งมาทาง EMS หรือ นำมาตรวจสอบด้วยตนเอง  ที่สำนักงานบริษัทฯ บางแค  ดังต่อไปนี้...

    1.B030166-1/1    BBM.59  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    2.B030166-2/2    RB Amulet  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

    3.B030166-3/1    คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

    4.B030166-4/1    คุณ ธีระพล  ใยดี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    5.B030166-5/1    พ.ต.ท.สมชาย  จำเริญขจรสุข  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    6.B040166-1/3    คุณ สิรวิชญ์  เตชะธนบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

    7.B040166-2/4    คุณ หมู ช้างเผือก  ส่งตรวจสอบ 4 รายการ, แท้ 2, ไม่แท้ 2 รายการ

    8.B040166-3/1    คุณ ณัฎฐศักย์  บุญประเสริฐ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

    9.B040166-4/1    คุณ สุนีย์  ทิพย์มณีกุล  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  10.B040166-5/1    คุณ เพ็ญรัตน  บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  11.B050166-1/5    คุณ ธานาธร  นันทวรากร  ส่งตรวจสอบ 5 รายการ, ไม่แท้ 5 รายการ

  12.B050166-2/3    เฮง คูณ เฮง พระเครื่อง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  13.B050166-3/1    คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  14.B050166-4/1    คุณ ศุภชัย  พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  15.B050166-5/1    คุณ ถาวร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  16.B070166-1/1    คุณ ทศพล  ศรีสุภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  17.B070166-2/1    Felix Makmur  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  18.B070166-3/1    คุณ เผ่าพงษ์  รอนไพริน  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  19.B070166-4/1    คุณ พิมภัทรี  บุญโสภา  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  20.B090166-1/1    Maha Chok  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  21.B090166-2/1    คุณ สุรศักดิ์  เสวก  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  22.B090166-3/1    คุณ ประเดิม  ศรีสมบูรณ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  23.B100166-1/3    คุณ อนุสรณ์  ยงวรรณกร  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 2 รายการ

  24.B110166-1/1    คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  25.B110166-2/2    คุณ ทศพร  เคยเค้า  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 2 รายการ

  26.B110166-3/2    คุณ นิพัทธ์  จิรสิริธรรม  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, แท้ 1, ไม่แท้ 1 รายการ

  27.B110166-4/6    พุทธศิลป์  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 5, ไม่แท้ 1 รายการ

  28.B120166-1/1    Qin Tai Yuan  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  29.B120166-2/6    Maha Chok  ส่งตรวจสอบ 6 รายการ, แท้ 6 รายการ

  30.B130166-1/1    Jindamanee  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  31.B160166-1/1    RB Amulet  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  32.B160166-2/1    สมุทรพุทธคุณ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  33.B170166-1/1    คุณ ยี่หลิน  แซ่หวั่ง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  34.B170166-2/1    คุณ ธนภัทร  ธานัตถ์โชติภณ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  35.B190166-1/1    คุณ มณฑล เกลี้ยงกลม  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  36.B200166-1/1    คุณ วรุต พิกุลทอง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  37.B200166-2/1    คุณ วันชัย นาคสังข์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  38.B200166-3/3    คุณ ดาวเรือง  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 1 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  39.B200166-4/1    คุณ กิตติภูมิ พึ่งจ่าง  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  40.B210166-1/1    คุณ จันทนา สุนีราช  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  41.B210166-2/3    คุณ พรมงคล  ส่งตรวจสอบ 3 รายการ, แท้ 3 รายการ

  42.B230166-1/1    คุณ อมรวัฒน์ พลภิรมย์สุนทร  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  43.B240166-1/9    คุณ เสน่ห์จันทร์  ส่งตรวจสอบ 9 รายการ, แท้ 9 รายการ

  44.B310166-1/1    คุณ ธนบดี  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  45.B310166-2/1    Fo Yuen Hing  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  46.B310166-3/1    คุณ ศุภชัย พึ่งไทย  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  47.B310166-4/2    คุณ เทวเทพ สีระวัตร  ส่งตรวจสอบ 2 รายการ, ไม่แท้ 2 รายการ

  48.B310166-5/1    คุณ เพ็ญรัตน บุญก่อเกื้อ  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, แท้ 1 รายการ

  49.B310166-6/1    คุณ บอส สุขสวัสดิ์  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

  50.B310166-7/1    คุณ Nathee  ส่งตรวจสอบ 1 รายการ, ไม่แท้ 1 รายการ

Scroll